Query Sunday 22

Aliag amen andan i bailo’an and “show” page ay imoro ang aga host i ang media ag panari ren offer i ang free verion. Ang ameng pakiman andan tula’dia:

1. Anono kabay ang matinlo i bailo, o pasamoro ta mapapatinlo?

2. Kabay ayos lamang kanindo kung tangtangen amen den lamang ig ara ren i “show” page?

Tanan indong mga ena-ena ay dadayawen amen! – Matamang salamat ig kaloyan kitang tanan aten Gino sa Dominggong dia!

Doro pang Query Sunday

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.