Query Sunday 21

Pabetang ta nga ikaw mi Super Power ig sa Cuyo mo lamang mapapakinabangan ig saka bilog enged lamang lamang imong mabob’wat, – Anono imong bob’waten agod ka ingganio kaw i mga Turista sa aten gamit imong Super Power?

3 thoughts on “Query Sunday 21

 1. bagasay

  maga boat ako bapor nga doro dasig, kakaabot sa cuyo sa seled i saka oras alin manila – mi bagyo man o ara, pariho lamang anang dalagan. adlaw adlaw ang byahi, maalin sa timprano, mabalik sa apon. pagustuan lamang ang mga tao i lemeng sa capusan asta magngiritit sanda o mag mountain biking palibot sa poro. pwede sanda mag intra pakinas sa mga atenanen, pangawil, panggas, pantek – ang mga aktibidades nga ara sa andang mga lugar.

  Like

  Reply
 2. banbanen Post author

  magab’wat ako i crocodile farm, piro akeng ibebetang ang mga b’wayang agalimeg, pustan kita kung indi ag daragoyon ang mga tao

  Like

  Reply
 3. panangitan

  maga buat ako isarang “mean of transportation” para maka attend ang karakean kanaten sa baragatan 2009……aliag ako andan ag tinda y daing nga gusaw…kabay pwede ra?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.