Combong Cuyo

Doto sa’men sa Cuyo, Masabor ig Marake ang Combo. Ing babaligia kada Dominggo. Sa Bulangan mi sa Lansangan, ang mga tao ara’ palangan.

Ang una’, aga impisa pa lamang ang Misa’ indi ako ren kaag’wanta’. Akeng isip sa Combo nga ing titinda sa l’wa. Pasinsya tenged bata ako pa!

Pagluwa ang simba, Combo nga lagi, Boti-boti, sari-sari. Kaisan mi aman pang Mani’. – He he he!

Tula’dato ra sa Bulangan, sa Lungsod, sa lugar akeng mga ginikanan. ‘Abagat man o Amian, ang Combo pirming ing anginan.

Sa’din mang parti ang Cuyo, pista man o dominggo, ang Combong Cuyo ara’ kapariho. Di ba mga kasiman’wa?

Iba-iba ateng memoria o panemdem o karanasan atetenged sa pagkain nga dia. Inaling ademdeman indo pa, indi indo ika’eyang ibarita. Maliag y kon bata ka pa! – hae hae hae!

Maelat kami sa indong mataged nga barita, tenged sa Combong Cuyo.

Ritrato ni: Bulalo

Istoria ni: Banbanen

15 thoughts on “Combong Cuyo

 1. lokus

  ang sabor ang combo. maski sa litrato ren lang. Pag abri ko ag tubod akeng laway…..

  Demdeman ko manda datong mga tiempo dorong ka abunda ang combo sa Cuyo.. kada Domingo pag lua mo ag simba pati pag pakon mo sa bulangan, kaysan sold out pa……Pakiman ko lamang kung asta dadi mi combo pa nga ing babaligya kada Domingo sa Cuyo???? moro kada mag bakasyon ako ara ako akikita nga aga tinda. Para kanaken ateng combo ay da best y kumpara mo sa mga delicacies sa bilog ng Pilipinas!!! Pero akeng pakiman??? Sino kabay ag imbento amg combo ig ayamo ing tawag nga combo????

  MABUHAY ATENG COMBO!!!!!!

  Like

  Reply
 2. pakinasen

  Lokus-asta dadi mi combo pa, kung maliag ka nged ag kaen, mag pa buat ka ren lamang sa manig combo. O kung indi magbantay kaw sa bulangan. Beken ako sigurado kung mi aga tinda pa sa simban. Dan darwa ka klase, combo nga arikondal asta combo nga saba, dan sa litrato saba, malaka ang aga buat i arikondal ay masyadong malemek, arurunot. Muro na ang ing bubuat nga combo ang medyo lubon den. Kung ano ang ing sabor ang combo, mabedlay da i buaten. Tay imong pakiman kung adin agalin ang aran nga dan asta kung sino ang ag imbento. . . indi ko ren masabat.
  Tubod manda akeng laway nga aga seleng. . . . .way ang saka bilog medyo ngani a kusnitan den. . he he he!

  Like

  Reply
 3. Lato

  dyaske beken lamang tubod-ag tagak akeng laway!!!! akeng pag attend ang March 2008 re-union ara ako baya ka kita y combo maski mi bulang sa lansangan…makon ang mga tao dapat mag order kaw tay ag pa order ako tapos ara kuno saging ing ubos den y order…sold out!!!!pagkabetang!!!
  aka samit ako sa palengke pero ang kaitey den baya anang size…ing abot den siguro y recession…he he he..pero da best ang kombo ig ang sabor ingan talaga…

  Like

  Reply
 4. lokus

  Pakinasen, salamat sa infos. Datu gali… Datu gali ang bulangan bui pa??? akeng kalaem sa amen kamalay den. doto sa bodega and aning Lim Tiong??? mas masaor ang saba na combo. Dan kabay ang combo kung mag lua sa Cuyo beken kabay ing tatawag na maruya????

  Like

  Reply
 5. kalampisaw

  >aroy ang sabor ingan pag abri k,beken lmang tubod ag tagk akeng laway tama si lato.akeng lolo kada domingo pag uli alin sa bulagan dyn sa lungsod me darang combo..aroy manda maski kaba domingo bgo mag seled sa simbang maga agi any sa aga tinda combo asta boti boti aga patagana nga lagi maren maubusan……

  Like

  Reply
 6. luwaw-luwaw

  ang sabor ingan ang combo s picture na dan… manong bulalo…damparang… ing tatakam ako datu..dyaske ren dan…

  ara tlga kaparehas ang combong cuyo….

  Like

  Reply
 7. banbanen

  Bulalo dadi ko lamang naripara, ang wans manda midio ing kodatan mo anay porabil mo ing pityuran. hae hae hae. Ang sanag ingan ang maslek ni Aunti mo.

  Like

  Reply
 8. tagitis

  way dan si nanay manig combo dige sa roxas labi pa kung matamang saba na nalulubon don ing aguantan na enged y combon
  ingbabaligya na dige sa taga munisipio ing aragawan mayad ay ang kasabor da manda kaesan ngani pag abot na sa opis makon tana ag tinda combo tay kunako ayamo ara mo akoy pabakala akeng kakasilag
  tay makon tana ing aragawan den ang taga ibang opisina.
  tasking lamang moro agpagburuaten ang combo animan magkaisan indi ren agbuat ang old.

  kami ang una manigtinda ra sa bulangan dato lamang bbq ameng tinda.

  Like

  Reply
 9. [gAriTeN]

  ang combo baya sa’men ing kakaen, ayamo digi ing tutugtog? damparang!

  combo ngani ang jan… mustamus mga maple leafs boys asta sa tanan nga CPians. mayad nga sirem kanindong tanan

  Like

  Reply
 10. imamatad

  Aruy!!! dan manda!!!bailuwan ko ron y asin?Maski ang magtas pa akeng sugar.bala ren?

  selenga indo c Sapz combo manat?ag pangintrimis doman!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.