Pariho sa’akeng lagi’ng tsinilas

Marake ren’g tsinilas ang apospos sa’keng pagpanaw sa logtang akeng ing tob’wan. Kaisan ing babakalan akong lagi ni nanay, kaisan ing elat ko pang malobot akeng tsinilas porabil ako kasamit oman i matinlong tsinilas, agod sa’keng pag panao oman indi ako ren ma’eya sa’keng mababagat. Kaliyagan kong malagi ig malobot akeng laging tsinilas. Ing andem ko’ mayad anang balor akeng laging tsinilas nga ing taw i nanay.

Isarang adlaw, alas sinko ang timprano ma’ga ako ag bangon agod mag panaw-panaw sot akeng bagong tsinilas. Pira pa lamang ka tikang abagat ko akeng tangay a’sakay sa’nang matinlong sarakayan na anang seled ay poros masasabor na pagkaen ig matitinlong karawat. Doro akeng kalipay ang tawan na ako i isara sanang ing dadara. Ara ako kalibotan na sa loyo akeng kalipay, mi istorya gali’ng mapopospos ig matetelesan pariho sa’akeng lagi’ng tsinilas.

Pag abot ko sa loyong kanto parting amianan, akita ko ameng kamalay na aga paobra anang balay. Timpo pa kono kastila anang ing papaobrang balay ‘niman aliyag na kono i telesan i mas bago ig matinlong disinyo para matinlo sa mata tao. Ara ako kalibotan na sa loyo i ang matitinlo ig mababaked na bato ay mi isarang mas matitibay ig mas matitinlong istorya na ing telesan, midio sa’akeng lagi’ng tsinilas.

Maintras a’gorang ako sa kilid ang baybay, maintras aga’elat sa pag pireng ang mata ang langit ademdeman ko ang istorya ni nanay, na sa akeng laging tsinilas ako primirong aka’elam ag tikang, dalagan ig lo’bo ig doro akeng naging tangay sa’meng mga kamalay katabid akeng lagi’ng tsinilas.

Dading amat-amat deng aga pireng ang mata ang langit, ‘apopongaw ako’ng isipen na marake ren galing istorya, kostombri, ig manggad ateng banwa’ng Cuyo na amat-amat deng apopospos ig nalolobot pariho sa’akeng lagi’ng tsinilas na dapat ta galing bantayan ig ambligan agod aroman sa pag boskad ang mata ang langit, mi magagamit ig makikita kitang orihinal pariho sa’keng laging tsinilas. Aman?

(by future CP member)

14 thoughts on “Pariho sa’akeng lagi’ng tsinilas

 1. bagasay

  dan kami ni kitikot kanudaya kung bago ngani ameng tsinilas ing gigilit amen asta mabitas para babakalan kami reman i bago – hahaha!

  piro matud imong kon nga matama reng bagay, kostombri ig manggad ang cuyo nga amat-amat den apupuspos pariho sa imong tsinilas, nga kung indi ta i ambligan maabot ang timpo nga madudura ren i dayon. dan ang isara sa mga rason kung ayamo aga pakabedlay kaming mga pira ka tao para magkatinir i BARAGATAN sa Manila agud kung magtirimes kita ren ngani, mas mabaskeg den ateng bosis nga maga pademdem sa ateng mga ing pangsalan sa kapoporoan nga:

  – AMBLIGAN TA ANG ATENG LIMEG IG KULTURA,
  – AMBLIGAN TA ATENG MANGGAD SA DAGAT IG SA TAKAS,
  – AMBLIGAN TA NGA ANG ATENG MGA KASIMANWA INDI MALIPI- LIPI I ANG MGA TAO NGA AG DANGEP LAMANG SA ATENG BANWA.

  basipang kaloyan kitang tanan ateng gino’ng dios sa ateng mga ing papang-anti nga kaayadan para sa mga cuyonon!

  Like

  Reply
 2. bagasay

  wi, ang ag sulat gali i dia beken pa registrado? tay pag intra ren, anono pa imong ing elat? kaministiran amen digi sa cuyopress i mga tao nga pariho kanimo, nga mi pag mal sa anang inalinan.

  Like

  Reply
  1. banbanen Post author

   Dan ang ag sulat indi kilala indo, – kapira ren da rihistro tay mali-mali anang ing papakonan. hehehe PEACE, ing padaran ko ren email tay ara pa kababalik oman.

   AMBLIGAN TA ANG CUYO

   Like

   Reply
 3. [gAriTeN]

  waaaaaa, ang kapungaw da ang istoryang ja, pero matud dan… ara ibang maga ta’ling i ang banwang Cuyo kung beken kitang mga atenanen. Agasenget senget akeng….. IGAD.

  Like

  Reply
 4. MAGCALEN

  matud nga ang ateng banwa makakapariho ta sa isarang tsinilas nga napupuspos den da, ang akeng ing adlekan y mayad ay saben mag abot ang tiempo nga ang ateng ing mamal nga banwa ren ang madura sa mapa ang kalibutan, pasamuro ta pa y papabugal ateng mga kultura ateng limeg kung ara kita ren y banwa nga y papabugal, ara iba nga puedi mag amblig sa ateng banwa kung beken kita nga mga lihitimo nga mga cuyunon tenged ang mga dayo sa ateng banwa sa dadi ang manggad lamang y ateng banwa nga cuyo andang ing titingwa pag na ubos den ang manggad nga dan indi sanda ren ag tiner sa ateng banwa maga baralik sanda ren sa andang ing alinan nga lugar ta sino ang kailora? sanda o kitang mga cuyunon!!

  AMBLIGAN TA IG ISALBAR ATENG ING MAMAL NGA BANWANG CUYO!!

  Like

  Reply
 5. banbanen Post author

  Ing barita kanaken ang ag sulat kung anono enged ang anang maliag i kon tay makon tana bala kamo kono ag isip, indi ko kono i baeg 🙂

  Like

  Reply
 6. kutapdi

  kung sa siryosong arampangen, akeng panid ang kaministiran ang cuyo sa panimpong dia agod kabalik amat-amat ateng manggad sa dagat, ay isarang maga dumara nga mi tagipuson nga bato para sa mga tao nga pirhuisio sa ateng puro! sa luyo’ dan, mi tagipuson nga malemek ig malimpio para sa ateng mga kasimanoang ara ibang ing titingwa kung beke’ ang kayadan ang tanan!

  maglaem ako si bagasay de dato!

  Like

  Reply
 7. Barutan

  Aco manda maman da akeng ing isip…ayamo ang beken taga doto ang dumara ang Cuyo? Ara sanda y taguiposon sa manggad ang banwa, andang ing isip ang magpamanggad lamang. Toast, Bagasay! Doro akeng parente doto, pwedeng belen nga mga campaign manager.

  Like

  Reply
  1. banbanen Post author

   tenged ara maeget nga batas nga aga bawal sa bawal. Kung midian man, sino ang akaelam? saben sanda ra ang ugat ang tanan.

   Masakit man, kadangmitan dia maman ang kamatodan.

   nama royam yasagab?

   Like

   Reply
 8. bagasay

  marasano kabay magadaeg nga ang mga botante sa cuyopress lamang aga baragat? pwede ren kabay sa cuyo ang online voting – hehehe!

  Like

  Reply
 9. Barutan

  Bagasay, indi cag laom nga kita lamang agabaragat dige, doro rang agatingwa nga magaereg dige dan lamang ang iba indi kaelam agseled oben ara y regular nga internet na magagamit animan ara sanda y ireg dige, pero, pagparaet baya, matuod ang ingcocon ni Bans, sanda ang acaelam con marasano agarimo ang banua, tenged sa beken y matuod nga serbisyo, ang agapamuno kaysan mga “ningas kugon” animan ara matinlong resulta. ANg matuod nga me taguiposon sa Cuyo, ang agkorolay doto ig me malasakit sa banwang ingkolayan. Con naoobserbahan nindo, maski sading lugar tulad dia ang natatabo. Matuod?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.