istambay archives Jan 5 2009 – Dec 24 2009

1. bakaw – January 5, 2009

Mi mag asawa, ag paquemanan sanda cong ano andang new year resolution, makon ang lalaki, nayna aqueng new year resolution dadi indi ako ron ag pabaleng, pati indi ako ron ag sigarilio, pati gali indi ako ron ag pangimbabay, ag paqueman ang lalaki, ikaw nayna anono ang canimo? ag sabat ang babay, ang canaquen tayna, aqueng new year resolution, ANG MADASON NA AQUENG IBABATA CANIMO RON..

Reply

2. Lato – January 9, 2009

mi saka lalaki nga beken kuntento sa anang to….y. pakon tana sa anang tangay ig ing barita na anang problema. aka ton nga anang tanagay mi magic mirror pero saka bilog den lamang nga wish ang nasasala…dayn na nga lagi y belen ig dalagan ag uli…pag abot sanda diretso tana nga lagi ag wish ig makon…

lalaki: “mirror mirror on the wall, make my to…y touch floor”. langkoy pireng…

ig kadabis nasintyan na nga aka det den sa saleg anang to..y… dan lamang pag abri anang mata garakgak ig ogyaw tana sa pag inelsel…. ang natabo????

ANANG TOD MAMAN ANG AG ENLEK!!!!!ang salamin adora ren!!!!

Reply
3. Lato – January 9, 2009

mi saka prinsepe nga dorong ka rimo..moro karimo???

MASKI ANANG ANINO INDI AG PADENGAN KANANA!!!!

Reply
4. Lato – January 14, 2009

mag asawa aga ampang ang si lalaki aga pamilin bilin den ig makon:

LALAKI: nayna, kung indi ako ngani ka libre sa akeng operasyon aroman bala ka ren sa mga bata…I LOVE YOU!!!

BABAE: tayna pag pameyeng!!! ara pa napapatay sa aga paturi…

Reply
5. bakaw – January 15, 2009

Mi manager sa isarang kumpanya, na ang kalyag ingan ag karawat golf, kung kaysan nanaubos don anang oras sa pamilya sa pag go golf, pera ka adlaw asisilag den kanana anang asawa, tenged anang oras na libre puro sa golf den lamang,

BABAY: ayamo gabi ka ren ag uli?
LALAKI: ag overtime ako.
BABAY: botiguen ag golf kaw!

Maski ang lalaki aga baeg matod indi ren ag paraet ang babay,pera ka adlaw ag tabed ang lalaki sa anang mga barkada sa night club,

BABAY: adin ka roman ag pakon?
LALAKI: ag tabid ako sa akeng mga barkada sa night club,
BABAY: botiguen ag golf kaw!

Maski aga baeg matod indi talaga ag paraet ang babay, basta ag golf kaw anang ing kukon sa lalaki,

Pera ka adlaw diang si lalaki sanda anang secretary medyo aga iguan
den, sa mataged na barita, na dara na sa hotel,eg napasabor anang katurog, kamata tana kasasanagen den, paspas tana sa pag mamaneho, ing isip na kung ano anang bubuaten, makon tana sa anang sadili kunon ko lamang sa akeng asawa ag golf ako, pero talagang masisilag tana kanaken, kung ikukon ko ag golf ako, pero mabaeg ako ron lamang matod, bala ren,

BABAY: adin ka agalin!!!
LALAKI: pasinsia ka ren kanaken, adara ko sa hotel ang akeng secretary,
BABAY: BOTIGUEN!! BOTIGUEN!! AG GOLF KAW!!

Reply
6. Lato – January 15, 2009

asawa nga babe mi pagka taluga. isarang adlaw aisipan na y lokon anang asawa ig maga kunwari tana kono nga kokak…tindeg tana sa kanto kung sadin aga lebas anang asawa… pag lebas anang asawa…

BABAE: (TIOL TANA IG MAKON) GWAPO, PWEDE AKO….

LALAKI: INDI AKO KANIMO KAITSURA KAW AKENG ASAWA…

Reply
7. bakaw – January 17, 2009

Mi egorot ag pakon manila, datong sa manila tana ren, mi ing pakunan tana, na ag sakay tana taxi, pag abot na sa anang ing papakunan na medyo maraye raye ra, na repara na ang metro ang taxi na medyo mabael anang babayadan, pag seleng na sa anang pitaka, kurang saka gatos anang kuarta, MAKON TANA SA TAXI DRIVER MAMA PUWEDENG ATRAS.

Reply
8. bakaw – January 17, 2009

Mi taga mindoro (mangian) na sa manila pasakay sa jeep, na puno ron pasahero, ag pakigampang tana sa driver na kung puwedeng sabet, makon ang driver puwede, pag abot sanda sa unan, ag papara tana, makon tana sa driver, MAMA PUWEDENG TONGTONG PAA,

Dia gali anang pag sabet arana i tongtongan anang pa, ag lambitin den lamang ang pobre, tay siguro ara na naaguwanta sa sobrang kakuri, ag ugyaw tana sa driver,,,,

Reply
9. palaminko – January 19, 2009

Inso’s Kilikogs and Pakalams Part 8:

Si Tikoy kung ano anang kaliag sa tahong maman da anang kaliag i talaba. Kada mi talaba tana, ingbebetang na sa ungot i em sa langgaw nga mi kitikot, siboyas asta lasona tapos dayon na i tagon para indi maalsipo anang mga kaiban sa balay. Kada mag-uli tana sa sirem maman anang ing lalabakan isera sa kanen laypa kung akainem tana.

Isarang gabi, duro tanang kabaleng ag-uli, pang-insapo tana anang ungot nga mi talaba. Pagkakita na, sarurot tana ang sa mayad-ayad ara na ren i seran sa kanen. Midio abereng tana lamang i maite ay midio kuno iba anang sabor, tay simpri lisbot animan ara na ren i sapaya mayad. Sipet ang seled ang ungot.

Pagmata na kinaaromanan…

Tay Putoy: Tikoy, akita mo akeng ungot? Agkaturog ako sa kusina kagabi ta ing tepad ko dato ay pirmi akeng panupra tay pagmata ko kaena ara ren sa akeng kilid, dato pa man puno ron i tupra.

Ang Tikoy maski ara hang-over durong reges i suka tay ara enged aglua!!!

Reply
10. banbanen – January 22, 2009

Ang Gegma midio sa Lamgam. Ministir tang pakaboliawan, ig palepaden. Dan kung para kanimo magabalik da. – Kung indi ngani ag balik posila, diasking Lamgam nga dan. :-)

Reply
11. bagasay – January 22, 2009

ameng kamalay nga si tio ben, manong ni tia lomboy asta tia karatongan, aga dara i balilit kung kalekas ngani nga ag alin sa paragua. mi kaisara mag abot tana gabi ren tay ing dawat na pa ra enged ang saka baldeng balilit sa luyo ang kudal. tay ang ag bel siguro ing pupuyat den mayad, ing betang na lamang sa kilid ang balde ig ing tabunan i periodiko. masanag ara ren doto sa balde ang mga balilit – piro ang dingding ag ngitit! dato gali ag paranaw don ang mga balilit ig ag aramat-amat den saka sa dingding i ang balay – damparang!

Reply
12. banbanen – January 23, 2009

Komay: “Kompay, pagk’warta ren i’ kortina’ tag dos lamang ang saka yarda!”

Kompay: “Abir tawi ako’ sampolo ka yarda para sa akeng COMPUTER”

Komay: “Ayamo para sa imong computer?”

Kompay: “Akeng computer moro mi WINDOWS”

Reply
13. bakaw – January 24, 2009

Isarang gabi ag pasyar ang mag laber,

BABAY: adin kita apakon?
LALAKI: pakon kita dige sa madelem,
BABAY: ha! indiako!
LALAKI: trust me,
BABAY: OK!

Pag abot sa madelem,

BABAY: ayamo ag panluwas cao?
LALAKI: indi cao ag lisang,
BABAY: ako mapanluwas da?
LALAKI: AYAMO IKAW MAPANLIBANG DA?

Reply
14. bakaw – January 25, 2009

Duto kanaten sa Cuyo mi solteros na aga entres sa isarang daraga na ang kalyag ingan ingan sa daraga, ang problema ang daraga indi maliag kanana, isarang gabi ag pakon si solteros sa balay ang daraga, datong ag paelam ta na ren magaoli ara tana i uli, ag sot tana sa idalem ang balay, tay dan gali ang balay ang daraga anang saleg kawayan ing tudila na, pati ing ilat nang mag pangi, tiempong tiempo ag pangi si daraga, anang ing buat ang soltiros, ing salod na sa anang alima, makon tana sa anang isip, SA UNOD ARA AKO RON SA TASIK DEN LAMANG, ING EGEP NA ANG PANGI ANG DARAGA SA ANANG ALIMA,
kaylora si solteros ing sa rorot na ren lamang ang pangi,TASIK KUNO,

Reply
15. red sea – January 26, 2009

Tindero: Bakal kamo ron y bulawan nga relo!
Pagmagramputi ngani, dan White Gold!
Pagmagtadeng, ay di Stop Watch!

Reply
16. red sea – January 26, 2009

Mag-asawa aga ampang:
Babae: palangga, kumpunira anay ang bumbilya sa luwa ara y sisindi
Lalaki: Ay diya ako anuno, Electrician?
Babae: Tay sigue bwata ra patigayun ang agdanan nga narangga.
Lalaki: Ay diya baya ako anuno, karpintero
(ag panaw ang lalaki pagbalik na abwat den ang tanan. Pakiman tana sa babae kung sino ang ag buwat)
Babae: Muro’na kaina me ag lebas nga lalaki. Akita na ako na nagatangis dayun ag presinta tana y tabiang pero ang kabailo sex o bwatan ko tana y cake.
Lalaki: Eh di ing bwatan mo tana y cake?
Babae: Aruuuuuy, tay ja! Anuno imong pabetang kanaken, Panadero?

Reply
17. red sea – January 26, 2009

LALAKI: Pirmi kita lamang a-swayan mayad pa mag-belag kita ren lamang
BABAE: Sige, basta tenga kita sa mga bata
LALAKI: Kanaken ang mga pustura sanda gwapo
BABAE: Ay sus! Ing pili na pa ang beken kanana!

Reply
18. salabay – January 27, 2009

(Bading na cuyonon ig anang laber,aga ampangan sa text)

BADIENGERS : palangga, adin kaw? miss takw ren, pakon kaw duto kanaten sikritong ing babagatan.

LABER: palanggz, miss taka ra, Last piso ko na ja, animan ara ako ren load, areman ren lang kita magbagatan beken ako makatex kanimo.

BADINGERS : indi ah! loadan takaw elaten mo lang anay:

pag abot ng load ngirit ngirit nga lagi ang laber nga pastilan:)
agtex c badiengers,,,,

BADIENGERS : ta, palangga, arisibi mo ren nga lagi ang ingtaw kong load?pasincia ren lang 115 lang dan..

LABER : HU U?

(hahaha damparang!)

Reply
19. red sea – January 27, 2009

Babai: Milagro akauli kaw y maaga!
Lalaki: Ing dason ko lamang ang kun akeng boss. Makun tana “”Go to Hell””, niman ag uli akong lagi.

Reply
20. red sea – January 27, 2009

Babai: Palangga, ako tegka ren lamang dadi. Uring gabi taren diya. Mabuat kita anay sa pinakauring tiempo.
Lalaki: Heh! pagtadeng! Mamata pa ako y ma’aga mayad ka pa ngani indi ren……..

Reply
21. red sea – January 27, 2009

Russian: kami ang sakaunan sa pagtiyed ang kalibutan
American: kami sakaunan sa bulan
Erap: kami ang magasakaunan sa adlaw
American: indi ka kapakun doto masusunog kaw
Erap: Eh di magpakun doto sa gabi!

Reply
22. red sea – January 27, 2009

Anuno ang pirming ing kokun kung aka-utot:
American: Excuse me..
British: Pardon me…
Pinoy: NOT ME!

Reply
23. red sea – January 27, 2009

Sa atubangan ang nursery window sa ospital:
Tangay: Kumpay, pagbael imong bata nga dan sigurado akong maga-antigong driver
Tatay: Ayamo aelaman mo kumpay? Mababael anang mga alima?
Tangay: Beken, kaitsura tana indong driver.

Reply
24. lez-NGAG – January 27, 2009

Mi saka malam nga taga poro nga ag lekas pakon sa syudad at pag abot na sa banua ay dayong diritso pakon nga lagi sa terminal ang jeep ag sakay,medyo aga tenga ren sa oras anang sakay sa jeep na arapay alin mi arapa aga dugang nga pashero,dayong pakiman sa driver???

LOLO:(makon sa driver?)ay dia kita inuro pa maga alin?
DRIVER:lolo kita ara pa seled(maliag y kon ang driver arapa pasahero)
LOLO:diaski kaw,ano mong pabetang kanaken tasik!!!!!(selag ang maslit)…

Reply
25. BARUTAN – January 27, 2009

Mi isarang singgurang denda nga bago para lamang aka abot ingcocon nga Manilang rugal. Dadi, agsakay tana sa jip para magaoli doto sa anang dadayonan. Pagsakay na sa jip, dayon na isalan anang rapak (tsinelas) sa ibaba. Pasabor sabor tana ren y panelengseleng, ay siempre bagong salta.

Macon tana, aruy ang katinloy manda gali ingcocon nga Manila, dorong balay, dorong tidan, matamang tao, maambeng da manda. Tay mag abot tana sa anang papaconan, beteng tana anang libon y magbaba sa sarakayan. Macon tana

Lolo: Araoooooo, araooooo, tadeng anay. (anang kalaem carabao)
Di dadi igod tana reman anang maiteng libon sa me puertan y ang jip. Seleng tana sa ibaba, agasagiap anang rapak. Macon tana sa driber.

Lolo: Ay dia akeng rapak adin den?
Puloy (Driber): Elam, adin nindo y betang?
Lolo: Digue lamang sa ibaba.
Puloy: Sading ibaba Lolo?
Lolo: Kayna bago aco agsakay bago daya.
Puloy: Santisima, Lolo, doro reng karaye dia, tay dan magasakay camo oman kanamen.
Lolo: Indi ren lamang, kanimo ren lamang akeng rapak. Mabacal aco ren lamang digue y bago.

Asilag pa si Lolo, anang kaisip marena, kada magsaka tana, ang rapak dapat y salaan. Sabagay agapanid tana lamang ingcocon, “Cleanliness is next to Godliness”.

Reply
26. bakaw – January 30, 2009

Sa manila datong una mi manig sukot pa ang bayad sa kurente(meralco) diang si lalaking manigsukot duto sa anang ruta mi babay na ang kakuring sukuton,pag si manig sukot marapit den sa anang balay, aga imara tana anang lambong na naga lutaw anang degan, pati na aninag anang under wear, tapos kukunon na sa manig sukot, balik ka ren lamang ara ako pa pambayad, pag balik ang manig sukot, perming tulahdato anang ing bubuat, aga imara tana anang ing susot para maakit ang lalaki eg indi tana masukot, isarang adlao naisip y ang lalaki na makon tana sa anang sadili ing tutukso ako ang babay nga dia,,pag balik na duto, maraye pa ing palua na ang kanana, katok tana sa puertan, mabuay maite mi ag abri ang puertan, gulat tana lalaki ang ag abri, dia gali ang asawa ang babay, tapos nakita ang kanana naka lua, tay diang si manig sukot madasig da anang pag iresipen, ing turo na ang lalaki,MAKON TANA KUNG INDI KAMO AG BAYAD INDONG KURENTE, PAPANGIAN KO INDONG PUERTAN,

Ta akalusot si manig sukot,

Reply
27. lez-NGAG – February 2, 2009

Isarang gabi sobrang init ang lawas ang babay tapoz ing ikap-ikap na ang degan anang asawang lalaki,ing arekan na anang leig sabay ane-ane sanang talinga na:tatay na arakoron y panti..”dayong sabat anang asawa na agkon,cge pag katurug don aruman babakalan taka ren lamang…

Reply
28. palaminko – February 7, 2009

Inso’s Kilikogs and Pakalams, Part 9:

Si Tay Putoy, apatindeg i flag pole sa isarang iskuilan. Pagkapatindeg na, saka tana sa agdanan (ladder) para takesen ang flagpole tay sa sobrang tas indi na ren maabot. Ingsamitan na i daplasen tay alubyok, lusong tanang lagi. Alubasan tana i Makoy.

Makoy: Tay Putoy, ayamo ara mong lagi takesa maintras aga-ingga ang flag pole? Mas matatakes mo tana usto kung aga-ingga.

Silag si Tay Putoy… indi muro maliag nga ing papalabetan anang obra.

Tay Putoy: Engey, pagpameyeng! Akaelam ka pa kanaken! Akeng ing tatakes anang tas beke’ anang lapad.

Reply
29. palaminko – February 18, 2009

Inso’s Kilikogs and Pakalams, Part 10:

Mi maestrang taga Manila adistino sa SJA…

Maestra: Tikoy, bakit ang damit mo may butas?
Tikoy: Mam, initit po kasi ng ambi!

Maestra: Bakit ang notebook mo parang kinagat at saka may punit?
Tikoy: Mam, inusap ng kuti!

Reply
30. palaminko – March 1, 2009

1) TRIVIA

Makon sa survey,sa 100%….70% digi ay papulasyon ang mga babai, kumpara sa 30% i ang mga lalaki. Ang ag patama sa papulasyon i ang mga babai, ang 50% digi ay mga binabai o babainen (alkab). Paret kamo?

2) 1972 sa Cuyo…

Bandillo, bandillo… Tegka lamang alas dies ang gabi sa DALAN… ang madakep pupusilen!

Chief Tabiong: Minos kuarto pa lamang bago mag-alas dies, ayamo ing pusil mo tana ren?

Sgt.Putoy: Naelaman ko anang balay y dya….indi tana ag abot alas dies duto, Sir! Tay mapilay kung dadasonon ko tana pa tegka kaabot alas dies.

3) Numero

Dodoy: Nanay ano baya ang SEX?

Nanay: Ay bata kaw,numero dan!

Dodoy: Tama kaw`Nay! Muro makon si Tatay ki Inday “SEX”kita, tapos ag sabat si Inday “69″deman Manong?

Damparang mga NUMERO dya!

4) Tikya: Kumay Tunting kurang kami pa saka miembro. Saben aliag kaw ag intreg sa PALUWAGAN?

Tunting: Adiki…! Aliag ako ra andan, tay indi ako pa pwidi dyan

Tikya: Ha?! Ayamo?

Tunting: VIRGIN ako pa!

Reply
31. pusugon – March 1, 2009

SA SIMBAHAN. DOMINGGO.

FATHER: “KAMONG MGA BADINGERS INDE PUWEDE SA LANGIT MENTRAS INDE KAMO MAGBAGO”

BADINGERS: “OKEY LANG FATHER, SA RAINBOW LANG KAMI MAG SLIDE SLIDE.”

Reply
32. bagasay – March 2, 2009

Ara ren kaagwanta si Minang, ing pakimanan na ang bagong padi sa andang parokya:

Minang: Father, imong kagwapong dan ayamo ag padi kaw?

Padi: Indi ako ra andan maliag tay ara ako maimo, indi ag togot akeng mga gorang-gorang asta ang simban nga……..

mag madri ako.

Reply
33. palaminko – March 6, 2009

Inso’s Kilikogs and Pakalams:

1) Isarang gabing masanag ang bulan, aga pasyar ang mag-laber sa kuta ang Dumaran. Kung ayamo naisipan ang babai na buslayan anang laber…

Nobya: `Ga upotan kita, aliag kaw?
Nobyo: Sigi piro pag akita ta kaw “SEX” kita?
Nobya: Ha?!…di sigi!
Nobyo: Pasamuro kung indi ta kaw matuman?
Nobya: Ihhh…..dyasking duto ako maga-upot sa likod ang akasya!

2) 1970s sa Cuyo, uso pa ang mini-bus. Meintras a biahi ang mini-bus mi “agtigab nga agtalang i lua” (imbis sa bibig, sa buli aglua). Tanang pasahiro agtabon anang irong, pati ang ag-utot mismo. Pag-abot sa tirminal ugiaw ang drayber…

Drayber: Ang ag-utot ara pa kababayad.

Tay Putoy: Indi mo ako’y lokon! Pagsakay ko kaina agbayad akong lagi.

3) Saka adlaw bago ang kasal. Ag text ang tatay ang babai sa lalaki…

Makon sa text i ang tatay: “ONCE DELIVERED, NO RETURN!”
Sabat da ang groom: Contract is invalid “IF THE SEAL IS BROKEN!”

4) Q & A

Q: Ano ang inglis ang kuti?
A: Cat!

Q: Anong kuti ang madasig aglangoy?
A: superCAT!

Q: Anong kuti ang kilala ang tanan?
A: siCAT!

Q: Anong kuti ang asasanagan sa plasa?
A: buriCAT!

Reply
34. palaminko – March 18, 2009

1) Nanay: Di ba bilin ko kanimo kung karangmangen kaw imong laber sa iteng kunon mong “DON`T”. Pag sa imong yalalib ngani “STOP”. Ta dadi anong natabo?

Neneng: Dengan mareng ingkaramkam, Nay, animan nakun kong “DONT STOP”

2) Ang Gegma, Bow!

Ang gegma sa una maambeng, arek digi kepkep duto
I love U digi siuran duto
Piro pag adura ren ngani, ngab digi ngab duto
Dapat ara ren ang gegmang dan…,
Puro SIURAN den lamang!

Reply
35. banbanen – March 20, 2009

Cuyonon 1: “Si lolo 80 ren piro aga tagay pa”

Cuyonon 2: “Si lolo 85 den aga disko pa”

Cuyonon 3: “Si lolo 90 ren aga sut pa’ pang hip-hop”

(ag tawag ang lolo ni Cuyonon 4)

Cuyonon 4: “Yes lo’? Aw en akita ko ren. Sigi pramis aroman. Sigi po bye!”

Cuyonon 1,2,3: “Sino dato?”

Cuyonon 4: “Si lolo 95 years old, apakiman kung akita ko ren anang primary photo sa friendster, apakitaw comments”

Reply
36. palaminko – March 23, 2009

Inso’s Kilikogs and Pakalams….

Si Tikoy pati si Makoy, aga-bankodo….

Makoy: Tikoy, makon imong mga klasmeyt ikaw kuno ang kabraytan kanindo. Aber ngani kung aelaman mo kung mauro buay ang shelf life ang sirbisa?
(Aga-inglis den si Makoy marapit den muro agtapos ang high school…)
Tikoy: Simpri! Anem ka bulan?
Makoy: Tama! Ay kung maramig, maoro buay?
Tikoy: Anong klasing pakiman dan? Simpri pariho lamang – anem da ka bulan!
Makoy: Mali kaw! Pag maramig ara ngani 30 minutos. Selenga, lalagat maite ubos don dagi akeng ing kakabegang sirbisa.

Reply
37. palaminko – March 26, 2009

Makon nga lagi ang mga Cuyonon kuno makuartaen piro beken i brayt ig ang mga Agutaynen kuno malilised piro mga brayt? Dagi ang pruiba…

Mi kaisara ag-rambol ang mga Cuyonon kontra Agutaynen. Ang ing buat ang mga Cuyonon ing pilakan anda dinamita ang mga Agutaynen. Imbis ag-arabwab ang mga Agutaynen, ing putay anda ang dinamita, dayon anda i sindian i pilak i balik sa mga Cuyonon.

Tama ang tioria, indi ba?

Reply
Barutan – April 2, 2009

Maman manda, Ilog…dapat ing sindian ang mag Cuyunon bago ipilak, hahahahaha…pakadlaw ka ra!

Reply
38. palaminko – March 26, 2009

Tikoy: Anono ang durong kabael nga butig nga duro rapit sa kamatudan?
Makoy: Sigi sirit!
Tikoy: Diba durong ka bael nga butig nga ang bata agalua sa boli piro ang rapit ingan sa kamatudan.

Reply
Barutan – April 2, 2009

Isara pa dia, macon ang mga malam ang una, kita kuno ag lua sa tuod ateng mga “madir”, marasano baya dato, ara anang lubot…ay marena baya…ang sex education ang una ara y iregan sa curriculum moro ang eskuwelaan, aeya sanda agbarita ang kamatudan, dadi ara ren ang konseptong dan, Ilog, grade 5 pa lamang ang mga bata, aelaman nanda ren con marasano magbedes ig makabedes and babai sanda ang lalaki. Open den ang mga school sa mga arampangen nga dan.

Reply
palaminko – April 2, 2009

Dia ing kun da kanaken akeng lola ang maitey ako pa. Pagkatapos na i kun kanaken, sigi akeng patererek seleng ang tud i nanay kung pasamaoro ako ag lua duto. Ang agapabong pa usto akeng maiteng barot kung pasamaoro ako ag kaigo duto, hahahaha. Anem kami pa mang magborogtitinai.

Reply
39. banbanen – March 26, 2009

Kanodya asta’ Dadi

Kanodaya marakeng babai piro beken’ mapopostora.

Dadi marakeng mapopostora piro beken’ babai.

Reply
Lato – April 2, 2009

ilog banz dan kabay si pusugon indi masilag tenged tana maman ang karimuan nga bekn y babai..pweeeseeee tauuuu…

Reply
40. banbanen – March 31, 2009

Si Biting asta si Lando

Biting: “Anono dan ang aka sulat sa imong papil?”

Lando: “Listan ang mga ing adlekan kanaken”

Biting: “Paseleng, ayamo akeng aran digi?”

Lando: “Ayamo mabatok kaw?”

Biting: “En! para ikaw!”

Lando: “Aw tay da p’widi ra i irisen”

Reply
41. Lato – April 2, 2009

dagi para sa aga barko…si chief mate aga ogiao sa anang kayban doto sa unan ang barko tya ang barko ang labeg ingan kunon ta ren lamang nga oil tanker…
chiefmate sigeng tawag, ogiaw tapos mi mga senyal pa patakilid patuad tanan deng posisyon ing buat na para mapapakon na anang kayban tay ara y pulos…

seled tana sa kamarote ig pag lua na dara anang teleskopyo..lingling tana ig pagkalingling makon sa anang kayban hoy pagpakon dige sa kamarote ig sabat anang kayban..ay ay sir…

Reply
42. palaminko – April 2, 2009

Inso’s Kilikogs and Pakalams…

FISH TALK [Fighting Fish] … AGA PABUGALAN ANG 3 KA ISDA

SIURAN: Ako maman ang pinakamasabor! Durong kananam!

BULIAN: Anong ikaw? Ako ang ing titingwa ang tanan!

SAPSAP: Pagtiman kamo! Samiti indo ako i baliskaden [PASPAS]; ang SABOR den ingan!

Reply
43. palaminko – April 15, 2009

ANO BA DAN?

Dya matud nga natabo sa isarang maglaber nga parihong Cuyonon digi sa Manila dato pang dikada ‘80. Boi pa ang ODEON Theatre sa kanto ang Avenida ig Recto… Tagon ta sanda ren lamang sa aran nga Camilo G. asta Elvira Tan para sa andang protiksyon. Piro kung magpakiman kamo reges, ibabaeg ko ra, hae hae hae…

Elvira T.: `Ga seleng kita sini.
Camilo G.: Sus pag duto ren ngani indi ka ra ag paikap!
Elvira: Tala, payag ako basta arek lamang pati ikap.

Bago sanda ag saka sa balkoni bakal sandang lagi “snack”. Pagkaseled anda, impisang lagi kanyap si Camilo…

Camilo: `Ga sabor kaw talaga i rumansaen [ani-ani lamang]…
Elvira: Talaga?
Camilo: En, ang nipis ingan imong bibig…
Elvira: Talaga?
Camilo: Een, pati imong iteng tindeg na tindeg pahhh!

Sa mataged nga tultulanen, ing saboran den da ang Elvira. Ag bales den da pang ikap…

Elvira: Ang ansyano kaw ingan ag arek, akakaabot sa akeng tebeg…
Camilo: Irinsya kami muro mangalok. Malalabeg ang dila…
Elvira: Grabe kaw talaga. Pati imong kua ang labeg, ang tegas, ang bael ig ang ramig ingannnn….

AELAMAN INDO ANG ATABO?

Aduran i gana si Camilo G. tenged anang ing awidan gali i Elvira ang coke nga aga betang sa pagtetengan anang ita i Camilo G.!

Ang mga timpong dato muro beken pa i uso ang DRINKS nga ing tatayon sa plastic cups” DYAMAT!!

Reply
44. [gAriTeN] – April 16, 2009

Isarang ORASYON Kampal kampal dia:

> ang na ang na
> su la pu kan
> so mas ke tot
> mo ko mo ko

Reply
palaminko – April 18, 2009

Madugang ako anay sa orasyon, para mas epektibo:

ang ko ang ka
su mo be ya
so ton lat ton
mo ko mo ko

im ing im ing
ong pi ong bo
it ges at li
eng ko eg ko

ang gin ang gin
do ku pu it
do mot tay tot
mo ko mo ko

Reply
45. palaminko – April 17, 2009

Inso’s Kilikogs & Pakalams:

Lola: Nini, mi aga intris den ba kanimo?

Apo: Marake-rake ren da `La.

Lola: Mi apipiges ka ren ba kananda?

Apo: Tot…y pa lamang ‘La, masakit kuno pag sa bat…g.

Reply
46. tagitis – May 12, 2009

dia matod nga tultolanen maren ang mga taw dadi ang kaliag ag gamit mga terms na english pero indi nara ma’milang na matinglo o tamang paggaramiten ing sasambit sigun don lamang sa inimatian pareho jang arampangan:

babai: ano mong bubuat nga dan!

lalaki: agabuat kami ang GRIT (crate) ang longon nga ibibyahe pacuyo.

babai: ayamo ikaw ren lamang aga obra dan

lalaki: ara ngani mi aga INTERNET (alternate) kanaken

lalaki: pabakal album

babai: dato gali maliag ikon pabakal folder ay di ba ang una pag elemetary makon nga lagi album ang project pero dato gali ifofolder

babai: ano indong place kagabi sa palua sa plaza

lalaki: first running up kami lamang

Reply
Barutan – May 13, 2009

Dogangan ko anay y ang dia…

Isarang adlaw me agpacon nga manig enem sa tindan ni Ching sa Cuyo.

Compay Sabed: Miss, me dian camong Orangge Winnie?
Tindera: Anono dato Compay?
Compay Sabed: Dato bayang ing totomar.
Tindera: Ayamo agamasakit kamo? Para sa anong masakit dato. Ara kami siguro dige, kanda Dr. Lim ang botika.
Compay Sabed: Dige cono agbakal akeng Compay kagabi.
Tindera: Sino agpabakal kanana? Indi ako dato kaelam.
Compay Sabed: Aber, may bolpin cao, isulat co anang aran.
(Ingsulat ni Compay anang ingbabakal)
Tindera: Ay! Dan gali imong ingcocon? ORANGE WINE?
Compay Sabed: Dan …e’en, dan manda gali.

Natapos ang barakalan…sa matadleng nga barita, ag iguan sanda ra sa wakas!

Reply
47. banbanen – May 18, 2009

ISMIRIL

BIRNABA

OM

TOKI

MANOMBOM

MAKMAMTAM

MAIMPO

MAOMIL

MALAMOROK

MO AM

ta ing basa mo? dan orasyon, pangpadamel i’ bolbol sa ireken :-)

Reply
48. palaminko – May 19, 2009

Inso’s Kilikogs & Pakalams TRIVIA:

Kung ang mga Tagalog kuno mi TAPSILOG, ang mga Cuyonon midian dang Kanen-Miswa-Logaw (KAMILOG).

Reply
49. [gAriTeN] – August 2, 2009

Teacher: Jigs, anono ang madason sa 7?
Jigs: 8 po!
Teacher: ay sa 2?
Jigs: 3 po!
Teacher: Ang bright ka ingan! sino ang agturo kanimo?
Jigs: akeng tatay!
Teacher: O sige, anono ang madason sa 10?
Jigs: JACK po mam! JACK!!!

Reply
50. banbanen – August 4, 2009

Mga boys dagi ang 3 ka sinyalis nga ikaw aga malam den

1.) Tud den lamang ang aga tegas
2.) Buk den lamang ang aga tindeg
3.) Itsura ren lamang ang asisilag :-) istra viva

Reply
51. palaminko – August 19, 2009

Bata: Nay, ako maga-ireg sa singing contest sa pista. Agpalista ako ron.

Nanay: Aruy, nini indi ka ren agpangas, saben apaeya ta pa.
Bata: Ayamo apaeya ta ra? Akeng kahilig nga dia agkanta.
Nanay: Aliag ka manda mayad ag kanta tay dang maski magpanopra ka ngani libag, makanta ka pa sa intablado.
Bata: Ayamo akeng tangay maga-ireg da sa kontes, tana ngani maski magtigab ang ka libag da ingan?

Reply
52. kutapdi – August 19, 2009

tay na: nay na, si dodoy ing iban ko ag paturi aroy ang ka bael den da gali anang kua y dodoy!

nay na: ayamo? a inggit kaw?

tay na: a ilam pagipes!!!

Reply
53. palaminko – August 26, 2009

Inso’s Kilikogs & Pakalams

MATITINLONG SIGNS SA MANILA:
1) Gynecologist: Dr. Chua at your CERVIX!
2) Septic Tank Truck: Yesterday’s MEALS on WHEELS!
3) Plumber’s Office: We repair what your husband FIXED!
4) Tyre Shop: Invite us to your BLOW OUT!
5) Electrical Shop: Let us remove your SHORTS!
6) Maternity Room Door: PUSH,PUSH,PUSH!

Reply
54. banbanen – September 10, 2009

Ing seled i ang killer ang balay ang mag asawa…

Killer: “Porabil takamo patayen aliag ko maelaman indong aran… Ikaw Misis anono imong aran?”

Misis: “Inday po!”

Killer: “Wow ang tinglo imong aran, kapiriho sa akeng nanay, ligtas kaw ig indi ta kaw i pateyen. Ikaw Mister, anono imong aran?”

Mister: “Pedro po, piro ang tawag kanaken akeng mga tangay… INDAY” :-)

Reply
55. palaminko – September 11, 2009

Inso’s Kilikogs & Pakalams:

LANGIT KABAY?
Ag taginep si erap,patay tana ren kuno ig ag saka sa langit. Ing tawan tana ni Sn.Pedro i babai,si ai-ai de las malas.
Sn.Pedro: Kung maleban ka lamang,mas mapustura andan akeng i tataw kanimo.
Erap: (Akita na si chavit anang partner si gretchen b.) Ayamo si chavit mas duro anang kasalanan kesa kanaken tapos anang partner si gretchen?
Sn.Pedro: Dodoy,parusa dan ki gretchen!

Ang Kontrata
Pakiman: Ayamo ing pusil ni erap anang asawa anang pagbakal ang balay.
Sabat: Muro akabetang sa kontrata “Execute all 3 copies together with your WIFE” ta?!

Reply
56. kutapdi – September 11, 2009

kolas: doc mabael nga problema

doc: anono dato?

kolas: pirmi ako agapanlibang pag abot ang alas 6 ang maga

doc: di ted ayad! anong problima doto?

kolas: moro akakamata ako 7:30 ren!

Reply
57. Burangosngos – September 20, 2009

isarang adlaw mi natabo sa kanto ang tenga-tenga, ang sa mi mga tindan, matamang mga tindan.. mi ag panakaw sa isara nga mababael nga tindan duto!

spo2 cas: tsip! ja mantigo ang ag panakaw, tsk tsk!

(ing kampang ni tsip ang isara ka aka kita sa takawan)
tsip sab: um, anono gali ang itsura dan bastilan nga ag panakaw digue kaynang timprano?

witness: arui, ah mejo kwan.. ahh, kulay dulaw bok ig akasuot lambong nga kulay orange.. dato maman den..

tsip sab: aw, bords pwede mo ren mapaiwan iwan ang itsura ang tao nga anang ing kun?

bords: ara buay lang, dagi matatapos den.. arui, lintyan!

tsip sab: ayamo? sino ag lua sa imong nutbuk?

bords: damparang! kukurian kita ag dakep jdya.. tsk! dya kung beken si naruto saben si son goku.. :D D

witness:

Reply
58. palaminko – October 8, 2009

Inso’s Kilikogs and Pakalams:

Si Tikoy asta Makoy sa Manila ren. Isarang adlaw aisipan anda agpamalingki ay maluto sanda kuno paksiong karatkat.

Sa palingki…

Makoy: Tikoy, akabakal ako ron i karatkat, ika ren ang bala sa mga rikado.
Tikoy: Ariglado!
Sagiap si Makoy ang poisto ang mga rikado, akita na ang tumpok ang lasona. Rapit tana…
Tikoy: Ale, pagbilhan ng LASONA.
Tindira: (silag) Wala akong tinitindang lason dito, doon ka sa Quiapo pumunta, marami dun.
Ang Tikoy, tenged maineyaen, imbis na ituro na ang lasona ag-alin den lamang. Rapit tana ki Makoy.
Tikoy: Pay, indi ta ren i betangan i lasona ateng paksiw, ang mal ingan gali digi.

Reply
Barutan – October 15, 2009

Remedio: Dapat ingturo na ren lamang agud ag intindian sanda.

Reply
59. bagasay – October 9, 2009

ameng kaiban sa balay taga antique.

manuel: nante, pakiabot mo dito ang patis please.

ing dawat na ang botelya ang tauyo.

manuel: nante, sabi ko patis.
nante: e kuya sa amin yan ang patis.

matud da manda. sa antique ang patis asta ang tauyo one and the same – hahaha!

Reply
60. palaminko – October 16, 2009

Hangober KUNO
Putoy: Tay Tabiong asusuka ako piro ara mag lua
Tabiong: Gurua imong tudlo imong tonsil
Putoy: (Ing guru na anang tonsil) indi para engeddd
Tabiong: Gurua imong BULI!
Putoy: (ing guru na anang BULI) indi talaga ag luaa…
Tabiong: Dadi,gurua imong tonsil!
Putoy: (Ara na pa kaguguruan anang tudlo aka suka ren) WAAAARK…….!!!

Reply
61. palaminko – October 23, 2009

Inso’s Kilikogs & Pakalams… Cebuano version…

Si Insoy agalin sa Cebu ag-adal sa Manila i kolihiyo…
Primirong adlaw sa iskuilan, anang instructor ang pustura ingan.

Makon tana sa anang sadili, “Tsambaha uy, guapa kaayo akong titser.”

Ang problima ang dasig ingan ag-lecture indi ka dason i mayad si Insoy laypa ing lalaketan pa i Tagalog ang Inglis. Patas anang alima si Insoy maintras aga-limeg ang instructor…

“Mam, mam… dahan-dahan lang mam, maka-LIBOG ka mam!” (Trans., Mam, loay-loay lamang, alilito ako kanimo.)

Reply
lato – December 11, 2009

dagi inglis bersion ang IKAPS y Pals..
di ba ang mga insik baya mi tradisyon nga e partner anda andang mga bata maentras bata pa? mi saka insidente ig datong makasal sanda ren nadiskubre y babai nga putol gali anang pa’ y anang partner ig reklamo tana sa anang nanay…
babai: why did you gave me 1 foot????
ing dapalan tana anang nanay ig makon:
nanay: don’t complain coz your dad has only 6 inches!!!!

Reply
62. palaminko – October 25, 2009

Inso’s Kilikogs & Pakalams… Cebuano version pa ra enged…

Agtabid si Makoy asta Tikoy ki Insoy nga agbakasyon sa Cebu…
Bakal si Makoy i sigay…
Makoy: Day, pabili ng sigarilyo.
Tindira: Pila?
Bereng si Makoy, aniani tana ki Tikoy.
Makoy: Pay, ang tindirang dia dorong ka tapaw, akita nang sakabilog ako lamang aga-bakal, papalinyaen na ako pa.

Reply
63. palaminko – October 27, 2009

Tenga’ gabi, agalin sa ineman si Makoy asta Tikoy… a tampiray den lamang ang darwa nga aga-panaw paoli sa andang boarding house…

Tikoy: Pay, kaen kita aroskaldo… pamanman…
Makoy: Ako indi…
Tikoy: Ayamo? Indi ka maliag mamanmanan?
Makoy: Kung beken ka engey, animan ngani ag-inem kita para mabaleng tapos mapamanman kaw!

Reply
64. banbanen – November 1, 2009

Bagong pabangdan kung aga UTOT. Ag dogang lamang ang Italiano, ang iba maman pa ra…

American: Excuse me.

British: Pardon me.

Pinoy: NOT ME!

Italiano: I no make

Reply
65. palaminko – November 5, 2009

Inso’s Kilikogs & Pakalams:

1. INTIRBYO sa OBRA

Bos: Why should we hire you?
Putoy: Mas matinlo ang bago na pariho kanaken,ara pa SUNGAY!
Bos: English please..
Putoy: Well, you see, uhh, i’m brand new, so i am not yet HORNY!

2. CUYUNON sa QUIAPO

Tikoy: Mamira ang tinola?
Babai: P20 lamang.
Tikoy: Mi tasik?
Babai: Libri ameng tasik.
Tikoy: Kanen, mi dyan?
Babai: P5 lamang.
Tikoy: Mi itip?
Babai: Libri ren.
Tikoy: Sigi manang,itip ig tasik den lamang…

Reply
66. palaminko – November 5, 2009

Sa mga agasagiap i katabang, dagi ang mga kaministiran:

Maderep (Koya, tabangan ta ka panloas imong kalilies asta brip para mabonakan ko.)
Mainadleken (Koya, ibay ako sa banyo saben mi mangalok.)
Madinemdemen (Koya, dasiga saben agabot si ati.)

Reply
67. banbanen – November 8, 2009

Dadi ko lamang apamatodan nga ang SEKSEK gali maman ang doro baskeg nga ayep. Ayamo? – Pasan-pasan na moro ang kisami :-)

Reply
68. palaminko – November 14, 2009

IKAP (Inso’s Kilikogs and Pakalams):

Side B

Saka pasyinti sa Mental Hospital ang aga ingga mintras akanta. Pagkatapos anang kanta dayong tikeleb sa anang katri.

Nars: Ayamo agtikeleb kaw?

Pasyinti: Adik kaw ano? Side B ren DYA!!!

Reply
balanak – November 17, 2009

palamingko dugangan ta imong pasyente sa mental.

mi saka studyanting ag duty sa mental hospital dadi ing bebelan na record ang isarang pasyente kung ayamo aka seled tana sa mental.

studyanti; ayamo ing dara kaw digi sa mental?

pasyente; muro aka patay ako sampulo andan ngani akeng napatay tay aka dalagan ang saka bilog!

Reply
Lato – November 26, 2009

dogangan ko pa…

ang una ag pakon si makoy sa mental hospital ig tanang pasyente ag pasakep anang speech…syempre promise tana ig matitinlo ig kada proiso tanan aga klap..sa mateged ng abarita atapos anang sarabien pero mi napansin tana nga maite..ing tawag na ang boss ang hospital ig makon.

MAKOY: tsip, ayamo kaynang aga klap ang tanang pasyente mi saka bilog nga ara y kaklap doto sa kilid???

TSIP: aw dato si kurantol…indi mo ren y isipen ay dan tana mayad den!!!!

Reply
69. palaminko – December 1, 2009

IKAP:

Aelaman indo kung ayamo indi poidi agbelag si Tikoy asta si Makoy laipa andang pagpakon sa Cebu?

Si Tikoy akakaintindi i Cebuano piro indi kaelam ag limeg.
Si Makoy akaelam aglimeg piro indi kaintindi.

Dan ang rason kung ayamo atangay sanda mayad. Istrabiba!!!

Reply
70. palaminko – December 12, 2009

IKAP:

Tikoy: Pay, ayamo kabay ang mga babai ara buk sa andang degan?

Makoy: Pay, simpli lamang kung ayamo. Ikaw ba akakita ilamonon sa kararawatan?

Reply
71. Ameg – December 14, 2009

Langit/Empiyerno…

Bata : Nay, akeng nobya indi baya ag-paraet sa langit mi impiyerno….

Nanay : abir, pakasali ngani ig pasamita ang ing kokon na langit…. ako ron ang bala sa impiyerno !!!

Reply
72. palaminko – December 20, 2009

Ingkasal ang darwa ka boyon. Ang bael andang problima kung gabi tenged madelem indi anda makita andang mga sign language.

Isarang adlaw agsolat ang babai, makon tana, “Palangga kung aliag kaw nga maparamoaten kita sa gabi, ikapen mo lamang akeng iteng sa tu i kaisara kung indi kaw maliag, ikapen mo ang wala i karwa.”

Sabat da i solat ang ang lalaki, makon, “Palangga kung ika ngani aliag nga magparamoaten kita sa gabi, ikapen mo lamang akeng totoy i kaisara. Piro kung indi ka maliag agparamoaten, ikapen mo i darwa ka gatos ka bisis akeng totoy.”

Reply
73. banbanen – December 24, 2009

Gino’ kaloyan mo akeng mga tangay nga aga basa dia. Aga pakitaw ako ispisyal nga grasya nga basipang indi sanda ag elat i’ rigalo kanaken. :-)

Kabliten mo andang mga tagipuson ig ipademdemen nga dading kapasko’an mas mayad pang magtaw kaisa magrisibi :-) Ig inaling mag disisyon sandang magtaw kona ra patigayon nga akeng address ara i oman, maman para enged AMIN ;-)