Anaw Mapanolo kita

Kung matinlo ngani ang enas, kasasanagen man o ig sorolo sa sirem, makon nga lagi ang magtarangay sigon sa akeng naagian dato anay… “Anaw maparanolo kita.”- Kaisan sa sobrang rake ang agatarabid akakarapatay pa ang solo’. Damparang!

Ka’gi kamo ren baya’ panolo? Ang kam’beng ano? Mas ma’mbeng ag panolo kaisa magakaen ang sinoloan. Indi mo lamang i lapakan ang Tayong asta Dapay-dapay.

Adedemdeman ko ang una kung magmakasla say tay Rufo kung kasasanagen bolan i’ Disimbri, abe’, midio pista sa enasan. Ang bararawan indi mabilang ig iba pang manggad ateng enasan.

Simpri maimpisa alas k’watro ang kasasanagen ministir i’ Solo ang Petromax. Sa idad nga dosi, ing ambengan ako mayad aga rotos ang Busalog ig mababael nga isda.

Ang ladawan sa ubong maman ang ing gamit ni Bulalo, Daguldol, Jef-Jef (Inables ni Lukos) ig ang ilog ni Bulalo datong magparanolo sanda. Indi lamang kono maintindian ni Bulalo kung ayamo anang ilog aga dara Pala’. hae hae hae!

Ano pa man, kakamis baya ano? Kabay mi aga paranolo para sa aten? mi nabebel sanda pa ra kabay? ay ang makasla kumusta?

Istoria ni: Banbanen

Ritrato ni Bulalo

16 thoughts on “Anaw Mapanolo kita

 1. bagasay

  aroy, sigoro ako lamang ang cuyonon nga ara ka’agem i panolo. aga elat ako lamang sa ag panolo para magkaen. ara bali antigo ako ra ag pangmata i bagasay!

  ilam daya kong mi abebel sanda pa rang mga isda kong sorolon ngani. akeng aelaman lamang ang mga sikad-sikad asta mga pakinasen sa suba asta cabigsing mas mababael kaisa sa catadman ay doto doro andang “pagkaen” – hae! hae! hae!

  Like

  Reply
 2. Penet

  Aroy! kung magpanolo kamo ngani mga dodoy sanda neneng indi kamo ra ag paampir mayad sa penet. Sabenda masolang ang para sa padi.

  Like

  Reply
 3. lokus

  Banz, asta dadi mi aga panolo pa ra. Tay medyo menos den kumpara mo sa dati. Medyo high-teck den mga tao sa aten. Haehaehae!

  Matabang tabang kanaten ang petromax. Datung ara pa kuryente dan maman ameng ing gagamit na solo sa balay. Animan ako expert ag padake y dan. Animan ngani kanudaya ang baskeg anang shop y Tay Ampiong Villon m(+) moro tana lamang sa Cuyo aga pang repair petromax. Pero kami libre ay kami kamalay. Ing babayloan amen lamang y sitsaron nga baboy o kung tawagen rambo rambo. Solved tana ren. Haehaehae!

  Like

  Reply
 4. tagitis

  hi ng bags at nong penet at lokus musta kamo jan?
  jantri arang lagi seled keng post aunan ako y lokus…..

  dige ako ron lamang sa panolo makomentar, aruy ng bags dan ako kasari tabid ki nay at tay magpanolo sa kapusan pero paiyakan pa ang pagtarabiden kareregesen lamang moro ang kapuyat da magpanolo, ta kung indi agtabid pagkauli anda mapamukaw ang magaluto asta magpamili ang sinoloan ang indi agmata indi pakaenen ang bagong inasleman na kamaron asta layog layog damparang!

  atatandan ko pa dan ang madagmit agtabid si ng saling palay nga taga suba ang tindera anda tia beth vertucio ang kaderep agtabid.

  kasabor da manda ag igep ang mainit init na tinolang kamaron.

  Like

  Reply
 5. pakinasen

  Bagasay, beken lamang ikaw ang ara ka agi panolo, akeng ka adlek lamang sa tikeg asta bagbag, siguro kung ako magtabid sa apanolo ang ara nged mabebel ay ako sa unan ang aga dara ang petromax.

  Ta dia akeng pakiman. . .ayamo ateng tawag petromax? pareho ra ang betangan duto sa fregidair. . . .

  Like

  Reply
 6. tagitis

  ng pax doro mandang bagbag way doto sa maringian sa lapnag maman dorong tikeg ang babael pa man karadlek agpakinas doto ang dalem pa ang logmok sobra kapa sa kumonoy damparang!

  Like

  Reply
 7. kutapdi

  mambeng da manda ang apanulo…. basta indi kita lamang igukudan ang tikig! haehaehae.

  ang iba ngani doto mismo aga panulo sa atol y long ingras (+) langkoy pa’ bu’wa ang penet y tay tansiong (+) animan, pag ing panginsapo ang mi ana, dura ang ing tarkan nga rasyon para sa padi! haehaehae

  Like

  Reply
 8. Penet

  Makon kanodaya ang solteros sa anang laber “You are the petromax of my heart.” Anang maliag da lamang i kon ay “Ikaw ang ilaw sa aking puso.” Damparang!

  Like

  Reply
 9. banbanen

  Magpanolo kami ang unang magtarangay, ing abot kamo ang tampo’ ang deres ingan, ameng ing p’wasan sa mga taga Canipo nga aga iristar sa Catadman, magl’wa ang k’winta parasa-pasan kami ang tonggan. Sipet ang sinoloan! hae hae hae!

  Like

  Reply
 10. tangay

  ang bataen ako pa akeng liag kanaken ang pana para sa aga singgat nga mata ang kamaron. basta tanang luno diretso sa baba (sabor ingan baya)….aruy ang dawat nga berde anang likod dian sa mi bantayanan/lucbuan ang iriseg ingan! kung makagat na ako ngani indi enged ag pamulyaw anang kagat sa akeng alima maintras ara pa atatangtang sa anang lawas!!! pero ayaw ka ra ang tatambek ingan medyo peye!

  kung garab moro akeng kabeg maski mag iwan ako pa’bog ang amorok sanda bararawan indi ko enged mataman! damparang libat da! 🙂

  Like

  Reply
 11. Lato

  sa bagay nga dia indi ako ag pa pirdi..sa cabigsing pa lamang aga panolo kami ren ig a dogangan pa ang mga lagted kami sa bukid…ang ambeng ingan ang aga panolo labi pa ren kung mi bel ig sarti sari nga pakinasen…pag oli lebas sa semnetryo tapos mi magkal nga aga odaday sa Paloma bridge…kung anono ang labeg ang tulay maman da ang labeg ang magkal..tirindeg akeng bolbol kung mag raniag ngani anang kulit…pag abot sa balay maentras aga ugas ang sinoloan ang mga olds kami aga balilang ang pomangga sa tenga ang gabi para pang aslem…pag naluto ren, solve ang ka pilay…dadi siguro ara ka ren y mabebel nga masyado sa enasan..kung sa kadadaleman ara ka ren y mabebel dyan pa kabay sa mababaw??? kung tikig indong arampangan magpakon kaw lamang sa tobog. dyan kung kaysan aga baraliget baliget sa katama..iba ibang size…kaysan ngani maman den ameng ing papa’bogan ay ara makita he he he…aroy ang ambeng ang pangabui kanodaya..simple pero rock…

  Like

  Reply
 12. panangitan

  dading akeng pagbakasyon ang abril 2008 ara ako enged y balik y manila asta ara kami kapanolo….ay nakakamiss da manda kung dati mong ing bubuat ……medyo kami aga pikinik ay lima kami kabilog….parantigoan kami pa’ bog nga magutol…pa’bog dige, pa’bog doto…..tay dan eng abot kami ang uran…maayad ngani mi dara kaming payong para sa petromax……..daralagan kami lamang y patakas…pero ang ka puno ingan y ang ameng beretangan…..angkabilib sanda engan nga ag sugata kanamen sa balay ang rake engan kuno ameng napanoloan……….’PUNO MANDA ANG BERETANGAN Y TSINELAS”….

  Like

  Reply
 13. bakaw

  Kung panolo ang pag arampangan, isara ako sa madagmit ag panolo datong bata pa ako,asta sa akeng pag bael, maman ing kokon kung sa bagombon kami apanolo mga kamaron dawat, tarawis, pag sa tubog mga bararawan, ig iba ibang isda, pati gipo gipo, pag kalubas sa mi penet medyo sa geled geled kami, tenged matamang bararawan sanda barangen, dan ara amen y bubuhwa tenged kaylora ang mi ana sa anang pag parangabuen, kaysan mi dian nga apanolo kami, mi mga kirit kirit kaming ababati tay dan ing papabayan amen lamang, ta sa ameng pag uli maman nga ing kokon pipilien ang kamaron para iluto, aroy ang kasabor anang tasik manamis namis, ta pag mag uli kamo sa cuyo samite indo ag panolo, pero kung maraye kamo sa dagat tay ara kita mabubuat,…PAKON KAMO RON LAMANG SA PALENGKE, SABEN LAMANG MI SINULWAN PANG ING TITINDA,,,

  Like

  Reply
 14. Ameg

  sayod ako ki poroanen, maski kaisara ka lamang y panolo sa imong tanang kabui bilang isarang Cuyonon indi mo enged malipatan, tenged pwera sa kakakaen kaw y libri ig preskang isda o pakinasen para kanaken dia ay isarang matinlong ‘bonding time’ kung kaiban mo kung beken si Tatay mo, Nanay mo, imong kaba’not, imong mga ilog o mga tangay…… maski imong laber, diba Banbanen/Kutapz?

  Like

  Reply
 15. lez-NGAG

  pag abot manda sa paranoloan makon ngani indi ako ra ag pauri mi sayod ang lebayen ni banz si dennis kyban amen ameng grupo nga mga taga tenga2 kanda tay rhod nga bonto ameng baragatan.kanaken ang petromax mi kanda tay rhod ang petrolyo tpoz ameng ing be2l ay tarawis mi mga isda pag mi aka samporang iba ay ing pi2lak amenpiro dan maman ang kamatudan tpoz pag takas amen ay mi aka abang nga lagi na lapad na tanduay dark na ing pabakal nga lagi bago ag lawt mi dia ang ag lebas nga dagon

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.