3 thoughts on “Kung alam mo lang Toting

 1. bagasay

  basipang magkara manmanan pa ra ang mga taga palawan nga dadi medyo alilipeng-lipeng den kung sino andang boboton sa pagka gobernador.

  pamati indo mayad….

  Like

  Reply
 2. Barutan

  Tama manda, Bags…tay dan ang mga kamalaman baya sa aten, ang adlek ingan pag nadawatan sanda ren y saka botelya mi kaysan sinkuenta pisos, aroy indi ren mabari andang rason, ang agdawat den andang iboboto. Andan me magapaliwanag y mayad kananda.

  HAY con aelaman mo lamang manda Toting:) Ang kaansiyano ang agbuat y dia, kalooyan ka nged ateng Ginoo.

  Like

  Reply
 3. Penet

  Dia baya akikita ko anang titulo ang kantang dia pero ara ko sasapeta moro na tagalog. Dadi dia dading makita ko anang komintar i Bagasay ing pamatian ko. Agulat ako, mi patama sa aga kandidato dadi manda sa Palawan na gobernador. Mabuay ako rong a manmanan sa taong dia. Animan akeng tiyempo sa hunta probinsyal ang impisa kami i resolusyon na aprobaran ang “total log ban” sa Palawan. Pasalamat kita ki Speaker Mitra sanda Congressman Dave Ponce de Leon ag pasa sanda ang lai na “total log ban” sa Palawan. Ang resulta napaalin sa Palawan ang taong dia ig napasarado ang anang “logging company” sa San Vicente. Tay dadi maliag manda ag balik ig siguradong ibabalik na ang “logging” sa Palawan. Tebas dia ateng kakaoyan. Abasa ko manda sa “Palawan Times” sanda sa “Palawan Sun” na ing pag-imbitar sa Puerto para sa “leadership seminar” ang matamang kabataaan ig nakaragetem ig ang iba naospital manda. Ang lider-lider isarang abogado na ag alin sa Cagayan de Oro. Makikita indo maski ngani ang mga doktor ig “nurses” sa andang “medical mission” beken i mga Palaweno. Makikita ta ren na pag gorang ang taong dia lepad ang mga cuyonon sa kapitolyo. Animan siguro si Arikondal aga sagyap den anang madadangepan digi sa Amerika. Ang mapongaw doto sa tatlong “hudas” ang isara doto ateng “board member” sa Cuyo. Ang isara irinsiya Cuyonon. Maman akeng pirmi ing kokon mi mga Cuyonon lamang sa aran piro sa tagiposon beken. Para sa tanang detalye basaan indo ang mga ag lebas na isyu ang “Palawan Times” sanda “Palawan Sun”. Animan manda pagparamanman kamo ron.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.