24 thoughts on “Ang Pagbayo’ ang Paray

 1. Barutan

  Aruy, ang tinglo ingan indong presentasyon, Ate Rachel…ing andem ko mayad ang una, masarakit pa ateng lawas sa temprano pagkamata, ing atubang ang lusong den nga lagi sanda ang alo. Dadi ateng mga bata, masarok den lamang sa beregasan, macuri pa.

  Ki Ate Rachel, ta, me litrato kita pa baya ang unang mag taping kita? Paselenga tara…

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Animan gali masabor ang begas ang Cuyo ay makori’ i pangitaen. Ma’mot nga kung pato’an mo’ sinarapan nga ing pegan i’ tamalarong… adey… bora-bora ang baba ig odaday lamang ang panari. – Sayod kamo kabay?

  Like

  Reply
 3. Barutan

  Bans, talagang masabor ang begas sa aten, maamot ig mabenes. Nature marena ang agapakulay, beken irrigasyon mi abono animan.

  Adedemdeman co baya manda, ang lu’day, akeng kaisip ang una matulan, dato gali con paksiw en mo sa kamias bago betangan y paminta asta potoson sa dao saging, adhay, ang tamis tamis anang tasik. Pag dan ameng sera ang una kanda Ching, sepet ang sinegnad:)

  Like

  Reply
 4. palaminko

  Masampora ako anay akeng maragket…

  Ang una muro mi istorya kanamen nga mi saka bata kuno nga mintras ababati na ang alo asta ang losong nga agatikadol, aparaye nga aparaye sandang balay; piro pag-asingot na ren ngani ang sinengnad, sobra pa sa ingpopotola’ ikog nga aga-oli.

  Like

  Reply
 5. bunsawik

  Maiba ako..Mientras ing seseleng ko ang video nga dia nanaisip ko nga dia mi anang kaobit obit sa natatabo sa ateng kabui..Kita midyo ang paray nga ing babayo mga sirkumstansya o problema nga sa kabuayan ngani aga pino kita ren..Natututo kita sa ateng kabui nga kung kita mananatiling paray lang ara kita masyadong serbi..Pero kung kita umpisan den i bayon pareho ang paray (masakit) nabebel den umpisa ang upa (pride,selfishness,greed,self centered,etc) mamaimo rong begas masabor nga sinegnad. Kita ra kung mabebel ang maririmong kustombre mapapakinabangan kita ren ateng masigkatao durong kasabor baya “if we all serve our purpose” sa kalibutan nga dia….Kung ang sinegnad maamot sa ateng pangalamo, ateng pagmal ig binuatang matinlo sa ateng masigkatao maamot da sa pangalamo ateng Ginoo….Godbless sa tanan!!!

  Like

  Reply
 6. Barutan

  Bunsawik, dorong kamatuod imong ingpangcon. Andan manda matuman tang tanan ang ingcon sa libro ateng Ginoo, ara mag isip y maraet sa isara mi isara. Mentras abubui kita, akikita ta ra ang mababel nga pagbabago, alin sa mga adal nga ateng nabebel sa ateng pangabui adlaw adlaw, nga medio begas, mentras ingdadasdasan, agaputi tana.

  Like

  Reply
 7. bunsawik

  Banz, Kutapdi,Barutan,Palz kaisan baya ang kasab da ag buat mga reflection nga kundia..Dia maman ang ing kukon nga “food for the soul”. Sa kalibutan baya ang rake ren ateng nakakaen (input) nga negative nga info or news nga maman ang aga lason sa ateng mga isipan..Animan kaisan kailangan ta ra mga pampabaskeg nga bisara nga aga refresh ateng mga isipan di ba!!!!Thanx kanindo…

  Like

  Reply
 8. Barutan

  Buns…maman manda, ang mga reflections nga dan agapakita kanaten nga linyada sa mga barita ateng Ginoo. Kaysan, beken tara manda awid ang teyeb ang kalibutan, kakaisip kaw y lias sa dapat matabo, con makabasa kaw y mga tula’ dan, kakaig nek ca ren lamang, bago daya, ang matatabo, bawien mo ren imong buat, para “libre consensia”, pag tula dan den ngani ang matatabo, sa madason, ang matadleng den imong bubuaten. Kaysan pa, con agabasa kao y mga “wisdom words/thoughts”, mabibigla ka ren lamang, me dian ka nged madedemdeman nga nabuat mo ang una, mamaisip mo, “matuod manda” Maman ang ingcocon “Mga Gabay ng Buhay” (PAsensia ren, indi co maelaman con anono ang gabay..:)

  Like

  Reply
 9. bunsawik

  Barutz siguro ang cuyonon y ang “Mga Gabay…” ay “Mga Guiya ang Kabui” paki check indo ako lang kung tama…Marake ren ang mga tao nga successful sa kabui pero sa isang iglap lang lagapak dang lagi dahil sa mga desisyones nga palpak. Animan tama kaw barutz dapat kita kabasa mga wisdom words agud ateng isipan magigiing matarem ig kadesisiyon tama.Kung sa garab ngani ang papatuladan kung matarem kakailamon mo matinlo pero kung maabol ngani erepan ka lang dahil ara serbi imong garab hayyy buhay..!!!hae hae hae….

  Like

  Reply
 10. Barutan

  E’en manda, Buns, pero aelaman mo, kamenesteran tara tiempo pirmi. Sa tanang “resources” dan ang pinaka importante. Maren con me “wisdom thoughts” kang mamagian sa imong imbabasa o me diang agbarita kanimo natetenged sa mga “laygay-pademdem” nga tulad dan, con ara ka ra tiempo magpamati/magbasa, indi mo ra maintindian, indi ra agnosir. ay tulad sa dadi, ang mga tao dorong kapegado sa andang mga oras, con pwede pa lamang…mag trabajo sanda ren y 24/7, ta di pilay den ang lawas, pilay pa ang kinaisipan, indi ren ka “absorb” y mga laygay.

  Like

  Reply
 11. bunsawik

  Barutz tama kao..Aelaman mo ra ang source talaga ang wisdom ateng Ginoo. Makon sa bible “Early in the morning will I rise up and seek thee.”Matinlo magmata i maaga ig magnilay nilay i maite..The steadfast Love of the Lord are new every morning.. Sa umaga bago mag tungkao sa iringgan magpasalamat anay sa ateng Ginoo ay nabui kita pa tapos magpakitao guiya kung sino ateng matatabangan sa adlaw nga dia sigurado ko magiging matinlo ateng adlaw..Muro na kita pagmata sa umaga ateng ing isip ateng kasuway nga lagi..Dugangan pa ang mga barayadan hayy pagbangon mo midyo mapesdak ka uman dahil sa begat imong paramatian di ba.Tapos kung apangadi kita pa pirming para sa ateng sadile ren lang…ako,ako, ig ako pa ing suram den pamati si Lord..Kabay kung magpangadi kita ang para ren sa iba teed i tinlo dahil beken kita ren selfish..hae hae hae!!!!Dan maman ang ing kokon “waking up in the right side of the bed”….

  Like

  Reply
 12. Barutan

  Correct…Buns! Adedemdeman co pa ang una, marintek kami pa, pagmata macon nga lagi ameng Lola ang abubui pa, ala, magluod kamo ig magparangadi kita, elam con ayamo kada nged magmata kami tulad dato, asta sa apon tulad dato ra, orogon mo dan, dadi indi ren ngani kapangadi y ang Santo Rosario sa begat manda anang ing dedemdem nga mga problema. Ay life talaga manda, medyo pangabui ano? Tama kao nga everyday is a new day, pero doro dian ang andang problema ang 1960 asta dadi ingdadara dara napa. “Let tomorrow take care of itself”, macon ang isarang quote, pero kita dadi maga ingga ka pa lamang sa gabi ingdedemdem ang sa aroman den. Animan con kaysan manda sa sobra ateng ka “self centered”, alipatan taren magpakigampang sa ateng Ginoo, na aelaman tara mayad, tana ra lamang ang source y ang tanan ateng dadangaten sa kalibutan nga dia. Macon da ang mga malam, sari baya isip nga makagat mo imong siko, tenged dan indi nged matabo, matuod manda, hehehehehe.

  Tenged sa imong ing con nga ingsuram den y pamati ateng Ginoo sa ateng mga “wants”, tama dan. Maren pirmi kita renda lamang pakitaw, pag nabel taren ngani ateng aliliagan, maski magbaliked y magpasalamat kanana, indi ta ren mabuat, animan kaysan con mi ingpapakitaw kita, nga medio emergent need, indi naren i tugot nga mabel ta dali dali, maman dan ingpapaelat na kita ren y maite mamang ingcocon, “Bata, pag elat lamang, in my time itataw ko ra imong ingtitingwa”.

  Ay buhay…ang kaseryoso ra ateng mga barita…cheer up…God’s love is everlasting…PEACE!

  Like

  Reply
 13. panangitan

  hi bunsawik, barutan….angtinlo indong “exchange of guiding words”…..isara ako siguro sa marake nga naga appreciate indong mga bisara…..padayon dayonon indo lamang agud ka puputay kita ra y mga barita nga pwede tay pang awidan sa pang adlaw adlaw nga kolokasyon….God Bless !!!!

  Like

  Reply
 14. Barutan

  Tnx, logod/bogtitinae…sarang lamang paagi sa tula dan agud makagiginhawa ra ang iba…:) Beken kita ra santos tay kaysan me nanagian kita rang “gintong butil” mentras agabiahe kita sa ateng kabui animan ingpapasanag lamang sa ateng mga kayban. Medio bago ag mal nga adlaw dige ano?

  Like

  Reply
 15. bunsawik

  Ayos Pananggits…Tinlo imong ing pang kon Barutz..Akakabaskeg leba kung intindien ta matinlo.Tanan tanan kita mi istorya ateng kabui mi mga mali mi mga tamang binuatan.Dan kung arampangan ta kapopotay kita matinlong kinaelaman sigun sa ateng nagian kung marimo ngani inde tay dasonon..Kung matinlo ngani ang expiriensya tay pwede ta i usuyon di ba!!!Sa tyempo dadi importante nga maelam kita agud inde kita ag pirmi dagpa, pero kung kadagpa ngani bangon lang maski puro ron igad ang tud makon ngani ang mga artista move on he he he..”mistakes are often the best teacher”…

  Like

  Reply
 16. panangitan

  ang kalipay da dato ang agabasa indong tultulanen…….para kanaken ang kabui…tengued nga mataged lamang dapat i enjoy ta ang every bit of our lives….para kanaken…..”life is a journey, not a destination”….indong mga matitinlong sarabien bibitbitin ko dan sa akeng pagpadayon sa akeng journey…..

  matamang salamat kanindo….

  Like

  Reply
 17. bunsawik

  Pananggits matod dan..Ig ikaw maga enjoy dugang sa imong kabui kung nabuat mo ron imong purpose dige sa kalibutan..Selenga mataw ako ejemplo..Ang lapis aga enjoy kung tana ing gagamit nga pansulat,ang platon kung ing bebetangan i pagkaen,ang singsing kung ing susot sa tudlo, etc..Kitang tanan tanan original ara kapareho ig mi kanya kanyang purpose dige sa kalibutan…Atuman mo ron imong purpose kung ayamo ag lua kao dige sa kalibutan? Ang pwede tay pakimanan ara iba kundi ang ag buat kanaten..Have a personal relationship with our Creator and youll find out who you are ig kung para sadin kao. Pag nakita mo ron, dyan kaw maga karoon fulfillment ig kalipayan nga inde pwede itaw i maski ano pang bagay dige sa kalibutan….

  Like

  Reply
 18. panangitan

  matamang salamat, bunsawik…..indi ko ilipatan dan imong mga matitinlong ing kon…..calooyan kita ateng G Dios….

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.