35 thoughts on “Produktong Cuyo: Way

 1. Penet

  Ang way ing gagamit namen na pangtuog ameg ing titinda na isda na dinakepan sa penet. Pero da ing gagamit da anang mga gurang-gurang i lokus sanda i Mang Asias sa pagtuog ang bulalo.

  Like

  Reply
 2. palaminko

  Imamatskie, way da mawat… hae hae hae…

  Asta sa dadi mi katri kami pa sa balay nga soliya nga binoatan i tatay. Sa tanan deng kaprisko i inggan ay ara kaministiran i kutson tenged nga banig enged lamang sabor ingan ang katurog.

  Like

  Reply
  1. Penet

   Ang isarang disbentahi lamang ang katri na way ay ing seseled anang mga lubot-lubot i surot, animan a kakamata kaw kung ing tegbek ka ren.

   Like

   Reply
  2. palaminko

   Dato lamang manda ang problima sa solihiya pag ing pisti ren i sorot. Pagmata mo sobra pa sa ingpepengged imong likod asta boli, hae hae hae hae…

   Like

   Reply
 3. bagasay

  ang way mamang ing kokon nga rattan. sa akeng paneleng dia anang kolit i ang ateng ing tatawag nga siksik. ara kita rattan sa cuyo, dia produkto sa paragua.

  kademdem ako ang paragua, aga pamakal ako sa NCCC Puerto, aga sorogoy-sogoy ang mga tindero/tindera sadin kono ang paragua. ing sabat ko nga ang paragua maman ang mainland palawan ig katabid den doto ang puerto – wi ang ka ispanta ingan ang mga dyaski!

  Like

  Reply
 4. Barutan

  Bagasay, dan ang mga Palaweniong lubag, indi kaelam y ang history ang anang lugar. Dan baya mamang acucurang sa curriculum sa elementary, andan ingtuturo re dan sa elementary pa lamang. Adedemdeman co ang una, ang agaturo ako pa SIBIKA, bago ako mag impisa ang libro, akeng ing ona y turo ang Palawan anay, con pera ka purong munisipyo asta mainland na munisipyo, kaimbeng den ang isarang siyudad. Kada grupo me dian sandang report asta cultural presentation nag agalin sa mga munisipyo nga andang ingrereport. maski beken y kaereg sa libro at least, me maite sandang naelaman tenged sa andang banwa. Macori lamang agbel y readings tenged sa mga munisipiyong bago, moro ang librong inggagamit kanodaya anang author si Manlavi pa, abaw ang karonot ingan den i paganoy ganoy sa mga bata, damparang.

  Way dia, ara ren agameyek meyek…ang way manda agalin sa Paragua, sa kasosogudan pa dan ingtatabas ateng mga gorang gorang ang ona. Pera ka dagon den dato medio ang ona…ingbabawal nanda ren ang pagberelen y way, elam baya con ayamo, animan tulad sa dadi, ara ren ang mga sinulyihang mga katre.Ang me dian ang me mga licensiyang pwedeng magpambel y way, tay ara manda!

  Like

  Reply
 5. Bunsawik

  Barutan kabay adin agalin ang bisara nga way o wai…Ano kabay ang tama sa darwa? Kung base sa southest asia ang common nga word wai..Pwedeng aran i tao….Sino kabay ang akadiskubre ang way o wai ig ang gamit i dia sa pagburuaten mga bagay bagay?Pakiman lang…

  Like

  Reply
  1. palaminko

   Nong bunz, kung ara ako ikakamali, ang way ay agalin sa bisarang Hiligaynon piro andang ispiling ay “uay” o “oay”.

   Like

   Reply
    1. Barutan

     Tama si Ilog Palz…sori dadi reman akabalik…musta muz…dia baya si Buns, ako indi ra kaelam ang way con adin agalin nga term…pero ing save ako y Pals, animan apasalamat aco mayad kanana.

     Amblig mga Ilogs.:)

     Like

     Reply
    2. Bunsawik

     Palz na check ko dige sa internet ang tawag manda sa rattan sa Hiligaynon “UWAY”…Ta sa cuyonon version ara ta ren igapilan ang “U” animan ag luang “WAY’ den lang….Koreka indo ako lamang…..

     Like

     Reply
     1. palaminko

      “uway” manda gali. Diaski akeng ingpakimanan nga Ilonggo indi na ra kuno maelaman anang ispiling animan ing leba-leba ko ron lamang, hae hae hae…

      Like

 6. ipes padi

  een manda… dan ang way ag alin sa paragua.. siksik ang tawag.. dan ing bubuat dang pamalo sa mga batang tegas barot hehehe dan baya maapdes da… hehehe

  Like

  Reply
 7. palaminko

  Kung ara ako ikakamali aka-agem dia si ipes pads palapdes i siksik ki tatay na, ha ha ha … midio ka enged baya kapapangi sa imong kalilies, ano… hahahaha…

  Like

  Reply
 8. ipes padi

  beken lamang kaisara hehehe beken lamang pangi… ig mabaskeg baskeg ang lapdes… keras nga ara balikidan hahahaha…

  dato mayad ag abutan kita pals sa CP hehehe.. slamat sa imong bales sa email…

  Like

  Reply
 9. imamatad

  pwedeng tama kaw Palaminczkie.sigurado akasamit c ipes padi.ang malas lamang manda ang ing papalo kung ara kaw y lola.pero kung mi dyan kepkep lamang sa patadyong.

  Like

  Reply
 10. palaminko

  Ipes pads, indi mo’y kun nga pati bangtas, hae hae hae… sa matud manda ang tubo-tubo ang bayabas midio ron lamang apwap kung kasamit kaw ang siksik laypa ang duro nipis – midio mapamulyaw imong kulit, indi ba?

  Tama ka dian Imamatzkie, kung mi lola kaw indi kaporma imong tatay ay ing-adlekan tana ra ang tana ang palabakan i nanay na o anang panugangan, hae hae hae…

  Like

  Reply
 11. Bunsawik

  Aruy Immams ika siguro lola’s boy…Ok lang magkepkep lamang sa patadyong kung ing papalo indi lang ag sut…Hae Hae hae..Intremis lang…Godbless sa tanan…

  Like

  Reply
 12. imamatad

  Bunsawik,he,he……kung mabati ka lamang ang mga malam makon sanda enged:dodoy ikaw ang ka baryado.Mayad pa ag enem kita ang orange wine kanda nay nea.padasuna lamang c Rexelle pati c Om.

  Like

  Reply
 13. Bunsawik

  Hayyy Immams…Grabe imong mimorya..Kung kaisan impapanemdeman ta ra ang ag lelebas ang kambeng da ipamatian..Ang mga happenings grabe..Ag tawag ako ra ang uuuwwaaakk sa orange wine nga dan sa likod ang stage ang SJA…He he he…

  Like

  Reply
 14. bancalanen

  bunsawik beken kamang ang orange wine pati ren ang baby longneck he he.ademdeman mo pa sa bahay alak? me,,,….mories…….

  Like

  Reply
 15. bunsawik

  Long neck, lapad, bilog, ano pa? Kuatro cantos name it we have it he he he…Animan ngani ing tawag nga bahay alak…Maambeng nga tarabidan dan lamang mapungaw da kung magbereblag..

  Like

  Reply
 16. imamatad

  Bunsawik ig bancalanen tangina ing pakadlaw indo akoay.kung kababalik lamang manda.Bunsawik ay indong arandeman y bensit sa tio doto sa commandante atatandan mo pa?

  Bagasay ay ikaw mi contact pa ki rexelle?dato adin den?

  Like

  Reply
  1. bagasay

   akeng ilog na naging secretary ni atty. lagrosa ang aga barita nga ang leban den kuno ni rexelle. sa maynilad medyo aga obra, pasay anang area. pakimanan ko kung mi contact tana pa.

   Like

   Reply
 17. bunsawik

  ha ha ha…Datu kabay ayamo manda ing pangian ko run ang balay indong kamalay…Ing nerbyos ako baya..Maliag ako andan ag balik kanimo duto tay ing adlekan ako ron…..Dia kabay kung mabuat kita libro, tapos ang mga istorya ateng mga aglelebas..Ano kabay anang kategorya..Makon sa palibot i ang sinian anda Tio Nenits..Dadi sa gabi pag seleng kamo ron ang sine babakbakan, drama ig pakadlaw…Hae hae hae….

  Like

  Reply
 18. imamatad

  Bunsawik aw dan Pay mi katabid pang suspense!!!!hae,hae……C rexelle kuno maleban den accdg.2 bagz.

  Bagasay aber kung mabebel mo anang contact no?please!!!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.