Cuyo Balitaw (Sa kapoporoan…)

Sa kapoporoan maambeng
kong masanag ngani ang bolan
manga bata ig manga malam
naga parasiar sa pantalan
manga soltiros ig daraga
naga gitara magkaranta
kada’isara mi’sara ma’mbeng anang leba.

Pagkasanag ngani dayong parakon sa oma
magkaingin, magsaripsip, magpaligid kong mainit
maloto ron ngani ang paray sa bokid
dayon sandang parantek maglelebek-lebek.

Amos kamo manga tangay
masaraot-saot kita’nay
lipatan ta’teng kapilay magpanari anay
dading loto ro’ang paray
kita magkalipay
indi ta’i panombalien
ang ateng kabedlay.

Postan ta ing kanta mo ano? Piro sa indong panid kabay sa mga timpong dia mi aga boat pa ang mga bagay nga dan sa Cuyo? ang sigorado ko nga ara ren – ang aga pamasiar sa pantalan kong masanag ang bolan. Ayamo? ay imoro ang pantalan ing kodal den i ang PPA, indi ren kaseled i basta-basta ang mga tao doto.

Abir panemdemi indo anay kong anono pang mga aktibidadis ang ara ren i boboata sa Cuyo dadi nga ang ona dorong kabael nga parti i pagparangaboien sa aten. Ing impisan ta ren sa kanta sa o’bong, sogpati indo ngani?

Obra ni Bagasay

19 thoughts on “Cuyo Balitaw (Sa kapoporoan…)

 1. bagasay

  ang title manda gali ang kantang dan “cuyo balitaw” ig composicion anda mr. and mrs. joe asta fe fernandez. ing pademdem da andan kanaken i banbanen tay ara ren kaabot sa deadline. ang kori ang amamalam den, doro rong kalipat-lipat.

  Like

  Reply
  1. banbanen

   Dan pariho ra sa tao nga ag request ang kantang SMILE. Ang b’way ingan ang sagiap ang DJ, dato gali ang titolo ang kanta WORDS. hae hae hae.

   Title edited!

   Like

   Reply
  2. Barutan

   Bagasay, kapakiman aco, me dian kao nga music y dan? Ingpadara kanaken ang lyrics y ang bata y Mam Fernandez, ay sanda maman manda ang ag compose y dan, tay ingpapangita co andan ang music. Dan perming ing kakanta y ang PSU Choir maski sa ibang lugar, identity tang tanan dian sa Palawan! Con me dian ka ngani, pag pitada ra patigayon. Matamang salamat.

   Like

   Reply
 2. Lato

  mayad den lamang ang bulan indi matu’bol o mabalilang…kung mamabot siguro ang mga tao, dan ara ren da asta dadi…matod imong kon ilog banz nga ang pantalan indi ren pwede y pasyaran…ara ka ren da y papalipedan ay ang simboryo ara ren da…kanodaya maski bagyo panago lamang sa kilid ang simboryo…
  ako indi ren kasabat kung mi aga lebek pa dadi ay ara ako ren kapapsakep ang pantek…

  barita’y indo kami ra..

  Like

  Reply
  1. Barutan

   Ilog Lato, me dian para nga aga lebek, marena ako perming agarequest sa akeng mga estudyante y limbek con sanda aga oli y Cuyo, asta sinarapan nga lu’day, bote bote asta combo, maski adin, pili sanda lamang andang dadaraen…maliag i con me dian parang agakaingin, agapaligid, asta agaparanggas. Bilib aco ra manda sa kaambengan y leba ateng mga kasimanwa , bago daya? Ang cori nga dan mag saripsip, mapaligid, asta mag ilamon, pero ayos da, pagkaapon ngani, masageb pa, kaysan con mag alang alang pa, naubos den ang kinalkag, mabayo pa. Aruy, ang pilay ingan pamatian co…pero, selenga indo, ang ambeng da! Malipayen talaga ang mga Cuyunen! Viva!

   Like

   Reply
   1. lato

    ilog barutan..salamat sa matinlong barita nga dato gali mi aga saipsip, paligid, panggas ig lebek lebek pa sa aten..mabuay deng tiempo samoro ako aka pasakep ang panggas ig pantek sa aten…aliag ko andan y pasamiten akeng mga liwat ag bayo tay ilam kung mi lusong pa kami nga mabebelesan???
    pero da best talaga ang tagpa panggas labi pa ren ang magdakep y ang mga manok…gurokodan ig kung madakep ngani paraonan sa titilunon…sanor ingan i legebn sa abo…pagka tapos ang panggas ig gibo, putragis manok nga mi langka tapos ing gisa sa sewete…latab anang tambek ig medyo rainbow anang kolor…
    adin den kabay manda ang mga tiempong dato???makori ang pangabui pero dorong ka ambeng…

    Like

    Reply
    1. Barutan

     Aruy, ingkon mo pa, akapasakep ako y pera ka beses y pamanggasan doto sa Lucbuan, sa banwa akeng kayban, doro talagang kaambeng, damparang, maman enged imong barita ang natabo, ameng mga liwat, dorong kabereng, marena ara sanda kapapasalakep y panggas doto, indi kaerelam ag gibo, indi kaelam ag batak y ang sarok sa bobon, asta pingga pingga, ingpapangkalaman kuno sa andang abaga, animan, ingbibitbit ang container, ara y pipingga, hehehehe. Ang mga malam, ang kabereng kanaken, ayamo kuno akaelam ako ra angpukayaw, ay sush, ara nanda naelami, maman da ameng ingbubuat doto sa Agutaya ang una, asta ngani dadi maman para. Andang kaisip siguro ay agalin kita sa ciudad, ara taren nasalapui ang tulad datong pagparangabuien.

     Dapat manda maaguman da ateng mga bata con anono ateng pangabui ang una, kami, maski tag pira lamang ka adlaw, ingpapasalapo amen da ameng ing agian agud mapinsar nanda na macuri ang agapangabui sa kalibutan, datong unang tiempo.

     Con lusong lamang, me dian pa. May agalupak para ngani y kamoteng kaoy asta saging, animan, me mabebelesan ka pa:)

     Like

     Reply
     1. Lato

      dato gali mi lusong pa ra nga mabebelesn???salamat…dan baya ang mga bagay nga dan nasalapuan ko lamang ang maglagted kami sa bukid…ing bata kami manda sa lansangan pero karawat nga pirmi imong ing bubuat tenegd ang tubig dyan lamang sa luyo, ara kaw y ayep nga papakaenen kung indi baboy asta manok nga pangbulang y tatay..pagkatapos karawat sa kalsada asta gabi ren labi pa ren kung masanag ang bulan…sabor ingan labi pa ren kung bulyaw marigen ang karawat dyas ke paraonan y dakep ameng kamalay nga cebuana ay ang postora ingan…syempre kepkep pero indi ag ogiaw nga lagi…he he he…

      Pakiman ako anay ANONO BAYA ANG MALIAG Y KON ANG BALITAW??? dia bago lamang naisip pero kung karantan indi ako ag padaeg…

      tabang mga kasimanwa…

      Like

 3. lokus

  Dia manda ademdeman ko pa. Elementary ako pa ing kakanta amen dya sa sa ameng klase….. Ang ka ambeng y basaen ang lyrics…. Sa mga tiempoong dia ara ren manda aga buatmga aktibidades nga dia.
  Kung mga panaw ang mga daraga dadi pag masanag ang bulan makon nga lagi sa kapusan kuno…. anong median kabay sa kapusan???

  Demdeman ko pa dati pag masanag ang bulan kami aga permi kararawat turubigan pati uropotan diba bukaw?? Animan maski beken pa Hi-tech ang Cuyo ang unang tempo, wi maambeng manda isipen ang mga dating aktibidades sa aten..

  Like

  Reply
 4. balanak

  mayad nga adlaw sa tanan. maereg ako anay, duro manda kambeng sa cuyo ang una, ademdeman ko pa nga ang una kami sigi rang kararawat sa sanag ang bulan maintras aga pamunyag ang gulay, ang ing gagamit na sarageban bias masig pabantang anang bias sa seminto ang tubig. diang sarageban nga dia maman ang medyo ara ko ren da enged nakikita sa tempo nga dia.asta ang mga 1980s ako highschool pa lang kung byernes nga apon serekaseka kaming mauli ay aga paranaw lamang tegka rizal tenged ara pa matamang tricycle ang mga tempong dato mabot kami sa bukid sirak den ang bulan hahaha, pero mambeng tenged duro ang aga paranaw mga taga maringian asta los angeles. ang kalipay ingan ang maglalaber ay malabeg ang tarabidan.

  Like

  Reply
  1. lato

   balank saludo ako dyan kanimo…ang bilib ako ang mga taga igabas (mababa ig matas) ig lacaren tenged doto sanda aga sageb sa little baguio..selenga indio ang agdan sa isarang litrato y bagasay…ang danleg pa kung tag ororan..kung kaysan aga storya akeng mga tangay ig classmate aga baraile sanda ren lamang labi pa ren kung kuaresma ay aga patubod pa ang tubig..
   sa mga aga paranaw maga oli, dan salodo ako ra sa mga taga pawa, san carlos pwera kanindo dyan sa luyong lugar kaysan taga balaguen pa ay sanda doto aga lebas sa balay..ang ambeng manda ingan ig asta dadi indi ko malipatan kung sino sino sanda…pag abot kananda sageb pa ig ang iba pang uman ang baka o kambing..
   sa mga aga lalaber laber manda dan kilala ko ra sanda…ang luay ingan ang panaw ig ara y pipilayi..pero maski tuladia, life goes on ig maman ang ruta kada dominggo..dadi kung kakita kaw aga tuang tuang milagro ren…ang tubig ing nenegosyo den ig mi aga supply pa…

   Like

   Reply
 5. banbanen

  Mapartisipar ako ra. Agien ko lamang sa maiteng pakadlaw. Balilang ang botilan indi masilag.

  Ang kantang dia…

  Sa kapoporoan maambeng
  kong masanag ngani ang bolan
  manga bata ig manga malam
  NAGA PARASIAR SA PANTALAN

  …ay aga salamin ang ateng kab’wi dato anay.

  Sa timpo dadi anono?

  Sa kapoporoan maambeng
  kong masanag ngani ang bolan
  manga bata ig manga malam
  NAGA LING-LING DEN LAMANG ANG PANTALAN

  Kita mo dan Conching? Sa akeng ena-ena, ara marimo kung dasonon ta ang pag-asinso ang ateng lugar, basta indi maapikto’an ang ateng kultura asta ang ateng sadiling identity.

  Imbis, gamiten ta ang mga bagay nga dia para protiktaran kung ano man mi dian kita nga sadiling aten.

  Kabalik ako sa kanta, beken lamang dia ang aga salamin kung anono kita. Marake pa. Piro dan tegka ren lamang sa kanta, ang ateng identity ay amat-amat deng apapasao.

  Salamat sa kanta.

  Like

  Reply
  1. Ameg

   Banbanen, ika’ pagpasunayd…mayad ikaw ara re’ sa Cuyo… sadin den lamang mapadelem-delem ang mga kabatan sa aten, sa Kaymamis?! haehaehae… peace birthday boy!!!

   Like

   Reply
   1. bagasay

    ameg, ang kaimamis ngani kono marapit den da madora sigon ki kasoy. ing bebesak den ang mga bato doto para sa airport ta apisang den. marasano ron lamang kabay ang 14 ka istasion doto? malagted sanda ren sigoro sa maringit-ringit – damparang!

    Like

    Reply
    1. Ameg

     tuadato gali Nang Bagasay… tay beken manda matinlong barita… ara bali kunon ko ron lang ki Banz testingan na sa Putik…haehaehae 😀

     Like

     Reply
 6. Barutan

  Ameg, maliag mo i kon doto ren ang Via Crusis? Ang raye rendang dato ang iristasyunan, malagted kita pa y ilaod…sa Kaymamis, mayad para akeng pag uli datong 2007, malimpio ig maawan. Agpang eseb kami pa ngani y tirik, tapos ma-apon agpanarap kami pa. Elam lamang manda dadi, basipang indi ra agtogot si Mayor nga tulad dato ang matabo.

  Like

  Reply
 7. Barutan

  Lato@8…”balitaw” con sa English pa “folksong” medio. Pwede rang himno, elam manda, ano kabay dan ah! Takan aco renda panemdem ang tamang limeg…pero mambeng nga paglaladawan y ang actibidades sa pangabui y ang mga “taga poro”, ara masisilag ah, kitang tanan mga poroanen! Marena aelaman co ang una pag ingtawag nga poroanen, me diang asisilag, ang butilan, indi masilag ah! Dia sa kaambengan lamang ang tanan!

  Like

  Reply
 8. Barutan

  Ay dia kabay adin ang mga tao dige sa CP? Kabay aga buruat den y palaspas? Ang kabuay pang dato ang Domingo de Ramos.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.