Adaday Linggeb!

Ta’ moro kita’ dia? Anono enged ang aga seled sa indong isip? Paboayen ta pa? Paato’ay indo ren! hae hae hae!

P’wira sa intrimis, ang lingged sa aten baya ara enged kapariho ano? Priskong-prisko! – Selenga indo maski ang paglelegeben, ang parilia ing pabantang lamang sa hallow block. Ang tinglo pa ingan ang siga ang uring. Adey! dia kung mara’ lamang ang sabor ingan i kosnit-kosniten bago daya?

Sa midio mi kinaelamang arampangen, basipang magrake pa ra ang isda sa aten. Akeng bati ang unang aga impisa pa lamang ang Cuyo Press ang isda kono sa Cuyo makon si Tutoliao ag alin pa’ Puerto? (Ang indi kasakay pirdi! hae hae hae!).

B’wino bago ako mapaelam, anono enged kabay ang masabor i paato sa darwa ka linggeb nga dia?

Adaday Linggeb!

Ritrato ni: Bulalo

Istoria ni Banbanen

64 thoughts on “Adaday Linggeb!

 1. lokus

  WOW sabor tegme sa langgaw na maiseg mi maeting tawyo,…tapos mi kitikot na sili para ma arat arat ….tapos mi kaneng maramig…solve….

  Like

  Reply
 2. lez-NGAG

  kamayte ako lang gali nauri m ara naabutan saydong linggeb mayad ngani apat kamo pa lang aga probitsar,dan manda ang sabor engan y sawsaw sa langgaw or kalamansi na mi mi kitikot na ing lusik na mga lima o sampulo kabilog aruy kakatubod manda y laway tapoz manda makon si lokus na kayban na kaneng rameg.aruyyyyyyyyyy.

  Like

  Reply
 3. bulalo

  dan masmabur kung mi gineret geret na kamatis sanda sibuyas o mi yahu na mi langkawas bura bura lamang ang baba lited lited lamang ang mga kabatan sa kabusuggan

  Like

  Reply
 4. Lato

  tamang tama aga igma ako dadi…tubod indong laway ano…sabor akeng sera…para sa kinaelaman ang iba dan ang isda nga red maman ang “besugo” ig ang sakabilog “amadas” ig kung magbael ing tatawag nga anuping…dan lamang dia indi ren ag bael ay ing legeb den…he he he…

  Like

  Reply
 5. bakaw

  Aroy tama kaw poroanen, kung sa linenggeb manda sa soran ako napakasabor, pag ing lelengeb mo amantika enged, dan ngani ara ren y bebela anang tenai deretso sugba, animan ako dige sa sri lanka pag apakon ako sa keled ang dagat pag mi suran na ing titinda babakalen kung lagi, pag oli sa balay legeb nga lagi, makon si lato@7 ang saka bilog na ing lelegeb amadas, pero akeng paneleng isdang bulian, pero siguro ang isdang amadas sanda isdang bulian aparente.hehehe,,,

  Like

  Reply
 6. kutapdi

  bakaw maglaem ako ameng paborito say imamatad ig kumpay pakalaminks nga isdang seuran ara kagapilan’ legeb y bulals moro saben ing probitsaran na ren i mas maaga πŸ˜‰
  kung aparinti ang amadas pati ang bulian, maglaem ako ang seuran nga ing tatawag y imamatad, abogtitinai sanda ang imong ing tatawag nga bulian! πŸ™‚

  tay dia maintras aga kaen ako ig ing papatererekan ko ang ritrato… ang aga seled sa akeng isip beke’ linggeb! siguro tenged ara pa nababaliskad… animan, ang aga sut sa akeng barot… kinilaw nga maarat dayo’y padasonan’ emperador… solved! haehaehae.

  Like

  Reply
 7. kutapdi

  aroy diang si poroanen @11… masyadong siryoso sa kaboi πŸ™‚ ayaw da saben ag gulpi ka re lamang keseg maintras aga basa ka’ dia. haehaehae.

  ara mo siguro manda naabuti ang ag lelebas nga tultulanen digi… tenged nga ang bisarang dan ay beken mismo kanaken ag alin kundi ki imamatad! ig dan isara lamang sa ameng turoya-toyan digi sa site para mag-uru’lot sanda nga maboay deng ara kapapasyar. damparang???. 😦

  animan ngani ing papaunan amen nga lagi ang aliag ag partisipar sa ateng site nga dia… nga dia ay puros kambengan lamang ig kanaten mismong aga barasa kung lalaketan ta marimong kinaulogan!

  basa anay kungani’ patigayon ang sa unan ang chatroom agod mas maintindian mo tenged kung ako mismo imong tuturoan kung anono akeng isusulat digi… tay medio sa ing palu’bo mo ako ron da lamang sa akeng sadiling pamalay-balay! “no offense meant” kung ki nabs pa.

  Like

  Reply
 8. tagitis

  maman den bulalo pati ang agabarasa kaleba agpanglespad sa tultolanen y poroanen asta kutapdi, peace!

  sayod ako kutaps na kita aga irintrimisan lamang dige bago daya ang mga cuyonon ang kambeng katabid maren maransiano sa irintrimisan dan maman da kita dige sa cp…pangalipay kita lamang…

  Like

  Reply
 9. pusugon

  AYAYAY! INDE NINDO BITANGAN MALISYA ANG ISDA. BWAHEHEHE!

  DI BA MAY ISDA NA MAYA-MAYA, BULIAN? DAN PANGITS SA TALENGA KUNG ME MALESYA DI BA NABS?

  KUDAPTI SADIN DEN SI POGING IMAMATAD NGA DAN? TYPE KO PA NAMAN. BWAHEHEHE! PEACE!

  IN FAIRNESS…. “KAMBINGAN” NA LANG KAYA? BWAHEHEHE!

  Like

  Reply
 10. Penet

  Pusugon, ay dan ang arampangen tenged sa isda lamang gali ang kakapaulot kanimo digi. Ang kabuay deng tiyempo. Tay ikaw na beken i amadas sanda bisugo imong papasipalan dian sa Hongkong. Ang kanimo dian “class”, ang durong ka mal’ na isda na ing tatawag na “mameng”. Tay dan aga alin da sa Palawan. Pag-andam lamang sabenda imong makaen na “mameng” dian ang dinakepan paagi sa “sodium”. Sabenda malason kaw.

  Like

  Reply
 11. Penet

  Poroanen, matama kanaten ang aliliag ang “ipes padi”. Indi ba ngani kanodaya mi babai” ngani ang aga paninda i isda ig aka agi sa kumbento. Ag pakiman si Fr. Felix, Manang ano ang aran ang isda imong ing titindang dan? Kaleba alipat ang babai’ na anang kaatubang padi, dayon dang sabat nga lagi “ipes padi”. Bereblag sanda.
  Digi sa CP mi miyembro anang paaran-aran “ipes padi”. Piro dia tana matud na padi. Mabuay den pareho ki Pusugon na ara kakatulaos sa ateng pamalay-balay nga dia. Kaleba na destino sa lugar na ara internet.

  Like

  Reply
 12. tagitis

  dadi moro disperas ang biernes animan doto sa likod ameng anas mi aga asuaso ron pero beken maya maya, bulian, ipes padi, besugo, o amadas ang akasugba o ing lelegeb, turingan na mabael nga ing lokotan anda pa i” tanglad aruyyyy masabor dan isawsaw sa langgaw na maraet ing roronotan pa i” lima kabilog nga kitikot tiol tiol lamang ang panari…

  kung ki kutaps padasonan pa empe solved ang tanan..hehehehe…

  Like

  Reply
 13. kutapdi

  tagitis ika gali kapoprobitsar da empe? ako baya mag alin kanaten sa cuyo iba pa ang brand nga aga uso… animan ara ko pa dan nasasamiti.

  pusugon @16…mayad abanaw kaw! wi ara pa manda i u’lot digi si imamatad! ag impisa moro ang arampangeng dan datong ag istroria si imamatad nga ag irinem sanda kuno say mayor boy abrea kaiban anda ang padi sa lucbuan anang pag bakasyon ang isarang dagon… tay isara kuno sa andang semseman seuran nga maman anang tawag sa suran. πŸ™‚ damparang.

  poroanen @13… ayos lamang dan at least ag ambeng pa dugang ang site nga maman da ateng aliliagang matabo. akampang ko si nanay kagabi ig kita gali kuno masebek pang magpararinti. aliag taka lamang ipaunan nga pira ka adlaw saben ag baragat kita. kung kaiban ko si tangay saben ag pikada ka re lamang ta’leb imong talinga! haehaehae. sayod si auntie lomboy mi si sapi-sapi dian. πŸ™‚

  nong penet @18 mi isda gali mandang mameng tay mabuay ko ro baya mabati dan. medio matinlo isalet sa ” ipes padi, maya-maya, mameng, bulian” ! haehaehae.

  Like

  Reply
 14. banbanen

  Manang poroanen indi masilag ki kutapdi ah? arabali lalabakan ko dia kung magbagat kami ngani, pirming seuran ang seled anang barot. Ara pag osoy ki bulalo nga akatorog lamang pirmi! bago daya Gariten?

  Like

  Reply
 15. tangay

  Banz, abir pasulawi anay sa sirak ang adlaw para magkaturog do’ lamang! Wi pati ako ing intra na roma’ legeb? hahahaha πŸ™‚

  Nang Poroanen, dan si Kutapz doro dali manda ag tingkarag pero ara enged pag pangagat…hahaha……. πŸ™‚ ….maiba ako anay maite…abaritan mo ron baya nga ang ateng simban sa Lucbuan ag tinlo ro’ mayad? Akeng pag medical mission sa Magsaysay ang ag lebas nga Marso 2008 (beken pa tapos ang simban) ang padi doto nga pirmi asisilag (Fr. Galit) ang ayada gali ingan leba kung bibisitaen mo sa kumbento…ing pakigampangan ko ra nga ipadayon-dayon na lamang anang matinlong buat sa bagong parokya ig indi tana enged ag “IPES” nga pareho ang ibang padi sa dagat! πŸ™‚ πŸ™‚

  Ay dan, ateng mga kaparintian sa Lucbuan pag intra kamo ron digi sa ateng pamalay-balay para mas “masavor pa ki manang na” ang parabutilan ateng tultolanen digi! yeheyy CP is alive again! πŸ™‚

  Nong Penet, pagpadara ra patigayon ang litrato ang mameng para makilala ta ‘ra? Ikaw mayad tanang aga “seled/sut” kanimo kilala mo…haehaehae πŸ™‚

  Like

  Reply
 16. kutapdi

  poroanen @25… salamat kung ara ra gali y raet imong leba sa ateng irintrimisan digi πŸ™‚
  kami talagang mabisa kung papabisaen mo.

  wi ako aray baeg ki nanay… si tangay maman ang ag baeg! animan ngani akasalapo ako parenten! haehaehae.

  Like

  Reply
 17. bancalanen

  ayamo kabay ateng mga malam? kung adin ang mga masasabor nga isda, ingparanan anda ren da enged i tula’dan?ang ka rimo ra enged i pamatian(ipes padi, maya maya,bulian mi suran)pero ara kita ren i maimo dan maman den anang aran animan sorry sa mga ing kikirikidian he he he elam bio!!!!!

  Like

  Reply
 18. panangitan

  aruy ang kasabor da indong arampangen dige….matinlo datu y patuan y tuba….dan manda poroanen ang soso – soso masabor da…labi pa kung gatan…..elam kung mi akakauyon kanindo y ang buli – buli….wi dan baya masabor da…makuri lamang y belen….ay aga paidalem nga lagi….kung dige andan si imamatad…dan mas marake anang aelaman nga mga pagkaeng dagat….

  tay sige…salan takamo ron…mapakinas ako anay….maayad aga enas den…..

  Like

  Reply
 19. kutapdi

  poroanen @ 29 πŸ™‚

  tutal naumpisan ta ren da lamang ang arampangeng dan, kung ako imong tatawa’ lugar nga mag paaran ang balat nga kurdito tenged maite… babailoan ko “totoy-totoy”. Ang balat nga tataripan tenged mi sima-sima… tatawagen kong β€œsoso’kabayo”. Ang balat nga mangitit sa enasan, babailoan ko’ β€œsoso’nigro” tapos ang imag tenged malemek ig aga lamey lamang, magiging β€œbuh’lo malam”! πŸ™‚

  Ta’ selengen ta kung sino ang matingkarag dadi! Haehaehae.

  Like

  Reply
 20. tangay

  Aruy, ikaw gali tangay Panangitz mi adedemdeman pang masasabor/matitinlong aran sa enasan?…maski maibara anang mga aran basta ako akangingirit datu mayad….baala ren ang inde ka kadlaw! πŸ™‚

  Ay dan Kutapz, ayamo ang arampangan isda sanda pakinasen aka pakon kita sa balat? Sabagay ako ngani akeng kuwento akabot da sa simban/kumbento (lias sa topic)…damparang naman! hahaha!!! πŸ™‚ Iba ra enged ang expert sa balat ah….pero akeng seleng beke’ kurtido datu haehaehae!

  Saben lagat-lagat si Penet ang mag sambit ang mga aran ang tambalang…sigurado interesado ig maambeng ang tanan….

  Bancalanen, maski ako baya indi ko masambit ang mga aran ang isdang medyo maraway tenged ang matud indi ko ra paman makilala….jantre pasensiya kamo sa akeng ka ignorante!

  TGIF

  Like

  Reply
 21. kutapdi

  poroanen… digi baya sa north amerika kung indi ta ilaketa’ tula’diang kambengan, medio mabobong ateng barot! πŸ™‚

  tangay, tayangskie… tamorokitaja?

  nabs, bulals, garitskie, ameg…. tay dia, tgif doman adin kita kabay pupoasan? πŸ˜‰

  Like

  Reply
 22. panangitan

  tangay, ayamo indi ta mademdeman ang mga pakinasen..sanda ibang mga pagkaeng dagat….kita sa suba sa kilid y dagat ag kulay…..dan maman ateng opisyo sa adlaw adlaw….pero bilib talaga ako ki kutapz….ang rake anang adedemdeman….kabay adedemdeman mo pa ang tuad langit…..

  Like

  Reply
 23. kutapdi

  poroanen… sa matod lamang, ako mas ing papalabi ko ang kokonon ang mga tao nga talagang kakikilala sa akeng matod nga pagkatao. mi mga tao moro nga indi enged ag sambit y mga bagay nga sa anang pabetang maraway piro kuidaw kaw… saben ngani anang pag irisipen ig boroaten sa adlaw-adlaw mas maburing pa sa ing lalagpakan anang bangtas! bato-bato sa langit sa ibang aga barasa! πŸ™‚ haehaehae.

  Like

  Reply
 24. tangay

  wi, ang kaambeng ingan digi…oy, pusugzkie kung indi kaw ag enlek saben aboton saka ribo ang maging comments digi….record breaker!

  hahaha πŸ™‚

  Like

  Reply
 25. pusugon

  TANGAY AKO IN PUPUYAT DIN. ANIMAN KASALOT AKO MAITI SA COMPUTER KASI BAKASYON AKING AMO SA SINGAPORE. JAMAT ARA AKO ANDA IPATABID.
  ARA DEN MEDIO SI KUTPZ?
  AKO MAKATUROG DEN!!! BALIK LANG AROMAN!

  BABUSHHHKAAA!!

  Like

  Reply
 26. pusugon

  OY!!!! BALIK ANAY KITA KO SI KATS!!!!
  HALLOOO! HALLLOOO! SIS!!!!

  BUAY TAKW DEN MAKITA DIGI MORO ARA AKO DON KAPASYAR PASYAR!! HIGPIT AKING AMO! ARA GANS!

  Like

  Reply
 27. pusugon

  AKO DAGI MAMAN PA RA ALIPIN!!! BVAHAHAHA. IKAW DIYAN PA ISRA??? TAPOS DON GIYERA?
  MEDIO LAGTED DON DIGI ANG GIYERA SA CP!!! POROANEN BIRSUS KUTAPZKIE!!! BWAHAHAHAHA.
  THE WIN WINER IS KATZ AND PUSUGSKIE!!!!

  Like

  Reply
 28. pusugon

  SINO KABAY DIA SI POROANEN????

  NENENG INDI KAW MASILAG KAY UNCLE MO KUTAPZ DAN SIGORO SI UNCLE KUTAPZ AGA MINOPOS DON! BWAHAHAHAHA. PEACE KUTAPZKIE!

  ADIN KA DEN SIS KATS??? PADORA-DORA KAW SABIN KATROGAN TAKAW!!

  Like

  Reply
 29. kutapdi

  jantri kang pusugon kaw pag sari kua! πŸ™‚ adakep taka ra enged a!

  pusugskie digi ara giyera! aga pasanagan kami lamang si poroanen. ig indi mo ako itawagen nga uncle! ika beke’ si les-ngag! ang diantring dia. haehaehae.

  welcome back gali kanimo katian. kumusta ren?

  Like

  Reply
 30. tangay

  Oy, Katian bayen sapeten taka anay! Long time no see….miss u ren!

  Pusugzkie, ang kapuruyaten kara baya kung beken guapo imong kampang. Sabendan pag lua i Penet indi ka re’ kakaturog haehaehae!
  Ta imong degan…aguvzvon pa ra? Jantre kaw ambligi mayad inde kag pasiado sa hormones ig indi mo ipamasahe masyado sa imong bf dian sa HK saben magkatinir kaw cancer! Joke, joke, joke lamang ‘day!

  Like

  Reply
 31. pusugon

  TANGUAY AREY TAY JA AKING BREST AG PANINLO REN DOGANG PIRMI MORO NAKAKABIGAN! BWAHAHAHA. PA TOUCH KO KANIMO PAG AG KITAN KITA! BWAHAHAHA.

  KUTADTI INDI KA REN DA MA JOKES!

  Like

  Reply
 32. katian

  matamang salamat kutapz ig tangay! pusugzkie digue ako para sa dati….tay ja ang ambeng duman ingan ag u’lot den c pusugon hae hae hae!

  Like

  Reply
 33. kutapdi

  pusugskie indi mo’y intrimisen si tangay saben ing kabegan na dan pag ag bagat kamo. haehaehae.

  elata ako asta sa akeng lunch break para maparamatakan taka’ bato… 45mins pa ig iringma re digi.

  back to work ako anay….

  Like

  Reply
 34. kutapdi

  katian, tangay masala kamo gali ara ako kapaelam kanindo ang bisyo ang pusugon nga dia.

  kats inoro gali imong pakon digi sa toronto? basipang indi ren da lamang buay dan. amblig.

  Like

  Reply
 35. katian

  cge kutapz! kumusta ren lamang jan sa ateng mga kalugod….mabuaybuay pa cguro ako kapapakon jan…ara bali sa magarabot nga tiempo maga baragat kita ra engued…

  Like

  Reply
 36. pusugon

  ADEY! SI KUTAPZ AG PALIAS DEN MAN!!! ARA GANS!! ARA BALI PAG OBRA REN DIAN SABEN MASISNTI KA PA! BWAHAHAHA.

  POROANEN… AY DATO GALI??? AKING KAISIP KAIDAD MO LANG SILA KADSI, MATING AT TIRIK MY PALANGGA DIGI SA CP!!!

  ADIN DEN KABAY SI TIRIK AT SI MATS???

  Like

  Reply
 37. pusugon

  AKO ING PUPUYAT DEN MAGA ALAS UNA DEN DIGI!!! MASALA KAMO REN TANAN!!!

  SIS KATS! KITAN KITA REN LANG ULI DIGI HA? INGAT LANG DIAN FREN.

  KUTAPZ ILAM INDI TAKA DEN MAELAT AKO PUTAY DEN!!!

  BABUSHHHKAAA!!!

  Like

  Reply
 38. Penet

  Pusugon indi mo ako ren i isipan. Akeng kakareres den dia. Pag mantinir den lamang ki Pong Chua. Mi Tanduay ka pa katabid ang linggeb.

  Like

  Reply
 39. kutapdi

  pusugon @61 ano imong maliag ikon ang putay ka ren? πŸ™‚

  jantri ara ka re kaelat… kunako pag mantinir anay’ maite! damparang.

  katian @58… basipa manda aga rake kita re pamang mga cuyunon digi sa TO. amblig de lamang dian.

  ta’ tsibog kita anay mga tangay….

  Like

  Reply
 40. Penet

  Ay Katian! Mayad ag u’lot ka renda. Kumusta kamo diang mga Cuyonon sa Israel. Basipa ara kamo ra adamay sa bomba dia sa Gaza. Pag padake ren lamang ang petromax.

  Like

  Reply
 41. katian

  nong penet sa caloy ateng ginong dios ayos kami ra diging mga cuyunon…maraye kami sa gaza digue kami lng sa tel aviv…makakabot imong pangumusta sa ateng mga kasimanua digue…tay masala kamo anay jan kami digue manig yapon den…amblig!

  Like

  Reply
 42. tangay

  panangitan @35: ang daya kaw imong pakiman ang indi ko maelaman…medyo malitik de’ akeng barut isip…sobra pa sa science quiz sa psat ang unang timpo…ara ako nged mares ang tuad langit nga dan….haehaehae πŸ™‚

  nong penet @64: wi indi kag pa excuse…si pusugon anang type ang mababael (lawas), malalabeg (kayamkam) ig matetegas (muscles)…labaw sa tanan charming nga pareho imong avatar!!! πŸ™‚ tamorokitaja?

  Like

  Reply
 43. tangay

  pusugon @51: tanguay-an taka dian! siri ako intrimisa mah’lit ako ron…maski ang bata-bataen ako pa beken ko baya hilig ang degan mas liag ko ang wow legs nga ing kokon y nong penet…at least maski maraye pa makikita mo ron…. πŸ™‚ digi moro puwidi kaw idemanda kung mag te’lek kaw ang beken imong lawas….ilambatakaw!

  aroman pag balik da para mas mazav ang baralilangan digi…pero sa chatroom don a!

  tapos don akeng break….akakadlaw ako ron…

  tgif sa tanan!

  Like

  Reply
 44. Penet

  Tangay@68. Ing kakati-kati mo mayad si Pusugon. Dia kaleba ameng kamalay lamang. Anang mga kakilala marapit sa pantalan sanda kalampisaw. Siguro ikaw kilala mo tana. Barita’y ako ra. Tay dia siguro ag pategbek i “steroid” para mag-linang-linang ig mag-alsa anang mga “bumper”.

  Like

  Reply
 45. panangitan

  tangay@68…ang tuad langit medyo sa dawat…madagmit abebel dan pag agapanulo….ako aga paraet da kanimo nga mas naliliagan mong makita ang wow legs…sayud ako jan….

  ang kaambeng ingan ang “exchange of pleasantries” ni kutapz sanda si poroanen….dia ing susubaybayan ko….medyo sa teleserye….pero kutapz…idol…ayus dan….padayun dayunan….

  ta sige….malegeb ako pa ameng sera….

  Like

  Reply
 46. bancalanen

  panangitan makon sanda jan sa parti i tabunan mas matatambek ang mga pakinasen ig mga amorok makon si bibo ni condring he he he

  banbanen ang saka isda (ang manael) nga ing lelegeb cuyonon nga isda pero ang saka bilog maglaem ako ag alin sa Puerto, import!!

  Like

  Reply
 47. bakaw

  panangitan@73 aroy manda ara ag baliskad ang linenggeb, patay den siguro ang baga, o babaeloan den ibang isda, tenged medyo makon si bancalanen beken cuno cuyonon ang saka bilog na isda.,,

  bancalanen ano kabay ang matinlong isdang ipares sa cuyonon nga isda na lelegeben? hehehe,

  Like

  Reply
 48. panangitan

  bancalanen and bakaw….tay amos manda mapakinas kita sa suba…..tama dato say nong bibo and nang indring matatambek manda ang isda sa may tabunan…..

  pagdara kamong lagi y botelya…para mairenem kita…pero siguro kamo ara ren y inem…ako medyo medya medya ren da lamang akeng inem……

  Like

  Reply
 49. Penet

  Dagi ang rason kung ayamo ara babaliskada ang linggeb. Mi isarang pamilyang Cuyonon na manigyapon den lamang ig andang sera linggeb. Tay kung ayamo mi ag abot na bwisita. Siyempre istimaren anda anay ig ing imbita pa ang tatay para magyapon. Adiyos nakita i ang bata na katengan den ang nauubos sa linggeb, dayon tanang ogiaw “Nanay ang linggeb babaliskaden den, maubosan ta ren”. Dali-dali ag paelam na maoli ren ang bwisita. Animan mga dodoy ig mga neneng ang linggeb ara i babaliskada.

  Like

  Reply
 50. palaminko

  Maparutos ako anay akeng maragket…

  Pay Kutaps @ 10. Ang ka labas pa manda ang mga isda, midio kasusugba pa lamang, puede pa dan i bayten para kilawen den lamang i paatoan i beergin, ha ha ha ha.
  Kademdem ako baya ateng mga arampangen ang una, midio anang paborito i paato i imamatskie sa linggeb nga seuran asta bulian ay beergin, indi ba?

  Ang indi ko malipatan tenged sa linggeb ay kada agbantay ako isda ang una sa Ba’yad, pag akikita amen den ang mga pambot nga agparangiming, padeket kami ren i kalayo para pagtakas anda, diritsong lagi sugba ang karatkat nga aga purulag-pulag pa.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.