hehehe etek-etek

Kanodaya maluto ka’ paksio’ ang rake ingan ang isda ig maite lamang ang tasik. Dadi maluto ka’ paksio ang rake ingan ang tasik, maite lamang ang isda. (hehehe etek-etek)

Kanodaya magbagting lamang ang kampana akakarabot Bisucay, dadi maski kanda tay Bajok (Bad Joke) indi ka’bot. (hehehe etek-etek)

Kanodaya akaka BID kita pa ang Provincial Meet sa Cuyo ig aga 2nd place kita pa overall, dadi maski saka team ang Soccer indi kapadara sa ibang lugar agod magpartisipar.  (hehehe etek etek)

Kanodaya mi Telecorp, RCPI, Radio, ang dasig ingan ang barita. Dadi mi Smartbro piro ang luyo ingan, kaisan ara pa signal, siguro ing kokorian ag saka’ banggilid. (hehehe etek etek)

Kanodaya marakeng bato sa Cuyo, mababael ing mangigitit, dadi mas marake mairintek ig mapuputi. (hehehe etek-etek)

Kanodaya mi Princess Amy, Queen Amy, Cardinal, Miss Balading, Torakay, Romblon Bay, Andrew, Ramon, Rosita, ig marake pa. Pirming mi aga biyahi.  Ay dadi? – dato lamang manong badong siyam kadagon ako reng ara kakauli animan aliag mung maelaman. (hehehe etek etek)

Ta tula’dato ren lamang ah? Indi ko ren ipalabegen, salan ko ren lamang ang iba kanindo. Baragat-bags (Kita kits)

Obra ni Banbanen

7 thoughts on “hehehe etek-etek

 1. Penet

  Een manda ang isara sa mga dagon sa pagtetengan ang 1988 tegka 1992, aka bid kita para ang provincial meet ig kung beken katabid kanodaya ang Puerto kita ang champion. Atatandan ko tiyempo dato anda Catiis, Zambrano ig iba pang ma-ansianong atletang Cuyonon. Tay dadi gali indi kita ren ngani ka-bid, indi kita pa ka-“champion” maski araren ang Puerto.

  Mi isara pa ang Princess of Antique, na durong kabael na barko, aga biyahe ra kanaten. Siguro ang Fortuna II, Concepcion sanda Balabac ara indo ren naabotan.

  Pasamoro indi ag ririntek ang marakeng bato sa Cuyo ay kung pirmi ra ing bubong-bong sanda ing so-“sodium”.

  Aber selenga indo anay sa “National Museum” kung ang ateng kampana doto ren ing tegkan.

  Way ara ren gali ang Telecorp? Dato ngani anay mi Telecom sanda radyo ang kapitol na puede ngani ag padara i mensahe sa Algeciras sanda Manamoc.

  Maski ara PPA mayad da ateng paino-ino. Kakapasyar kita pa sa pantalan kung masanag ang bolan.

  Dia maski arara ren i pansit na tinasikan sa Central Cafe, mi karaturog para sa Cuyo sa pansitan. Que sera! sera!

  Like

  Reply
 2. bagasay

  kanudaya ang mga bato sa amen sa dao doto sa maringian, mababael ig mangingitit…….dadi ag poroti ren ag irintek pa!

  kanudaya ang limeg ang mga bata kung sa lua ren ang escuelan, cuyonon……dadi tagalog don!

  kanudaya ang iskila i ang kampana sa simban ang aga pokaw kanaken para magsimba sa 1st mass kung dominggo……dadi atapos don gali ang misa ara ako kasapo ay ara ko nabati ang bagting ang kampana maski ameng bintana sa balay nga aga atubang sa simban doro bael anang abri!

  DAMPARANG!

  Like

  Reply
 3. Lato

  kanodaya sa cabigsing ang pina malabeg nga ka..c…l,,,yas sa bilog nga kalibutan..dadi ag labeg pa dugang halos maka abot den sa tubog.

  kanodaya panaw kaw sa likod ang SJA makadlek ay madelem pero dadi ang makadlek ang baleng nga maga lua sa pub tapos indi mo pa makilala ang mga tao doto…

  kanodaya ang mga tao aga panaw lamang kung aga tegbeng dadi indi ag tegbeng kung ara motor o sarakayan..

  kanodaya aga sarageb ang mga kabatan ing papasan ang tubig ang mag bogto ig mi mga aga tuang tuang pero dadi ing babakal ig ing dedeliver den ang tubig diretso sa indong banga ig tapayan…

  kanodya pakon kaw lamang sa enasan maoli kaw mi sera ka ren-dadi panaw kaw doto pag oli mo mi saka tirik ara ka ren y mabebel..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.