Produktong Cuyo: Baskit

Ang isarang dominggo ang ambeng kita ingan. Inaling aliag indo i balikan, kablita indo lamang dia.

Para maiba’ maite’, ang kakapinto kung anono enged anang aran ang ladawan sa ubong sa Cuyonon, ig kung anong matirialis ang ing gamit, ara iba KYUT – Kung indi indo mapinto indi indo i regesen saben ‘abong indong barot! hae hae hae!

Elam ta nga ma’abot ang timpo nga ara ren kaka’elam agb’wat i’ tula’diang bagay. Ayamo? ara ren ang PCAT! – I andem ta ren lamang nga basipang ang ibang skul ipadayon anda ang mga idiya nga alin sa ateng Alma Mats!

P’widi ta makon nga, para sadin pa? o ayamo ministir pa, nga sa timpo dadi HIGH TECH kita ren? Sino ra ang magamit ang tula’diang bagay?

Mga tangay, salan ko ren lamang kanindo kung anono man indong sabat. Bala kamo ren ag sintinsia.

Ritrato ni Bulalo

Istoria ni Banbanen

10 thoughts on “Produktong Cuyo: Baskit

 1. poroanen

  Ilam kong osto ang balaen para sa bagay nga dia; inagosan nga kawayan o patong. Maimo rang parakinasan. Agpakiman kaw Banbanen kong magaabot ang timpo nga ara ren i’ manga bagay nga tola’dia; nga ang pagkadora tenged ara ren ang PCAT; Ig kong makokon ta nga ang isara sa dailan nga kita dadi High Tech den. Akaparoya pa kaleba nga ara ren ang PCAT pay dan kaleba parti lamang tenged ang manga tao kanodayang ara pa i’ PCAT agaboroat den dang lagi ‘ang manga bagay nga dan.

  Matod nga sa manga timpo dadi, marake ang indi ren agsapet sa manga tola’dan tenged beken i’ “class, modern, hi-tech.” Piro kaleba ang kamatodan, ang sirbi dadi, pangdikorasion den lamang. Mapongaw iandemen nga midio agairimogto ron ang manga bagay nga dia sa ateng pagparangaboien.

  Dia pariho ra lamang i’ ateng limeg nga Cuyonon. Kong indi igamiten, sigoradong madodora enged. Ig madodora ra ang manga bagay-bagay sa ateng koltora. Maski anono, kong indi agpatono o mag-evolve sa timpong agaarabot, mapapatay enged.

  Ako nasesebe kong magpakon ako sa manga tindan digi ig nakikita ko ang manga prodoktong “made in China” nga binoatan da sa kawayan, bolo, ilamonon nga ingbabakal i’ang manga Amerikano tenged mi manga sirbi. Akeng ingtotokoy manga baol, paper trays ig iba pang magagamit sa manga opisina ig balay. Matitinlo, pino ang pagboroaten. Ang pirming agasampi sa akeng isip ang “Ayamo indi ta maboat dia sa aten?” Ang ka rake ra i’ ang kawayan, bolo, ogat i’ bori ig niog. Kong mi ganansiang mabebel, kaleba mi magapatigayon enged i’ boat.

  Like

  Reply
 2. bancalanen

  poroanen dia andan nga mga prodokto nga ag alin sa China dapat kanaten magalin dapat,.pero lamang dorong ka bra bright ang mga pinoy indi maliag magpaidalem sa mga americano andang aliagan sanda ang agalen,selengen ta sa EPZA datong ona mayad den ang dalagan ang negosyo dayon i seledan ang Union(mga NPA)animan daralagan ang mga Investor pakon sa China mi Vietnam ig kong sadin pa sa kilid ang Pilipinas.Tapos sa dadi ateng Banwa nga Pilipinas ang pagbutig ay mejo a barita kaw i tama kung magbaerg kaw ngami kamatodan ikaw mapakon sa prisuan(pariho ki Jun Lozada) tenged dadi ang Pilipinas ang aga pangulo puro takawan(sorry)kamatudan

  Like

  Reply
 3. bancalanen

  Poroanen maski pabetang indi kita enged ka gurang sa puesto, ang mga pinoy sa pinas poro expert den sa tanang bagay animan indi ren maturoan o masugpatan,,,,,pero kung itugot sa bagay nga ja saben mi chance nga magbago ang mga pilipino sa pinas.”THE FEAR OF THE LORD”
  1. kung magkon ngani nga sanda mi Dios? sugoy sugoyon anda sa andang pagirisipin kung matod nga sanda malimpio sa seleng ang GInoo
  2 THOU SHALL NOT STEAL (mag meditate ang ten commandments)
  3 THOU SHALL LOVE THY NEIGHBORS
  Ja lamang andan kung madason anda then the EYES OF THE LORD will look again and heal our land

  Like

  Reply
 4. BALANAK

  Mayad nga adlaw sa tanan. masampura ako anay, dan baya ang retrato sa ubong medyo kung tawagen PAYAKAT, ay muro akeng lola sa mother side nga sendito makon nga lagi kanaken magbel y tinapay sa payakat animan medyo dato manda payakat anang itsura ,mi taleb lamang.Kabay ara kumbo sa payakat nga dan?Dan medyo patong ang ing gagamit ang medyo laun den agod matibay.mauro sa indong panid nga kamalay?

  Like

  Reply
 5. banbanen

  @BALANAK salamat payakat manda, dan ababati ko ki lolo ang maite ako pa. Bala ren ang sa o’bong, aranan ta ren lamang i’ PAYAKAT 😉

  Like

  Reply
 6. bakaw

  BALANAK@5,, way payakat gali dan kung tawagen? tay dan ang una ang baskit maman ang refrigeritor, ing bibitin sa bobong ang kusina, tenged maman ang ing bebetangan ang ateterang sera, o daing para indi kaeynen ang kote, pag magakaen den aria ang igot, na naka tagkes sa arige, makon sanda, ang mga tao dade sa HI TECH time den, pero ang basket ing gagamit para ang aga parakinas, pati pamupo kasoy,pati iba pang pag gagamitan.

  Like

  Reply
 7. Sapi Sapi

  Ang baskit … BOW

  Ang pinagkaiba ang baskit sa tanan…
  Ang baskit atenanen, original ig mas matibay, eco friendly, etc.
  Ang High Tech nga ing kokon…Shopping bag, plastic bag, paper bag.
  Kung aray lulua dia…ang ing gagamit ang mga tao dadi baskit pa ra
  enged… BOW

  Like

  Reply
 8. Lato

  ako baya dadi lamang ka bati ang limeg nga “PAYAKAT”. akeng namaresmesan basket, balaen, tabungos, malindeg, nigo, tamping dato gali mi payakat pa…dia aelamn ko lamang kada mag tukad kami sa cupang ay ameng mga lolo dorong ing papang betang ig dian maman andang mga beretangan…aga adal kaw manda kada adlaw…
  iba ren manda ang pangabui dadi. ang sa akeng henerasyon pag apakon kaw y manila, mi karton nga anang seled polos saging, pomangga kung class kaw y maite, arikondal, saba, mundo asta mi daing ig lato pa. pag abot sa manila, luto ren ig buaten nga matamis para indi ma rangga…dadi bitbit den lamang ang bag ig doto ren lamang kuno sa anang abotan ma pamakal…aeya pa…

  Like

  Reply
 9. bagasay

  ako manda bago ra lamang kabati ang “payakat”. piro matod ang kon ni bakaw nga dan maman ang refrigerator kanudaya, ing bebetangan ang mga pagkaen nga tolad ang mga daing, pindang, tocino asta suman ibos, kombo, sinakol, bread pudding nga ag alin sa central cafe, impanada (labi pa ang binoatan ni lola consol tejada) dayon i bitay para indi maabot ang koti. piro kaisan pati ang pomanggang ing papaloto, saging nga arikondal o karaw, abokado, atis – tola’dato ra ang sistima para indi kaenen ang darwa ipen.

  Like

  Reply
 10. Lato

  poroanen dan na abotan ko pa ang “bandilyo bandilyo”…maski say Yap kanodaya kung mi bagyo nga mabaskeg palibot anang jeep para tawan y warning ang mga tao nga tagkesan andang balay para indi ma apektuan samoro kataman sa mga balay ang una bekn pa y semento…para sa kaelaman ang mga kabatan dadi ang mga balay kanodaya kawayan mi paod anang atep ig kung mi tabla man mi kawayan para enged…simple lamang pero dorong ka presko ig maski sadin kaw mag ingga mi anagin nga aga seled ig beken y maboring ang saleg…dadi semento manda ig sin pero ang init ingan tenged ang iba ara y insulation animan maski mi electric fan mainit pa ra enged tapos andang kama mi mga kutson pa sobra ka pa sa tinapanan animan ang mga tao sa lua o sa idalem ang kaoy aga iringga..

  Like

  Reply

Leave a Reply to Sapi Sapi Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.