Ag s’wayan si Inso asta si Insa…

Isarang adlaw  ag s’wayan ang mag-asawang si Inso asta i Insa. Ara sanda i sasapetan. Datong gabi ren ig magakatorog sanda ren, ara sanda pa ra enged i sasapetan. Naisipan ni Inso nga sulatan si Insa ig ing betang na sa idalem ang ulolonan ni Insa porabil sanda ag katorog.

Makon da ang akabetang sa sulat, “Insa, pokawen mo ako’ alas 5:00 ang kasasanagen mabogtaw ako pakinas agod mi sera kita, maman den akeng PEACE offering kanimo”

Aroy, magmata si Inso alas 9:00 ren ang timprano. Abereng tana kung ayamo ara tana i pokawa i Insa. Apora tana ripara anang ulolonan ig akita na ang isarang sulat nga aga kon… “Inso pagmata ren, alas 5:00 ren ang kasasanagen, ikaw paman mabogtaw ag pakinas agod mi sera kita ig agod PEACE kita ren.”

Hae hae hae! A’elaman indo kung anono ang kasogpat ang istoria? P’wis salan ko ren lamang kanindo ig bala kamo ren lamang ag sogpat. Selengen ta kung sino ang bright kung si Inso o si Insa kabay?

16 thoughts on “Ag s’wayan si Inso asta si Insa…

 1. Barutan

  Para kanaken si Insa…ayamo, inggamit na anang “barot”, ay bago daya, ara limegan…ta di sulat den lamang sanda maga ampang?

  Sa isarang paagi, dapat indi kamo agkatorog nga ara y ampang, beken y matinglong ehemplo dan sa indong mga bata. Insa y Inso, baliki indo ang ingkokon ang mga malam, kon anono man indong raet y loba sa indong kayban, bago masalep ang adlaw, kamenesteran mag ampang kamo ren. ANg coring dan nga saka irenggan kamo tapos ara kamo y ampang!:)

  Like

  Reply
 2. bunsawik

  Akeng seleng agkamali si Inso..Muro nabasa ni Insa ang sulat alas sais den animan uri ren balesen na tsk tsk tsk!!!Kabay kung ag txt den lang si Inso ano sa imong seleng Barz!! He he he…

  Like

  Reply
  1. Barutan

   Tay ang mga tiempong dato, ara pa celphone sa Cuyo, toki toki ngani ara pa siguro, bago daya ang aran nga Inso sanda Insa, ta selenga dan…sa aran pa lamang, aelaman den con kano pa daya dang istoryang dan…hehehehehehe…

   Bans, aelaman mo ang madason nga matatabo, agsulat da oman si Inso ki Insa, babalesen na ig tulad dia anang kukunon sa sulat…”My dear Insa, tenged ara mo ako i pokawa, dadi ikaw ang magsagiap ateng sera, ikaw ang mapakinas aco ang magaluto…”

   …ta anono ren lamang kabay ang matatabo kananda? Ang cori..:)

   Like

   Reply
 3. panangitan

  sa aqueng panid ing tatamadan lamang ag bugtaw y pakinas si inso animan ing paagi na sa sulat….aelaman na nga ipapagi ra ni insa sa sulat agud mi rason tana nga ara kamata y maaga….lokong inso dia…bright talaga !!!!

  Like

  Reply
  1. Barutan

   Panangitskie…ara sanda ngani y tutumboyan…con sa madaling barita pa…”cold war”, animan ara mapadaeg kananda, ay ang labanan ara limegan, paiwan ka dian?

   Like

   Reply
 4. panangitan

  sabagay tama ka jan bars….pero sa aking seleng ang kasugpat y ang istoryang dia… tataponolon ni inso si insa….magalemeg y “aray” si insa…ag una tana y limeg…daig pa ra engued si inso…..talagang balebale….

  Like

  Reply
 5. bakaw

  Barutan, makuri manda kung ara lemegan ang mag asawa sa mabuay nga oras, makon ngani ang gracia ang dios mi pakpak, kusang aga dapo sa parangabuen ang mga tao, tay kung sa adlao adlao pirming maraet ang luba,o ara i sasapetan ang mag asawa, sayang da ang gracia ang dios na hindi makadapo sa parangabuen, makon ngani ang lalaki kuno bago apakon o aseled sa trabaho aga arek sa anang asawa para suwerte kuno, ang boong maghapon, animan si inso ag sulat sa anang asawa tenged aliag tana na pukawen anang asawa, para sa anang pag pakinas matama anang mabebel,…(tama si inso bright talaga)

  Like

  Reply
 6. kutapdi

  ara limegan… sa madaling barita aga patasan kuno andang pangi 🙂 ta’ kung magpatasan sanda kabay sa indong panid sino ang madaeg? haehaehae.

  nabs kamo si gariten sa madason kuna indo ron lamang nga indi kamo kauli agod indi ag berabera ang asasala. ako man sa andang lugar indong kaba’not…. indi takamo ra manda itomboyon!!! talagang ara limegan!!! 🙂

  Like

  Reply
 7. Barutan

  Ayayayay, Kutapz, me naelaman ako ren sa imong mga linyada…mamang ingkokon…”I read between the lines”…dan mamang ing alinan y ang istorya y Inso asta ni Insa.

  Bakaw, tama ra manda, ang tawag doto sa imong ingcocon…”pabuenas”. Tay mamang ingcocon y Kutapz…pataasan y pangi, ara matatabo, andan maelaman nanda ang mga “consequences” y andang ingbubuat. Para kanaken manda, maski marasano, me dian engued kanandang darwa ang maga ona y limeg…ang coring dan y ang ara limegan, mayad con buyon sanda pareho. Isara pa, andan si Insa ren lang magpakatalubaba.

  Like

  Reply
 8. Barutan

  Kutapz, andan sa isarang “team” ara y pataasan y pangi, maren con dan ang isipen i ang isara mi isara sa saka “team” ara nged matatabo. Piming marikot ateng kinaisipan, ang tultulanen ara nged y sinambetang…maririmo ang magalua sa ateng baba, animan, sa istorya nga dia, con aco si Insa, aco ren lamang maga ona y limeg. Kabay dian magcon si Inso perdi ako, anono ra. Akeng liag masayag nga kalibutan!

  Like

  Reply
  1. kutapdi

   barutskie… abaw dan si insa maski mag iwan prosigir indi enged ag daeg ki inso kung mag patasan sanda pangi! labi pa kung puno beer anang barok sigurado maski maiteng pisil lamang sa ulo i lolo siguradong bura’yog enged!!!! si insa’ na… maski mag pikada pa tuad-tuad siguradong mabalik kanana anang pangi. haehaehae 🙂

   toronto boyz… wassup?

   Like

   Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.