599 ka paskin sa seled i ta’lo kadagon wahahahihi

Impisa’ng 2006 tegka sa timpong ing susulat ko dia, ang Cuyo Press ay aka b’wat i paskin o mga kalipayan nga aka abot i’ 599 tanan-tanan. Kaya anda kabay dia?

Mi bisara nga kung indi ta i balikiden ang ateng inalinan indi kita ka’bot sa’teng papakonan, animan balikan ta ig riparaen oman ang ag lebas nga ta’lo kadagon. Kung beken kanindo, ara ra ang CP. Padayon kita sa ateng pagsulat.

Marake ra ang aga pakiman kung adin den ang mga paskin digi dato anay. Sigon sa kaliagan ang kataman… ang aga darason ay maman ang mga napaskin den digi ig dia ara’ bawas. Pramis! – kablita indo lamang patigayon 😉 ig libri ang komintar!

Abir bilanga indo kung 599 manda? (Ang indi ag bilang kentreng)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.