Matod kabay nga ang mga babai’ SMART?

Isarang adlaw, aga panaw-panaw sa kamarikutan ang isarang babai. Akakita tana’ Pangka nga naulog sa maiteng bobon.

Makon ang Pangka, “Psst! kung iligtas mo ako sa bobon nga dia, matotoman imong kagusto’an”

Ing ligtas ang babai ang pangka. “Salamat! makon ang pangka, piro mi alipatan ako nga, anono man imong kagusto’an, imong asawa kakarisibi ra.  TEN TIMES pa.”

Makon ang babai’, “Aw ara’ kaso'”

Para sa unang kagusto’an ang babai’, “Aliag ako nga ako maman ang pinakapostorang babai digisa kalibutan”

Ag lespad ang pangka, “Aelaman mo ba nga imong asawa magiging pinaka guwapong lalaki digi sa kalibutan, ig rorotoson tana ang mga babai?”

Ag sabat ang babai, “Ayos lamang, ako maman da ang pinakapostora ig kanaken tana lamang maga seleng”

Sa mataged nga barita, natoman ang unang kagusto’an ang babai.

Para sa pangarwang kagusto’an, aliag ang babai nga tana maman ang pinaka manggaden nga tao sa bilog nga kalibutan.

Makon ang pangka, “Imong asawa magiging manggaden da ig dobli pa’ SAMPOLO ka bisis anang manggad kanimo.”

Makon ang babai, “Ayos lamang, tenged anono man ang midian tana, midian ako ra tenged kami mag-asawa.”

Sa mataged nga barita, naging manggaden ang babai.

Dadi’ dan, ag pakiman ang pangka para sa pangatlong wish, ig makon ang babai, “Aliag ako andan ma heart attack piro MILD lamang.”

Moral of the story, Matod nga mautak ang mga babai animan indi indo sanda i basta-basta’en.

Para sa mga babai nga aga basa’ dia, digi aga tapos ang istoria, panari kamo ron’ basa. Maeget kong ing bibilin nga tapos don ig indi kamo ron ag padayon’ basa.

Para sa maga lalaki nga aga basa’ dia, kablita indo ang “more” sa ibaba.

Ang lalaki nga asawa ang babai, na heart attack ten times MILDER.

Moral of the story: Anang kaisip ang mga babai sanda mautak, piro ang kamatodan beken. Pabayan ta sanda ren lamang isip nga sanda mautak. Di ba mga boys?

P.S.- Kung ikaw babai ig aga basa’ dia, maliag i kon ang mga babai ara’ pagpamati. Tapos don indong istoria ag palabet kapa ang sa mga lalaki!

Hae hae hae PEACE! kambengan lamang, beken’ kambingan. No offense meant!

5 thoughts on “Matod kabay nga ang mga babai’ SMART?

 1. bagasay

  pakiman lamang, anono ang “ligtas” asta “mautak” sa cuyonon? sa akeng panemdem, “bawi” asta “barutan” piro beken pa enged i matinlo sa akeng pamati, mi iba pang tirmino dan. patigayon lamang ipaloa indong mga kinaelaman ay sigorado ako, ang “ligtas” ig “mautak” beken i cuyonon.

  Like

  Reply
  1. kutapdi

   ag kereyes manda maite akeng paino-ino sa iligtas nga dan! haehaehae. damparang naman nga.
   ing gagamit ta ra manda ang bawien ig ang isalbar. ang mautak, kaisan barutan manda ateng ing gagamit puwedi ra nga mautok o maabilidad.

   Like

   Reply
  2. palaminko

   Ang “mautak” kung ako ang maglaem ay “maelam”, “barutan” asta “mautok” manda; ang “ligtas” i na midio “bawi” lamang akeng aelaman, ang “salbar” muro agalin sa español.

   Like

   Reply
 2. Karatongan

  Poidi ra sigorong gamiten ang ‘mantigo’ o ‘brait’ o ‘mayad i olo’? Ta ang ‘pinaka’ midio beken da i Cuyonon. Ay kabay kong ‘kapostoran’ imbis nga ‘pinakapostora’?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.