Maambeng nga 2010

Sa dagon nga 2010 basipang magkorokobo ang kalipay sa indong pamalay-balay, magraramatak ang grasya sa indong kab’wi ig magdaba-daba ang Gegma sa indong tagiposon. Kalo’yan kitang tanan i ateng Gino’ng Dios!

Maambeng nga Bagong Dagon sa tanan!

Bagasay

1 thought on “Maambeng nga 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.