Sa Mataged nga barita

Sa seled ang skul…

Maistra: “Ang karimo ra imong aran, Conrado Domingo. Sa mataged nga barita… ConDom”

Studianti: “Ag kon ka ren imong asawa ngani, Supremo Potenciano! Sa mataged nga barita…. SuPot” ๐Ÿ™‚

6 thoughts on “Sa Mataged nga barita

 1. Penet

  Ang datong mag-ona ren si Tatay, kaministiran namen i “ticket” nga lagi animan ag tawag ako ki Seloy para magpakiman kung sino ang kakapabakal kanamen i “ticket”.

  Makon si Seloy: “Tawagi si Lily Bogan sa kundyang numero”

  Makon ako ra: “Ano? Ang karimo ra anang aran”.

  Makon da si Seloy: “Ikaw na baya a patay den si Tatay mo, aga intrimis ka pa”.

  Dayon akong pakiman: “Sino ba ag taw kanimo ang aran sanda ang teleponong dan.”

  Makon si Seloy: Si Fr. Torres ay dan maman andang ing babakalan i ticket sa Dallas. Pati ngani si Fr. Wil sanda Fr. Aris kanana ra a bakal kung a bakasyon sa Pilipinas.

  Damparang! sa kakatamaen ang aran, dato pa anang asirtan.

  Like

  Reply
  1. tangay

   adedemdeman indo ang drama datu anay nga ing palua ang cuyo delegation sa mendoza park nga si mrs. gacasa anang aran si sarah tapos si dr. veloso anang aran si butan? aga eyep-eyep sanda ang goma pag ag daeg si butan makon anang ogyaw….sampaw! sampaw!

   makon andang surugon sarah-butan anong pagkabetang nga dia?
   ๐Ÿ™‚ hahaha!

   bali-bali talaga si ma’am carmen ponce de leon-palao! (+)

   Like

   Reply
 2. Barutan

  ….pakadlaw manda ang mga aran ano…labi pa ang ona Kastilaloy ang mga aran, indi pwede magparehistro beken y tunog-Kastila, animan ang mga aran ang ona dang mga Supremo nga dan, mga Conrado, Felicitacion, Purisima, Santisima! Ara maimo say lolo, solamente mag isip y aran nga tunog Kastila. Tay dadi maski 5 ren ang aran y ang bata, bala ren ang maetra con marasano na isulat sa anang school register oben class record ang malalabeg nga aran…orogon mo ang Karlo Eugene Joseph Caabay Bacosa? Con may ribbon ang batang dan, ara iba, dorong kairentek ang letra sa anang ribbon.

  Elat anay, marasano gali nabubuat nga tagaratlo ang mga aran? Ang isara anang masculine nga aran y lola na, ang isara ang anang aran y lolo na nga nag ona renda para makabalik pa kuno ang mga memories, ta dan ang aran nga dan, ingbubuat deng Americanized, ted y tinlo ra manda, kaso mo, ang bata ang cocorian pag nag adal tana ren. Mayad con recebien y ang maestra nga ang onang aran lamang anay anang isulat ay indi pa kaimo agsulat ang paendeng.

  …damparang:)

  Like

  Reply
 3. tangay

  si aning lola clara (+) anang ing sasambit nga aran nga “unique” ang sa cupang kami pa ay ang liwat y tay tionga tan (+) nga si manong siloy (full name: Cirilo Tan).

  abasa ko ra sa Inzo’s Kilikogz & Pakalams i tangay Palaminko si Elvira Tan, siguro apararinti sanda say Vina Lankan asta Fermin Tigasin! indi indo ron isambiten ameng parinti nga si Pining Garcia ah….kuwidaw kamo! haehaehae! ๐Ÿ™‚

  last but not least….si lolo miniay palayon (+) bago bunyagan si manong amon….ing pakimanan y pader protos kung ano ang aran ang bata, magsabat tana makon San Ramon! indi puwidi dan dapat Ramon lamang ang aran ang bata ara San ay tana beken pa santo. Sabat si lolo miniay ara bali padre Tiago ron lamang….indi puwidi dapat Santiago…anong diablo dia padre makon kara indi puwidi mag gamit i San….o sigi payag ako ron Ramon…. amen!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.