Manok

Isarang adlaw maintras aga kapi si Tay na, ing tapongol tana i Nay na

Tay na: “Aray! ayamo?”

Nay na: “Sino diang “Jane” nga abel ko sa imong bulsa maitras ing bobonakan ko imong kalilies?”

Tay na: “Aw dan anang aran ang Manok nga akeng taya’n sa bulangan ang dominggo” (Lusot si Tay na)

Maglebas ang tatlo ka’adlaw, ing tapongol oman i ‘Nay na si ‘Tay na

Tay na: “Aray! asobra ka ren ah, ayamo re’man?”

Nay na: “Ag tawag imong Manok” 🙂

Anono kabay ang matinlong palusot ah Tay na?

Pasamoro indo dadakepen si Tay na, Nay na?

10 thoughts on “Manok

 1. lokus

  makon si Tay na sa anang palusot…. wi akeng manok gali aka elam den ag limeg!!! moro gabi gabi ing tuturuan ko…..

  Like

  Reply
 2. Barutan

  Ang sabat y tatay na, “Ahhhhhh, pabay dan, saben wrong number lamang, kaysan tula’dan ang iba, siempre marake rang me aran nga Jane, diba anang boypren ngani y Tarzan, Jane da anang aran?”

  …e, di lusot si Tay’na! (ayaw den lamang kabay y phonebook si Jane, agud disimolado..abeeee, tandaan mo ren lamang ang last 4 digits anang numero, intiendi?)

  Like

  Reply
 3. Bunsawik

  Ayamo kabay sa tyempong dya bihira ren lang ang lalaking faithful sa asawa? Pakiman lang ha ni offense..He HE He..

  Like

  Reply
 4. Barutan

  Hahahaha…Buns, me dian parang mga faithful, beken lamang y para ugiaw andang ing imatian, pero aelaman ko mi dian para ngued. Ang ibang indi ka aguanta baya ang katel, dan mamang agapasimang…bantay lamang ang iba digue, saben me diang ingtataman ha, sorry lang ah!

  Like

  Reply
 5. bunsawik

  Barz
  Muro na kaming mga lalaki makon da mahilig ag appreciate i beauty kuno, ilam kung palusot lang dato? Maski kaiban pa ang mga misis kunyari lang takot piro kwidaw kaw sa luyo mi sa luyo ang balikid sa mapupusturang chicks…He HE He!!!Juks lang…

  Like

  Reply
 6. Barutan

  Tama kaw, Buns. Matuod dan, pero aelaman mo (con sa manok pa), ang mga langganen kuno, con akakikita y matitinlo, iba nga lagi andang nanaisip, ang mga dumaraga muro, natatago nanda andang ing imatian, (marasano ren ngani dato, hehehehe, ang cori renda ag tu’lok tu’lok y ang tamang barita, basta dato). Dan isararang patunay nga ang mga langganen kuno…malapad y sinelengan, animan madagmit nasasapdo sanda,hehehehehe?

  Like

  Reply
 7. bunsawik

  Barz manda.Ang langganen kung kakita ngani dumaraga apang aris aris nga lagi. Dan maman anang nature he he he..Kabay sa tyempo dadi mi mga dumaraga ren dang apang aris aris i langganen? he he he..Ilam lamang!

  Like

  Reply
 8. Barutan

  Buns, doro reng dumaragang tulad dan. Nakikita nanda sa mga TV programs, sa mga barasaen…ig iba pang media. ANg onang tiempo talagang ara, pero dadi…aruy marake ren.

  Bueno, ang aran ni Jane dapat bayloan y tatay na sa anang fonbuk. Buaten na ren lamang na Johnny, para madisimular…kabay okay? hehehehehe, macori ra ano, saben matinik da si nanay na, pag mag col, tana ang makasabat…”buking doman si tatay na”

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.