Aelaman Indo…

Datong dagon nga1934, ang Palawan ag paelam sa gobyerno ang Pilipinas nga maliag den sanda maging “dominion” i ang United States of America. Imoro’na kono, sanda napabaya-bayan den sa andang mga ing papamakitao nga tabiang tulad ang mga escuelan, pantalan, ospital mi mga kalsada.

Ang resolusyon nga dia ni Gobernador Higinio Mendoza ing recibi sa mayad nga leba i ang mga taga Palawan maski ara anda naelami kung anono ang mga legalidad nga katabid digi.

Piro, tenged nga aka’ton sa pagtingwa ra ang Pilipinas nga magpabelag sa America ang timpong dato, ing seryoso i ang mga manigpamono sa ateng banwa andang raet sa leba. Dali-dali ag pakon sa Palawan si Interior Secretary Elpidio Quirino ig ing seleng anda ang pagkabetang ateng probinsya. Dato lamang, ang natabo, ing arampangan den lamang nga tawan i andang mga ing papakitaw ang probinsya para indi sanda ren kaisip ag pabelag sa Pilipinas.

Aroy, kung adayon gali dato, kita beken den i Filipino dadi – Americanong Cuyonon!

Istoria ni: Bagasay

20 thoughts on “Aelaman Indo…

 1. BARUTAN

  Hello Poroanen, aelaman ko nga dan manda ang natabo, ig ara ren da maimo ang mga malam nga aga sirbi sa simban datung mga dagon nga dato, ingpalagted y una bago nasapo. Taga doto ra sa simban ang me kinaisipan y dan. Marena kuno mas maranting anang tunog y ang agalin sa Cuyo, con batingtingen kakabut nga lagi asta sa Bisucay…(dan interemes lamang..)

  Like

  Reply
 2. Lato

  helo poroanen ig barutan…i welcome ko anay kamo…dayon sa ateng balay baly nga mambeng..
  tama indong mga ena ena…parti sa simboryo, maksi ako, agulpian da nga ara ren y doto ang building nga dia…ang ka pungaw y selengen…dige sa amen sa australia mi “heritage council” nga ing patindeg. andang role mag identify y ang mga balay o building nga mi mga heritage vale para y preserve sa mga maga darason nga henerasyon…indi kaw basta basta ka geba y ang heritage building o balay nga ara sanda permiso…
  parti sa simban, ang rimo manda nga ing palitada ig ing renovate anda pa ang kumbento..iabng iba ren ang “feelings” kung doto kaw sa seled…medyo kaw sa hotel…
  parti sa kampana, dan mabael ngs issue ang una..ilam lamang dadi kung sige pa ra…ang mga taga bisucay ig magsaysay indi ren kabati anang bagting ang kampana ay beken den kuno orig..dan baya ing telesan y sound system para kono modern??? ilambyo…ang joke kanodaya nga ag oso parti sa kampna ay ‘ING PATINMBANG!!!ING PATIMBANG!!! kung sino man ang ag palabet ang mga bagay nga dia basipang makonsensya sanda ra ig sa ori y toro anda kung sadin anda y daraen ang kampana…
  parti sa istorya nga dia ang cuyo, way ayamo kabay ara y dayon??? kung a dayon dan siguro ang simboryo ig ang kampanan dian pa…kabay kung itabid ta ren lamang ang Palawan sa MINSUPALA para maka lua kita sa kalisedan???

  Like

  Reply
 3. pakinasen

  Lato, beken lamang kampana ang “ING PATIMBANG” pati ang silver sa altar,maite ren lamang ang asasala, ing kapulit den lamang sa plywood, beken i pareho ang una nga malapad ig puro’ nga silver. Kung kakabungkaras lamang ang ag donate i dan, nga dian aka lebeng sa altar. . . . . .. .

  Like

  Reply
 4. pakinasen

  Lato- beken lamang kampana ang “ING PATIMBANG” pati ang silver sa altar, ang una dan malapad ig solid nga silver, dadi na ing kapulit den lamang sa plywood, kung kabubungkaras lamang ang ag donate i dan nga dian aka lebeng sa altar. . . . .

  Like

  Reply
 5. BARUTAN

  Poroanen ayamo ara ren agapalibot y mga petition? Marena baya ang mga taw dadi, mamang ingkokon…”aperiran” “doble cara”, e’en sa unan, katalikod ngani, gali beken anang sabat. Isra pa, akabungkaras sanda ren nga ang pagporolitikaen dadi, kuruartan den, beken den serbisyo. Dadi ngani me mga motorbike den, datong una ara pa, kakabot ngani ang mga barita sa luyong dagat y madasig, dadi pa kabay? Dan siguro ateng mabuat nga akaelam mag galu galo digue sa internet, ibarita sa kalibutan con anono ang matud nga natatabo.

  Lato, salamat da sa pag amoma. Basipang mapera ka adlaw aga chat kita renda sa YM, :))

  Pakinasen, bago daya, ang mga Pinoy kuno “resourceful”? Dan maman den, animan ingkapulit nanda ren lamang sa plywood para mag lua rang medyo ang dati, ang ara nanda naelami, me diyan dang kariripara ang orig sanda ang beken, labi pa dadi mal den ang silver, agka kuarta sanda pa, diba?

  Marasano baya mag upload digue y maiteng ladawan lamang? HELP ngani jan!

  Like

  Reply
 6. BARUTAN

  Dan, aelaman ko marena medyo nabuay ako ra kanda Ching, eg madagmit aco ra sa simban, tay dan baya indi ra ngued mawara ang maiteng irestoryan pagkatapos y ang misa…hik..hik…hik…asta sa meng mga manigpamacal, ababati ko ra…labi pa bataen ako para, medyo maranting sa akeng talinga ang mga baritang tulad dan!

  Like

  Reply
 7. Lato

  elog paks dato gali pati ang silver lining ing palabetan anda ra????pagkabetang!!!!konako manda ing seseeng ko akeng mga pics dige ig ang altar manda medyo mi kurang??? ayamo tuladato ren da andang ka takab??? dia kabay ang ag sogo kung matod manda ara ren y konsensya??? akeng bati dan kuno pati ang mga bolto beken den y orig…mi mga storya pa nga dan kuno ang altar ing kotkot den animan siguro ang ang ag donate ara ren da dyan animan ara y bangon????aray!!!! ta samoro ta kabay dia kaka pabalik???

  Like

  Reply
 8. Lato

  barutan ara y problema..dan maman den akeng natural he he he…dan siguro kung ikaw kanda ching ang una isara ako sa aga tawa kanimo kung aga bakal y parts sa ameng motor.. ara bali pag paelam lamang kung ready ka ren ag chat maski ara ako y kalibutan ang YM nga dan…
  tama imong ing kon nga kitang pinoy/pinay dorong ka reklamador- kung aga talikod. piro pakimani kung aga atubangan kamo ay dan iba andang y sasabat…
  iba ren manda ang pangabui sa aten…ang mga bata indi ag panaw-maga motor o maga pa ated…ang magla lover aga text den lamang nga ma bagat sanda kung sadin…ara ren medyo aga pamasyar sa akeng panid…class den ang mga tao sa aten…ang iba manda mi rason nga mag motor piro ang iba paambog lamang…

  Like

  Reply
 9. Lato

  dogangan ko ang parti sa simban..dan mi mga storya pa nga pati ang kupa beken den y orig..dia kabay matond ang tanan??? makon da nga lagi kung ara y aso ara kalayo….

  Like

  Reply
 10. Lato

  Poroanen dato ang kanaken medyo sa atagedan lamang nga advise…een manda ang palawan ang pinaka mamanggad nga banwa animan aliag y daraen y Misuari tenged sa bagay nga dia…piro kung maga sakripisyo ra lamang ateng mga kalugod doto ayamo indi???pwede ra y retain ateng pagka kristyano diba??? ang importante indi kita y korian y mayad..
  dan kuno segun sa storya ang oil sa saudi kung baga sa kaoy sanga lamang ig dyan sa palawan ang anang puno…

  Like

  Reply
 11. Lato

  Pasensya kamo mga kaimanwa kung medyo beken y matinlo akeng sulat parti sa simban…dan samoro kung adedemdeman ko dia aga akal akal akeng dugo…siguor tenged nga ag kulay kita sa malised igsimple lamang nga pangabui tay dadi dige ako sa ibang banwa ig akakita ako y mga matinlo nga bagay nga dapat daraen sa aten tay ara kita ren da y mapre preserve doto kung ang mga barita nga dia ay matod…uliten ko pasensya kamo…

  Like

  Reply
 12. BARUTAN

  Hi, Lato, anong oras jan kanindo dadi? Akeng mga letra me laket den dang text, agapura marena, digue kanamen dos minutos maga alas diyes ang temprano. Tama ra lamang ang imong opinion, macon dang nga lagi, we are entitled to our own opinion, and there is no wrong opinion, i check nindo lamang con medyo agkamali ako, pero ang sa matud lamang, halos tanang orig nga ingpanggas kanodaya ang mga mayad y taguiposon, aruy, dadi impantek anda ren, medyo ara ren baya nasala doto, dan parang, agakasala kita ra sa andang ingpambuat!

  Tengued sa Minsupala, aco aliag da nga maka ereg kita doto, basta indi nanda lamang y palabetan ateng relihiyon, sabagay, sa lay da dan, sa “Bill of rights, macon da nga lagi, indi kita dapat y gipiten sa isarang pagtoo nga beken ta kaliagan, sa english, “We have the right to choose our religion”. Aelaman ko ig nakita ko na ang mga bogtitinae ta nga dawn doto sa kapusan y ang ateng banua (PH), mga marayad da, marena aco baya bago agalin sa aten, ang PSU agtocod y isarang course na para kananda…bale sa seled y 2 ka dagon, makatapos sanda, ig andang tetegkan, maestra/maetro. Animan, mentras agaturo ako kananda, naelaman ko nga maleleban da ang mga taong dan, siguro me diyan lamang na talagang indi kaintindi siguro ang Qur’an, dan mamang maereseg!

  Like

  Reply
 13. pakinasen

  Ilog Lato, dan muro na ang silver nga dan ing donate ateng lolo nga si Pablo Ponce de Leon, animan dian tana aka lebeng sa altar. Ang bui pa si papa, ing pakunan anda nga mag irilog, si Tio Gil asta Tio Ponso Fernandez i selengen manda kung matuod ang barita ang sa silver nga dan, tay matuod manda nga abuinan den, medyo kuno sa ing tabas anang design i kapulit sa plywood. Ag pakiman sanda kung ayamo kundato ang atabo tay indi ra masabat ang padi ay ara tana pa ang tiempong madura dan.

  Like

  Reply
 14. pakinasen

  Barutan, anong dagon kaw kanda Ching? Dan akeng Ninang si Adeling, duro akong ka palangga kanana, asta ki Ninong Iko. . . .pirmi akong mi regalo maski beken krismas. Muro na si mama mi “credit line” kananda, tanan nga pangkunsumo sa saka bulan duto amen ing utang ta ang bayad pag abot ang tseke ang mga maestra. Kung aga pakon kami pirmi pang mi coke nga maramig. . . . he he he!

  Welcome gali kanindo i Poroanen! Kita medyo apararinte pa!

  Like

  Reply
 15. BARUTAN

  Pakinasen@21…aco agtener doto kanda Ching March 1977 to June 1982, ang labeg ingan akeng panirbian doto, ta pagpakilala baya, dan aelaman ko mayad anang mga “fave”, marena, isara aco ra sa anang mga “fave”. Dorong kaarayad ang mga taong dan, ag open ngani y option kanaken nga doto ren lamang mag adal sa PCAT pang gabi tay aco indi maliag, akeng taguiposon sa PSU magaadal, maski ara ko kuarta, 🙂 animan, asta dadi con acacaoli aco amen, indi maimong indi aco ag agi doto, nakikita co ra akeng ingalinan, bago daya “indi kita kuno kaabot sa ateng papakunan con indi ta y balikeden ateng inalinan”?

  Like

  Reply
 16. Lato

  elog paks @20..dato gali imong mga lolo maman ang miana o ag donate ang silver nga dan???wi kung ako aga akal akal akeng dugo labi pa ren siguro imong pamilya…tay dia kabay samoro ta mapapabalik dyan?? kung ang padi nga indong ing pakimanan ara kalibutan tay dan siguro madali ra lamang ma trace kung sino ang before….

  Like

  Reply
 17. Lato

  Penet @22…tama kaw nga anang batog ing buat den nga :soup no 5″ pero ang mapongaw pati ang tanang lawas ing gapil y lauya..iba ren ang kampana doto…dan segun kuno sa storya ang ag pasan ang ing kargan nga ice box agulpyan sanda sa sobrang begat ig ing lingling anda ig ang seled….KAMPANA!!! kung ayamo ara sanda y reklamo ay “million dollar question”…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.