Kanodaya asta Dadi

Kanodaya porabil mapakasal ang mga malam ing elat anda anay nga bilog don ang bolan.

Dadi’ na’ porabil mapakasal ang mga kabatan ing elat anda anay nga magbilog andang tiyan.

Kanodaya ang tubig ing papakitaw lamang sa kamalay – dadi mas mal pa sa gasolina.

No offense dia pakadlaw lamang. (Joke) – Abir dogangi indo ngani kung anono indong panid kanodaya asta dadi?

Related post: Ang Pulitiko asta ang takawan

4 thoughts on “Kanodaya asta Dadi

 1. Barutan

  Togong-togong dia: Kanodaya ang mga malam, ing uban den lamang ara pa kaka arek, dadi bago pa lamang agbagat, arek den nga lagi.

  Isara pa, kanodaya macon akeng Lolo, ara na pa kuno nakikita ang lele’nan ni Lola ( imagine, kaming mga apo kanodato, mga daraga ren), dadi, boyfriend pa lamang, kita ren ang ita asta ang puno ang i’teng.

  Iba ren talaga ang tiempo…Ploning..ara ren ba y part 2?

  Like

  Reply
 2. panangitan

  kanodaya kuno….pwede mong ikon sa daraga nga kaobit obit mo ang bulan….dadi indi ren tengued ang bulan gali baku baku …hehehe

  datong tempo giyera kuno…pag mag abot ang mga “hapon”….adaralagan nga aparaye ang mga daraga…pero dadi pag ingkon mo nga dian den ang mga sakang….daralagan sanda nga apararapit…..joke! joke! joke!

  Like

  Reply
 3. pakinasen

  Ay dia puro daraga ang ing arampangan, abir ngani. . . .

  Ang una kung ang solteros maga uli ren katapos pamasyar ing ated ang daraga sa puertakudal. . . . .

  Dadi na ang soltiros den ang aga ated sa “gate” ang daragang ag pamasyar. . . . .pagkabetang. . . .

  Like

  Reply
 4. palaminko

  Ang una kuno ang daraga kung pakimanan mo kung birhin pa, tatampaen kang lagi ay angkabastos kuno imong pakiman ig ang sabat,
  “Anono imong pabetang kanaken, tekagan?

  Dadi kuno kung pakimanan mo kung birhin pa, tatampaen ka rang lagi piro ang sabat,
  “Anono imong pabetang kanaken, maruya, ara laber?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.