Maiba kita’ maite’

Maiba kita’ maite’. Mi pakadlaw baya nga aga wasag sa email, ig aga sabat sa pakiman nga… Why Cruise Ships SKIP Manila?

Basaen ta ang istoria sa ibaba nga laket-laket ang inglis asta tagalog. Ig makon…
Would like to share with you what we found out as the reason why cruise ships of the big cruise companies skip Manila .  My wife and I are regular cruisers and we always talk to the Filipino crew.  When we took the 12-day Mediterranean cruise I asked the Pinoy waiters (because we are in a big group, we usually request for Pinoy waiters to be assigned to us) why all their Asian cruises skip Manila when they go to all the neighboring countries of the Philippines .  Tanong ko bakit ba wala sa itinerary ninyo ang Manila .

Ang sagot sa akin:  Noong una ho may cruises kami na humihinto sa Manila but masyadong hong matakaw ang mga taga Customs sa atin kaya ang management ho namin nag decide na skip na ang Manila.

When inspection time comes upon our arrival and departure, yung mga Customs inspectors ho kasama ang mga pamilya nila para kumain ng libre sa ship namin.  Tapos bago mag bigay ng clearance para maka depart ang ship namin maraming hinihingi na sigarilyo at mga alak..  Sa Manila lang namin na experience ang ganoon kaya nahihiya ho kaming mga Pinoy dito sa ship.  Sa ibang ports sa Asia wala hong nang hihingi.

The new cruise ships have an everage of 2,000 to 3,000 passengers.  Imagine the loss of tourism revenue for the Philippines because most cruise ships do not go to the Philippines .  Pero paano mapapatino ang mga taga Customs kung ang mga taga Malacanang, Congreso, governors, mayors who should set good example sa government service pareho din nila at mas malaki pa ang kurakot?
Dorong ka pongaw… animan ara asinso ang Pinas… ara kataposang kurakotan.  Oooppsss…. ang botilan indi masilag, kaisan moro ang kamatodan makakadlaw, ig ang pakadlaw mi kamatodan. Di ba Conching?

7 thoughts on “Maiba kita’ maite’

 1. bagasay

  matud dan.on my last flight sa cebu, delayed kami ren ngani ang buay pa ingan ang customs officer magseled sa eroplano maski ara ra ing bubuat sa airbridge. s.o.p. moro na maga inspection sanda pa kuno bago magsaka ang mga cleaners – ilam kung anono andang ing sasagiap sa isarang flight nga 1 hr. lamang ang tinir sa saka lugar. ta ang sa eroplano tana ren sigi ra lamang pabalik-balik i panaw, ara ing bebel, ara ing ated.

  makon ang mga cathay ground staff sa cebu aliag lamang ang madudugangan ang delay para maga claim sanda sa airline i overtime pay ay sobra sanda ren sa andang working hours na 8am-5pm. weee, kung aliag sanda ang tuladatong oras lamang andang obra, sa opisina pwede pero sa airport maintras mi flight mi obra sanda ay kung ara flight akaratorog sanda ra lamang.

  dan ang kamatudan sa ateng mga customs officials. ta ang mamanggad sanda ren pa man….kakita nga ngani i lalaki nga mi madadamel nga kolintas nga bolawan o pulsiras, sigurado dan kung beken taga customs, taga BIR.

  bato-bato sa langit…..ang masilag pirdi!

  Like

  Reply
 2. Barutan

  Masampora ako anay. Dan matuod manda nga dorong natatabong con dan, ayamo indi mapedan, tay ang sa u’bong maman da, animan indi sanda ra karenten y ang sa ibaba tenged kanya kanya sanda rang paagi nga indi sanda madakep. Kada isara me diang “bulok” nga nabubuatan, maski sabuag den ngani, ingtatao pa nged, agapanginwara, ta…marasano sanda marenten? Dorong kabulok den ang sistema ang korakutan sa aten, indi re dan mabago, unless me mapamuno nga may “political will” nga bagon ang s.o.p. nga ingcocon. Selenga dan ang baha nga dan, dan pakita ren y ateng Macagagaem nga nasobran sanda ren, karalisen den, sino ang una unang nanapektuan, diba ang mairentek? Ang ara mga kalibutan? Ang ara nged y kasalanan? Pag magbuat sanda y tulay, mataas pa ang lubot ang tulay sa canal nga agasugpat doto, ta di ang magaagi doto solaminti palamingko asta bukaw bukaw, mga lamok asta langaw con me abuburo, diba? Adin agpacon ang ibang pondo para mapatinlo andan ang tulay? Sa mga ingagian y ang papel, ay S.O.P. ngani…patay talaga ng Pinas pag indi pag bago ang mga opisyales asta ang ibang dumara ateng banwa. Kaylora ang mga batang ara pa y maresmes ang natatabo, matabang sanda ren y bayad ateng otang nga ang pakinabang ang mga “buaya”: ra lamang.

  Like

  Reply
 3. Lato

  dato gali bagasay maman ang rason???makaeya manda kung pinoy kaw tapos imong barko tuladan ang comment..kanodaya pa akeng elat ang mga cruise ship nga maga agi sa manila para langkoy bakasyon dato gali tuladan ang rason…dan manda ang una andang itinerary manila pero dadi dyan den lamang sa andang kamalay..kailora ng pinas sa mg adora nga tourist input..

  kanodya mi aga limeg dyan sa aten sa cuyo nga ang “kuarta kuno sa custom aga ilig lamang”.. tay dan siguro maman den ang kamatodan… indi kamo ren ag sot i kulintas nga mababael…mayea kamo…

  Like

  Reply
 4. bancalanen

  ara bali ang pinoy beken i cuyonon…he he he Joke lang..jan ang pinoy kilala di ba? pero basipa magbago pa ang mga tao nga ja?makakilala kanana nga maman ang Dios ang kalibotan.i pangamoyo ta ren lamang nga magbago ren ang mga tao nga ja asta makilala sanda ki Jesus Christ nga andang manonobos..agod sa andang pag inelsel sa andang mga kasalanan magbago andang tagiposon ig magbalay sa andang tagiposon ang Ispirito Santo nga maman ang naga turo ang kamatudan ig righteoussness sa ateng kaboi

  Like

  Reply
 5. bakaw

  Tama kaw bancalanen, ang pangamoyo ang ateng gamiten tenged dia ang mabaskeg nga weapon, maski sadin kita sa kalibutan nga dia, aabuton kita ang pangamoyo,eg mapungaw nga diang ateng nababaritan o sa mga news paper na ang ibang mga opisyalis ang ateng banua ay beken tapat sa serbisyo..pero kung ipapangamuyo ta sa ateng ginong JESUS ara imposible kanana.. all things are possible,,ang banal na espirito ang mag tataw y direction sa kanandang pag serbisio sa banua, na magkaroon sanda adlek sa dios..eg tapat sa mamayan.. eg matas ang seleng kanaten maski saden kita mag pakon nga banua,,kung maayos ang takbo ang ateng goberno.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.