O Indi?

Ag pakon ang lalaki sa doktor ig ing barita na nga ang anang asawa ara ren i dodorog kanana sa seled den i’ anem ka bolan. Ing konan tana ang doktor nga daraen anang asawa agod kakampangen ang doktor.ย  Sa mataged nga barita ag pakon ang babai sa doktor ig ing pakimanan tana kung ayamo ara tana ren i dodorog sa anang asawa, ig kung anono ang problima. Simpri pribado ig darwa sanda lamang ang doktor.

Makon da ang babai sa doktor “Sa seled anem ka bolan, kada timprano aga seled ako sa obra ig aga sakay ako’ traysikel piro ara ako pampliti.” – Pirmi apakiman ang driver “mabayad kaw o indi?” Akeng ing pipipili ang “O Indi” – Porabil ako kaabot sa obra, ori ako ren’ pira ka minuto ay trapik. Makon akeng amo “Ta isusulat mo diang report o indi?” – Ing pipili ko ren lamang ang “O Indi”.

Tula’dato re’man sa pag uli. Makon ang driver, “mabayad kaw o indi?”, ing pipili ko ang “O indi” ay ara ako ngani pampliti. Simpri dok pilay ako aren ara ako ren i’ baskeg animan ara ako ren i dodorog sa akeng asawa. Anonogon ako ra ngani kanana.

Ag isip ara b’way ang doktor. Siguro mga saka minuto. Pagkatapos na’ isip, makon tana sa babai… “Ta ibabaeg ta dia sa imong asawa o indi?”

14 thoughts on “O Indi?

 1. palaminko

  Nabs, paoli ra… midio panungunsungon do’ dang imong dan, hae hae hae…

  Aliag ako andan ag-komintar tay ara ako maisip, animan mapakiman ako ron lamang, “Taga-adin dang magasawang dan?

  Like

  Reply
 2. palaminko

  Tay kung beke’ atenanen ang ma dan siguro duto sanda aga-istar sa mi KANTO ang TINIO pati ang TINKA, hae hae hae…

  Like

  Reply
  1. kutapdi

   maglaem ako manda! ๐Ÿ™‚

   nabs atunoan kamo lamang si bulals! akarabagiaw akeng ing simpan para kanindo. pagkabetang sa kalibutan! ๐Ÿ˜‰
   sa madason bago ako mareka’rekat pangames-kames kung akita ko ron ang tag lawas! haehaehae.
   bago gali mag uli si ryan sa pinas, basipang kapasyar kamo sa balay sa sabadong bago tana mag layog moro mi ipapabitbit ako para kanda nanay.
   okupadong masyado ateng dr bulals nga dan siguro tenged den da manda sa swine flu… kaministiran mandang magpang-injection agod indi ag raros! haehaehae.

   ailam matsibog ako ron…

   Like

   Reply
   1. Ameg

    ‘Kel Kutapz, cnsya ren, ara kami ka-dayon, okupado manda ameng ‘convoy’… ara bali sa madason mi katabid deng banda para maraye pa aelaman mo rong paabot kami.

    Like

    Reply
  1. kutapdi

   pag abiso lamang kung aliag kaw ang apiten taka sa indo. saben moro sukuton kita ang pf ateng dr. haehaehae.

   back to work ako anay amigo…

   Like

   Reply
 3. banbanen

  aw da baya ateng dr. nga dia maski dorong ka okopado anang sirbisio libri ๐Ÿ˜‰

  ala pag obra ren dian mapakondisyon ako anay… adios!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.