Imo-imong Horoscope

Ara’ kamatodan. Imo-imo lamang para sa ateng kaambengan. Indi indo i sintien’ mayad ang aka sulat digi, tenged kita lamang ang kakikilala ateng mga sadili. Ala’ pangalipay kamo.

Aries: Ladap. Kaisan beken da. Kung mag-arek mal’way. Importanti ang pamilia. Apang-adik. Malilinang-linang  i’ kolit. Paborito na ang Aripuros. Takaban i semseman, piro dorong kaayad nga tao. Madali lamang ag patawad. Indi ag panotsot sa kamarikutan saben makagat ang Kutapdi. Mamalasen i’ 15 ka dagon kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

Taurus: Magaleng nga katabid kaisan, piro, manilipayen. Matinabangen..Indi ka na ipabayan maski sa anong bagay. Dorong kaliag ag katorog ‘ig kaisan tasmakan. Malaka lamang ag parigos. Dorong kaliag’ latong lomo-lomo. Indi ag pasamang-samang saben kalapak i’ tai’ tio’. 20 kadagon nga kamalasan kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

Gemini: Postora/Pogi. Dorong ka’ntigo ag pamati sa iba. Mabael i’ tagipuson, piro kaya ka na’ itampalingen. Manilipaten piro masasarigan. Madasig ag opak asta’ tilad i’ kasoy. Dorong kaliag agkaen’ kamoting kaoy. Indi ag pagabi saben gokodan ang bulalakaw.  – Mamalasen’  9 kadagon kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

Cancer: Kung mag gegma’ tidek, indi ka’y pakaboliawan. Simpli lamang piro mabaskeg anang payek. Madalit. Piro ang mga tao nga dia maman kaisan ang aga pa’mbeng ang tarabidan. Dorong kaliag agpakinas. Paborito na ang daing nga bararawan labi pa kung lamayo. Matataginepan na si Pusugon kung magkatorog’ maaga’. 10 kadagon nga mamalasen kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

Leo: Ma’ntigo ag limeg. Mababa leba. Ladap da kung kaisan. Malaka mo lamang makita ang tao nga dia. Kung mag arek mal’way midio sa boray. Kung mag gegma tidek. Madaldal. Indi mo’ i lokon, k’widaw kaw dia kaelam ag orasyon. Kaisan aga etet’ begas. Mababagat na si Pong. Mamalasen’ 5 kadagon kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

Virgo: Bida-bida pag abot sa gegma. Parautot. Maaples’ kampangen. Mi rispito sa iba, piro indo moy doraen andang sarig, makori ibalik. Dorong kaliag’ Limbek nga mi asokar nga maputi. Madasig ag besak i kasoy.  Indi anay ag patimbang, mababa ang prisyo ang kasoy sa timpo dadi. 6 kadagon nga mamalasen kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

Libra: Mayad nga tao, piro indi mo’y loko’n saben ag bibi kaw. Kyut. Kaisan pakyut. Kung magpakigtangay BFF talaga. Dorong kaliag ag karawat maski anonong klasi. Bright, piro kaisan beken da. Anang gegma, malaka mo lamang makita digi sa kalibotan. Paborito na ang Tirik asta Sikad-sikad. Pirmi apangalot anang ulo. Magparaye sa puno ang niyog saben malagpakan ang mangod nga beteng. 9 kadagon nga mamalasen kung indi ag paret ig ag partisipar.

Scorpio: Dorong kaliag agpakadlaw. Mabaskeg anang apil. Ara’ kapilayan. Kadangmintan nabebel nang pirmi anang aliliagan. Indi moy ranggaen anang sarig k’widaw kaw mi naelaman da dia. Mansiano ag kotingting. Dato lamang kaisan osoy-osoy. Mantigo ag arek. Anang aliagan’ kaenen ang ginatang lanka nga mi sangmaw nga daing. Kakakita’ Imamatad, piro indi ag tangra’ mayad saben kagaten ang Palaminko sa siki. 12 ka dagon nga mamalasen kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

Sagittarius: Malaka mo lamang makita. Pirming aga panago damparang. Sinsitibo. Madali mapikon ig mab’way malipat inaling napikon mo. Kung mag-gegma kaisara lamang. Maambeng nga katabid. Mi rispito sa opinion ang iba. Anang pirsonalidad yunik. Maineyaen nga beken da. Anang paboritoy kaenen ang Itip. Indi lipatan nga mag toothbrush 4 lamang kadagon nga kamalasan kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

Capricorn: Da best! Anang Gegma ara katulad. Swirti kaw kung ma’len ka na, tenged nga anang gegma ang Capricorn ara katapusan ig kasoraman. Dorong kaliag ag luto, piro mas aliag agkaen ang luto ang iba. Damparang! Malambing, Kaelam ag pakadlaw. – Anang paborito ang tinolang manok nga mi kapayas! – Mag edeng lamang sa balay, mi bisitang maabot nga mi darang Tibor. 8 kadagon nga kamalasan kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

Aquarius: Masasarigan. Masabor ag arek. Madalem kung mag-isip. Proud sa anang sadili. Kaisan mas mal na anang mga ing epetan nga ayep kaisa anang pamilia. Maambeng nga katabid. Paborito na ang galonggong nga ing prito.. Pirming  ing abot anang parangien sa dalan. Madangmit kakita’ panulay. 3 kadagon nga kamalasan kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

Pisces: Smart dan lamang kaisan tasmakan da tulad sa Aries. Madali mo makita, piro makori itagon. Masasarigan. Madali masakitan. Mabaskeg anang payek. Madinemdemen sa iba. Madali ag sarig sa iba. Matinlong tangay. Pakadlaw. Mantigo ag pakinas. Dan lamang kaisan siponon. Anang paborito ang ikog ang baboy nga linegeb! Bawas-bawasan ang text saben maulog sa bangalog. 8 kadagon nga kamalasan kung indi ag komintar sa paskin nga dia.

20 thoughts on “Imo-imong Horoscope

 1. lokus

  tama akeng horoscope…… pero akeng paborito daing ay isdang bato….. pati ara ako pag katurog maaga para inde ako kataginep ki pusogon…. Anu kabay anang itsura y pusogon…. peace!!!! Basipa inde ako ra y malasen y 10 yrs ag komintar ako ren!!!!!!

  Like

  Reply
 2. panangitan

  sigong – sigo akeng horoscope….LIBRA……sige manda akeng pangalot y akeng ulo….tay ang katel da….iwanen ta manda…..kung hindi kaluton don lamang…..paborito ko manda ang tirik, sanda sikad sikad…pero sa matud akeng talagang paborito….lokus…(sori tangay lokus)….labi pa kung linegeb……

  Like

  Reply
 3. Kegteng

  Makomintar ako anay. Dan sigoro ang ag sulat ang horoscope nga dia mi nasisilagan nga Taurus pasamoro ang Taurus ang pinakamalabeg i malas (20 years) kung indi ag komintar digi…hehehe! Ta, basipang indi ako ren da i malasen.

  Like

  Reply
 4. bulalo

  akeng horoscope tama,tay bisipara manda mimagdara tibor na anang seled ipon anong diabloa dan makadlek da i basaen ang horoscope nga dia animan ag dali dali ako ngalagi ag comment

  Like

  Reply
 5. bakaw

  Way mantigo ang ag buat y diang horoscope, medyo ag tama ang iba, tenged pag abot sa gegma masasarigan ako. pero sa pag kaen lembek ara asukar akeng ing kakaen, sa kasoy medyo ag lias maite, beken pamesak, lenenggeb dian ako madasig, hehehe,,,

  Like

  Reply
 6. alimusan

  siguro ang ag buat ang horoscope nga dian durong ka selag sa mga taurus.bueno alilipay ako muro medyo matud muro maderep ako ag katurog kaysan tamad ag parigus wisik-wisik lamang ok rn hehehehe…moro ang karameg ang kasabor ag katurog maski mag apon indi ag kaen basta makaturog lamang ok rn kanaken…siguro kung ing malas ako ara ako dige sa italy …

  Like

  Reply
 7. pusugon

  HALLER!!! BWAHAHEHEHE!!! PAKADLAW INGAN AKENG HOROSCOPES! PERO SECRETS ANAY MAYNTRAS ARA PA SI SIS KATIAN.

  SIS KAT JAN KAW KABAY??? HALLER????

  Like

  Reply
 8. pakinasen

  Swak nged akeng horoscope, ako maman ang manig kaen itip, durong ka sabor labi pa kung palubugan i tanggoli maski condense. . . .animan ang maite ako pa makon nga lagi si mama, aga itip anang tamad, aga itip anang bagtek, piro ang odar ara i itip ah, ako a toothbrush da bago magkaturog, he he he. . . . .angka ayad kara Banz, 4 ka dagon lamang imong sintinsia. . . .

  Like

  Reply
 9. matinlo

  hallo pusogz!!

  tama akeng horoscope,kyut!!hehehhe..korek da pag makipagtangay BFF talaga..di ako ron sana ag comment tay mamalasin kuno ako 9 yrs..DAMPARANG!!

  Like

  Reply
 10. kalampisaw

  >macomentar akoo anay saben malasin ako 10yrs
  >ako manda kng dyn sa cuyo pirme lmang ladap…swak da ang iba heheheeeee…..

  Like

  Reply
 11. Lato

  ay ja sino kabay ang ag sulat y ang horoscope nga dia???Ayamo Taurus den da indong ing pasipalan???? ara bali ma comentar ako ren lamang saben ag matod… ako ara y pagka turog madagmit ig aga parigos kada adlaw ig ang shampoo ang una ay niyog nga ing usang usang y mader tapos boga sa ulo…linang linang asta dadi..he he he.ta ala tabangi indo kaming mga taurean y pangadi para mapasaw ang 20 years nga kamalasan…

  Like

  Reply
 12. tagitis

  makomintar ako anay makaradlek 8 years na kamalasan mayad lamang beken ako taurus hehehe..peace lato!

  brayt manda ang agbuat nga diang horoscope… paborito ko manda ang tinolang manok, maderep ako agluto pero beken parakaen ang nilotoan ang iba hehehe…

  Like

  Reply
 13. bagasay

  pinto ang ag boat ang horoscope nga aliag ako limbek kaso mi gatas beken lamang asokar. ing isip-isip ko ngani nga pwidi i baligya ang limbek nga mi kaibang boti-boti, sinisa ang kasoy pati banana chips saramporaen anang loa muesli – sosi di ba? pataented dan kanaken a, ara mag osoy!

  Like

  Reply
 14. BARUTAN

  Dorong kamatuod ang tanan nga ingsarampurang bida y ang agbuat y dia, medyo beken lamang y matuod ang linggeb nga ikog ang baboy, adaday, ahemmmmm, indi ako dan, :)) asta ang maantigo sa pagparakinasen, dan durong kakasilag akeng nanay con agaparanulo kami, malalapakan ko ren ang kogita asta ang tarawis, con indi pa agdaralagan, indi ko pa makita, agranggitit den ang dagat, bago pa magpanagestes nga agdalagan den ang kogita, hehehehehe…pero sa purutay putayen, ayos dan 🙂

  Aco, macori y tagon? Kemkemen sa panyo, para indi kadalagan, :)), salamat da sa agbuat buat y dia…^-^ thumbs up!

  Like

  Reply
 15. kutapdi

  LEO….

  jantrireja…. ang ansiano ra ag pangadlek-adlek ang ag boat’ dia 🙂
  madaldal ako kuno… tapos maloay ag arek nga medio sa buray? kaelam pa kuno ag orasyon! damparang. sabagay ako manda aga etet begas pag ing babaliskeg! 😉
  sa kararaken ang puweding mabagat ayamo si pong pa? …tana siguro doto sa cuyo sa mga panimpong dia. haehaehae.

  Like

  Reply
 16. palaminko

  Dia kabay sino agbuat i dia… basiparang magbalik da kanana anang pang-adlek-adlek (urog-urog lamang)…diantring dan durong ka kuri ang malasen i dosi ka dagon animan indi ako kairo nga indi ag komintar.

  Piro, matud manda anang ingpangkon ang diamat nga dia… hae hae hae…

  Like

  Reply
 17. Arikondal

  Virgo-Libra

  Animan darwa maren sa cusp ako ing bata segun sa horoscope. Wi … medyo matud manda ang ing kokon tenged duro akeng kalyag agkaen i limbek, tirik ig sikad-sikad hae hae hae. Isara pa, pag narangga akeng pagsarig sa saka tao ang ka kuri manda ibalik. Pero kung sabagay, beken da lamang dan sa Virgo o Libra, bago daya?

  Like

  Reply
 18. lu'day

  ay dan… ang katinlo sa umpisa….VIRGO manda bida-bida…. akeng kaisip dayon-dayon don ang pagkabida dato gali pati sa pag-utot;!!bida…awat….sibaya ren lang tsk… kesa mamalasen y 6 ka dag-on…

  hmmm.God bless sa ag buat y ang hororskoop na dia…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.