Photo Trivia 3

Ma’mbeng i riparaen ang mga ladawan nga ag lelebas, animan maski digi kita lamang aga baragat, samitan ta i pangilalaen ang ibang Cuyono nga ara ta pa nababagat.

Dia ang Santakrosan sa Cuyo dato anay 1978. Kilala indo sanda pa kabay? – Inaling ara indo naripara ang Part II dagi ang dalan, kablita indo lamang.

Matamang salamat sa indong pagdomara ang CP!

30 thoughts on “Photo Trivia 3

 1. Burangosngos

  ako madason kay uncle penet..

  ako maski ara mi maripara sa sa mga daragang dya akeng makukun ang kapupustura sanda ingan.. πŸ˜€

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  abir samitan ko ngani….

  L – R

  Nang Del Lucero
  Nang Pepin Danggan (beken ako sigurado)
  Nang Pipay Fernandez
  Nang Beth Lazaro
  Nang Bagasay
  Nang Alma Gabinete

  ang sa uri medio indi ko mapateng-pateng moro nalandungan ang sirak ang adlaw! πŸ˜‰ patawaden!

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  tangay… salamat sa pagsalbar! labi pa ren sa pangarwa talagang kilalang-kilala mo ah haehaehae!

  tamorokita? medio doro kang ka busy ah. πŸ˜‰ amblig lamang.

  Like

  Reply
     1. tangay

      tangay panangitz ing papasensiya ta ka ren…aelaman ko aga diok ka lamang…piro sa oman ibabaeg taka ren ki lokus…haehaehae πŸ™‚

      aw dan ang pangarwa indi ka na ra kuno malipatan, pati si Roy Palayon asta renda si Leonard nga Janoras….ilam baya kung ayamo?

      Amblig ka ra pirmi labi pa sa aga peredeng dian….imaginen mo ron lamang si Sister Mylene sa Kademi…iba moro anang beauty labi pa kung aga night swimming sa kapusan ang una di ba idol penet? hahaha!

      Like

  1. kutapdi

   a dato gali si tangay ang escort? jantri akeng kaisip mi iba reng rason kung ayamo kilalang-kilala na. haehaehae!

   mairingma kita anay…

   Like

   Reply
 4. tangay

  pag siri kua….wi medyo apapateng-pateng ko para manda labi pa si lelenan. dan baya ang pangarwa pati ang panglima aga rapitan lamang andang birthday…haehaehae πŸ™‚ ang sa tenga akeng bff ig kumay forever da…di ba kamias?

  Like

  Reply
 5. bagasay

  wi en manda medyo darwa o tatlo ron lamang ka adlaw birthday ren i ang pangarwa.,,,,indi enged malipatan dan, aka tagkes i matinlo sa ……puno kaoy? hahaha!

  Like

  Reply
  1. Penet

   Bagasay, pasensiya ka ren ara ta ka nakilala sa panglima. Midyo nasunog kaw sa adlaw. Maski ngani si Flossie Bonto sa pampito. Moro na indong pagdararaga, bihira ako ron ka pasakep i santacruzan sa Cuyo. A pasakep ako lamang i maal nga adlaw taos a tulaos ako ron sa Paragua para magpamantekan.

   Like

   Reply
   1. bagasay

    penet, ako manda baya ang una pirmi ing intrimis ni mama nga ara kuno lolokisan ay akeng kolor brown umpisa ulo tegka siki. siguro baya na unat akeng kulit animan ag siaw o saben epekto ron dya i ang radiation – hahaha!

    Like

    Reply
   1. Penet

    Aga irit ka reman kanangen. Mi arampangan kamo pa ngani ni Kutapdi sanda Bagasay tenged sa pangarwa, ing papalias mo reman papakon kanaken. Ako maski indi mo baritan aka papanid ako ra kanodaya. Aka elam ako ra ang istoryang dan.

    Like

    Reply
    1. tangay

     Penet, idol takaw asta ren lamang dadi. Ok, aparaet ako ron kanimo moro imong appeal beken lamang pang puro’ pang international pa. Selenga ren lamang ang pinaka mapustura sa PCIB marasino anang keba-keba anang degan kung aga lua kaw Paragua di ba? Samantalang ako tegka lamang sa Cuyo akeng ing sisinek-sinek haehaehae!

     Tay dia aten-aten den lamang basta matama ang aga pakumusta kanimo (akeng pag medical mission sa aten last year) asta ren lamang sa dadi…ilam kung papartian mo ako imong pugay para kaosoy kita ra maite kanimo?

     Aw dan si Bagasay ara akong lagi dua-dua… yem-yem pa lamang solve ka ren labi pa kung mag ngirit den? Ano pa imong sasadiapen? Ilam lamang kung mi maga irit pa dian…nueve re’ dan.

     Like

     Reply
   1. Lokus

    dan baya maete ako pa si Tangay permi alebas pakon Cabigsing, inde ko maelaman kung adin a pakon tay dia anang balay dian sa tenga-tenga… Abir tangay sabata akeng pakiman? Peace!!!!!!!!!!!!

    Like

    Reply
 6. Sapi Sapi

  Dia bayang mga beauties nga dia a sari ko ra tirapi datong aga oli2 ako sa Cuyo malin sa Seminario. Tay datong mga oras nga dato doro pa akong ka santo…Animan puro lamang patirap….hae hae hae

  Like

  Reply
 7. Lato

  mapasampora ako anay akeng maragket…akeng ka kokon sa mga mapustura nga dia ay pareho ra ang litrato..asta dadi ara pa ra enged y kekepas sa binuaybauay ang timpo.. alomost 40 years old ang picture…

  dan manda si tangay akeng kaisip kanodaya aga submit anang assignment dato gali…..aliag lamang ag scort…peace tangay!!!

  sapi sapi-dadi siguro santolon ka ren he he he..peace da…

  musta mga kasimanwa…ig eretet doman…

  Like

  Reply
 8. bagasay

  sa kakilala kanaken dato anay aelaman anda ra nga ako pirming adodora sa balay. ang ara ako pa i adal doto sa loyong kalsada ako matutuman – kanda kitikot. lola coring, sa cocoro village. mag impisa ako grade 1 ag bael den akeng nasasakepan, pati ren digi sa balay ang mga larios sa idalem ang pomanggang aga ingga, presidente ang gagasing club sa tenga-tenga, asta aga banking i bike sa centennial stage. ang high school akakaabot kami ren sa kababarioan kung pista courtesy of fr. manny manlavi ay kami cecilians, akanta sa misa. senyales den dato siguro nga malaot ako manda ag ladap – hahaha!

  Like

  Reply

Leave a Reply to Burangosngos Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.