Aelaman Indo?

Aelaman indo nga Iniro 24, 2008 dato anay ay mi nab’wat kamong matinlo sa Cuyo? Ig dia ara iba datong magpadara kita ang ateng Petition Letter tenged sa Kapusan isyu. Omanen ko January 24, 2008  ing paskin digi sa CP.  – Paagi dian, makokon indo sa indong sadili nga ara indo ipabayay ang ateng ban’wa datong kaministiran na kamo. Ig salamat ingan sa indong suporta paagi sa CP.

Dagi ang Link (Password Protected for our privacy). Paagi sa Aelaman indo section, kabay mi mabubwat kita pang ibang matinlong bagay sa 2010? Mga mairintek nga bagay nga maga inspire ateng mga kabatan?

CP Admin

25 thoughts on “Aelaman Indo?

 1. ipes padi

  Bans, mabael nga bagay ateng nabuat datong January 28, 2008. Orogon mo.. tanan nga mga Cuyonon sa bilog nga kaliboton ag borunyog-bunyog para sa isarang issue nga atetenged sa Cuyo. Ig sa seled ang saka dominggo, duro damel nga petition letters ang napadara ag aralin sa iba-ibang parte ang enterong kalibotan ig natabo ateng andem sa Cuyo.. nga ang Capusan para sa tanan nga Cuyonon ig ara pweding samber nga ibetang para matabo dia. makon kita dato… Ang Capusan parte ateng pagkaCuyonon- o “cultural identity” animan pirmi dapat nga libre sa tanan. Durong ka -” INSPIRING” ateng tarabangan nga dato…

  Like

  Reply
 2. ipes padi

  Mga kamiembro ang CP, alilipay ako sa durong katinglong sabat ni Banbanen sa akeng imbitasyon nga ” LETS DO SOMETHING CONCRETE FOR CUYO”.

  Ma impisa kita y maitey sa orobraen ang Kultura. Ano kabay kung mataw kita awards para sa mga kabatan ang aga patikaseg nga buien ang Kultura sa pagtugtog ang tipano ig iba pang instrumento. Ma-pa “coin” kita y “Denged Cuyonon” medals, medyo mas mabael kaysa sa ordinaryong medalya.. ig mi matinl;ong certificates… maliag kamo ma tao kita pa cash incentive for Graduating Students sa Elementary, High School ig College”. Ang award mi aran nga cuyopress.com.Tarabangan ta.

  Kaminesteran ta nga mag design y ang medal, makon ako datong medyo opisyal seal den ang CP. sa mga marantigo ag buat patigayon ag design…

  Ma organize ako y mag educators ang Cuyo nag pweding mag screen sa mga awardees- medyo sa Committee on Culture y ang CP- dia maman ang screening ig awarding body.

  Baispa paagi dia.. ma “encourage” pa ang durong Kabatan nga padegegan ig ipadayon ateng Kultura

  Pag-abot ang fiesta.. mataw kita awards para sa mga outstanding Cuyonon patenged sa andang obra sa Kultura nga papangunan da ateng Committee on Culture.

  ipes padi

  Like

  Reply
 3. bagasay

  maga darwa ren manda gali kadagon nga ing ated amen ni kuday personally ang petition i ang mga cuyonon paagi sa cuyopress. ing bengbeng kami pa sa araceli, darwa ka gabi bago kami kaabot i cuyo! akeng mabuay den ing andem ang magkatinir i contest para sa songwriting, poem writing asta ang makatokod i sayaw asta pastores andan. adedemdeman ko ang maite ako pa marasino akeng gokod sa sayaw kung pista asta ang pastores kung christmas. ateng kaministiran lamang digi mga maiteng donasyon para sa konsuelo ang mga maga partisipar.

  Like

  Reply
  1. banbanen Post author

   elam ko nga marake kitang mga kasimanua nga disidido ag tabang. Ministir ta lamang i paelam kananda ang motibo ang ateng plano.

   Si Ipes Padi ay aga impisa ren… Ipapadara na kanaten kung matapos.

   Like

   Reply
 4. ipes padi

  bagasay… duro gali kabael indo sakripisyo ni kuday para mapabot lamang ateng petition letter..

  patenged sa imong andem sa mga song or poem contest… samauro mo planong buaten? sa anong okasyon?

  Like

  Reply
  1. banbanen Post author

   Ipes Padi, sa madason galing imong email kanaken patigayon i CC si Bagasay, Kutapdi, Jomz agod maarampangan ta matinlo.

   Salamat ig Maabeng nga bagon dagon kanateng tanan!

   Like

   Reply
  2. bagasay

   ag valentine’s day cruise kami kono sa ilaod ameng sera tag saka pidasong galunggong – hahaha! ing kelban kami ren ang makita amen aga pang abri ren i ang bodega ang mga tripolanti naubusan den i pagkaen ta ara pa signal indi kami ka-contact sa maski kino. pati tubig ing ite-ite amen den da saben maubos ara kami sasageban.

   Like

   Reply
 5. ipes padi

  ayos.. bans. patigayon mo ipadara email ni kutaps, ig jomz.. si bagasay medyo mi dian ako..

  Maambeng ngA BAGONG DAGON SA TANAN!

  Like

  Reply
  1. kutapdi

   ipes padi pag patigayon lamang email kanamen kung pira enged kabay sa imong panid ateng dapat maging pondo sa seled y saka dagon para sa mga bagay nga dan ig mainabong padayon-dayon beken ang kaisara lamang, tapos don.
   kung kaministiran ameng magkatinir y dues para sa cuyo, buboaten ta dia tutal aga rake kami ren da digi sa mi toronto area ig pirmi kami aga baragatan. alimbawang kurangen ameng patad, pariho ang ing kon y panangitan, marake ra siguro ang maga tabang para sa ikakayad ateng banwa. matamang salamat ig happy new year kanindo.

   Like

   Reply
 6. palaminko

  Ipes padi, kababasa ko lamang imong email kanaken ig nalipay ako nga naabrian doman ang toladiang sogoy-sogoy.

  Mademdeman ko, si Direk Tayangaw dato pang June 2007 (baliki indo patigayon sa archives ang “enaena-ni-tayangaw-sa-patirap-sa-ateng-kultura”) mi anang konkritong plano tana para sa mga pakontes nga boboaten andan ang pista ang dagon nga dato ig boboaten oman sa Baragatan 2008 andan tay ara lamang nadayon tenged nga kung ara ako ikakamali naging busy tana ren sa Ploning.

  Like

  Reply
 7. palaminko

  Anang title gali anang programa ay “Paburit” nga ing post na ang June 8, 2007. Mas masab siguro kung iimbeng ta dia sa proposal i Ipes Padi.

  Like

  Reply
 8. imamatad

  Medyo aga plano kamo roman y matitinlong mga bagay para sa ateng mal nga cuyo.ayos dan.makon moro c ilog zaldy c.ang sa dubai kami ang una kuno nga bago bago pa lamang ang CP ay ing arampangan para kuno ang tenged sa ikakayad ateng cuyo medyo kuno nadura ren dato.Puwesss!!! dadi,yohooooo!!!!!God bless.Aruy!!!ademdeman ko manda indong ing padara kanodaya nga mga pang BP nga akatabid manda sa lantsang aglubog ano?basipa dadi kaloy ateng G.diyos ay ara ren da mga disigrasya.

  Like

  Reply
  1. kutapdi

   ang bp nga akagtabid sa lantsa kung babalikan mo… abailoan den y tangay anang pag uling mag medical mission sanda. ig dato ay sa aran y ang cp. happy new year tsoy gali tsoy imamatskie.

   Like

   Reply
 9. ipes padi

  kutapz, panangitan, bagasay, palaminko, imamatad.bans… salamat sa suporta sa mga projects nga plano ta i buaten sa Cuyo… tapuson ko lamang akeng pista digue sa Abongan, Taytay hasta Jan 17. matapos dato baritan ta kamo ateng mga plano.. last week ang january mapa-manila ako, mapakinan ako pira ang gasto sa pag pa “coin” i medalya ang mi seal ang CP. abisoan ko ra ateng mga tangay sa Cuyo kung pira kabilog ang awardees…

  pals.. dia kung pirmi kundya ang arampangen.. ma adik kita ruman sa CP hehehehe

  Like

  Reply
 10. ipes padi

  mga bogtitinai.. akeng kaministeran dadi design ang medal para mamang usuyon ang maga buat ang medalya…

  bans abir i announce mo ngani.. siguro pa ” contest” kita anay sa CP tapos pa boto-botoan ta..ang ma daeg durong ka bael anang onor ay dan anang design gagamitern mientras bui ang CP ig ateng kultura…

  Like

  Reply
 11. palaminko

  Ipes padz, durong katinlo nga kapapakon kaw digi sa manila para kabaragat-bagat kita kung mi timpo kaw.

  Dan maman ang ingkukon nga mas matinlo kuno ang planong ara nadayon kisa sa ara kaw i plano tapos pag-abot ang oras ag-nesel kaw ay ara mo naplano imong dapat boaten. Piro simpri mas matinlo pa ra enged nga boaten ang plano kisa sa puro plano, ha ha ha ha….

  Like

  Reply
 12. ipes padi

  makon ako manda… dayunon ta ateng mga plano ay dan maman aga bui ateng mga leba..

  pals ako siguradong mapa manila ay may national clergy congress kami. Dian bubuaten sa may MOA, ang mabael nga convention center dian… dan kung maka EB kita di mas mayad?

  Like

  Reply
  1. bagasay

   ipes padi, ayos na ayos imong abot sa manila – leave ako. ta buien ta ren oman ang mga EB nga pariho ang bago kita pa lamang sa CP. pagpatunog lamang..

   Like

   Reply
 13. imamatad

  Kutapzkie aw dato gali natelesan den sa aran p ang CP.Balibali!!!!salamat s info.ayos ka tsoy!!!!!Leotes da gali imong kaliliyes.

  Ipes padi saben mabagat mo sa fiesta c Bp juanich.pakikumusta mo ako ron lamang.ta basipa madayon da imong mga plano.

  Like

  Reply
 14. ipes padi

  bans, salamat sa Abiso tenged sa design ang medalya… basipa mag daraguyon ateng mga talentadong kasimanua ig makapili kita y duro katinglong official seal…

  bagasay.. dato manda… abereng ako.. ay dato ang dating mga EB ara ren naulit o ag laka ren? dampara… ang ka ambeng nga dato nga kita aga baragat bagat…

  imamatad.. saruman makitan kami ni bishop.. i kumusta ta kaw…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.