Istambay Archive Jan – Nov 2008

1. banbanen – January 5, 2008
Aliag kamo kabati i’ BAD news?

ka’pon moro ag sakay ako i’ bus, tamang-tama lamang ang seled ang bus, ara mi aga tindeg piro okopado ang tanang gururangan.

Tay datong sa pagtetengan den akeng biyahi’, mi ag sakay nga daraga ang postora’ ig ang amot ingan, doto enged ag tindeg sa akeng ing atobangan. Sa mataged nga barita, ara tana ren i’ gururangan.

Aelaman indo kung anono akeng ing buwat? – Ag pangodos ako ren lamang i mag pireng kunwari ako aga pangadi, tegka ka’bot ako sa akeng ing papakonan.

tsk tsk tsk!!! BAD bago daya?

2. banbanen – January 6, 2008
Kung kakita kamo ngani STAR dasonon indo, tapos mag wish kamo, riparaen indo mayad. Piro kung mababa ngani ang star indi indo i dasonon.

dan ara’ iba’ CALTEX.

3. bagasay – January 6, 2008
Dia ing istoria kanaken ni Dra. Margie, mga kaparintian sa tumarbong, roxas. Ag tawag tana kono sa telepono ki Mrs. Julie, isara sa mga taga Puerto nga aga cuyonon pa ra asta dadi.

Margie: “hello, p’widi makampang si Mrs. Russel?”
Katabiang: “Ay, nasa labas po siya, naga DAKIP ng kanyang amo.”
(lagat maite ag sabat den sa telepono si Mrs. Russel)
Mrs. Russel: “Aroy, pasinsya lamang kung nabuayan ako. imoro ag kaboliaw akeng amo, ing dakep ko pa.”

4. bagasay – January 6, 2008
Dagi matod nga istorya ra sa PALECO kung adin aga obra akeng tangay nga si Adela. Makon kono anang kaiban sa opisina:

kaopisina 1: “baka hindi na ako makasama sa lakad ninyo mamaya. Di ko pa nalilinis ang akeng OTO.”

kaopisina 2: “May kotse ka na pala, bakit di mo sinasabi sa amin?”

kaopisina 1: “Wala akong kotse ano? marami na kasing kalat sa aming OTO kaya kailangan nang magwalis.”

Ta, bel indo kung anono ang “OTO”? – anang oto andang balay – sa mataged nga barita, andang solar – damparang!

5. Penet – January 6, 2008
Dia matod na natabo. Si Peping aga inem-inem sa “Bottlegound”. Datong midio baleng-baleng den apora ag tindeg para magpangi. Ara’ seleng-seleng nga ag diritso sa “CR”. Ing palua nang lagi ang kanana tenged na kakaparangien den. Adios maken ang babai’ sa kilid ang “CR”,

Babai”: “Sir, for Ladies lang ito.”

Peping: “Ay ito! (anang kua) for Ladies din.”

6. tangay – January 7, 2008
Mi saka asawa y taga RABELIM nga ag oli sa Cuyo maintras si mister aga pangita sa laod. Isarang adlao aga pikada gara’gak anang boto ig inde na ren maelaman kung ano anang bubuaten.

Biyanan: Kaina pa tangol imong bastek way patitia ig durogon para mag-ipes.

Manugang: Nay naman umiiyak na nga si baby dudurugin ko pa? Pagkabetang!

7. tangay – January 7, 2008
Sa Danawan dagon nga 1988 mi isarang dentista nga ag alin sa Manila nga ag estar kanda Mrs. Arcinas. Isarang adlao, ag pakon tana sa anang kamalay para mag beles y garab para maka siak y kaoy.

Dentista: Tao po pabeles nga ng garab.

Kamalay: Iwanen mo?

Dentista: Hindi ko pa nga nahihiram iiwan ko na?

8. matinlo – January 8, 2008
” Pagkakaiba ng Mahirap o Mayaman”

Kung mayaman ka,meron kang “allergy”,kung mahirap ka,ang tawag dyan ay “galis”o”bakokang”.

Sa mayaman”nervous breakdown”dahil sa tension and pressure..pag mahirap ka”sira ulo”.

Sa mayaman ang malikot ang kamay ang tawag ay”kleptomaniac”,sa mahirap ang tawag ay “magnanakaw”.

Pag mayaman ka,”you’re so eccentric”,kung mahirap ka,”may toyo sa ulo”.

Kung mahirap ka,iakw ay “kuba”,pero kung mayaman ka,you are reffered to as someone who is”scoliotic”.

Kung mayaman ka,you’re approvingly called “slender”,kung mahirap ka you are palinly called,”patpatin”o “ting ting”.

“Malandi ka”kung isa kang dukhang alembong,pero kung mayaman ka,ang tawag sayo ay “liberated”.

Ang anak ng mayaman ay”slow learner”,ang sa mahirap ay “bobo”o “gunggong”.

Kung isa kang domestic na maitim,ikaw ay “ita”o”negrita”o “baluga”pero ang senorita mo kahit sing itim mo,ang tawag ay”morena”.

Kung mayaman ka at iakw ay maliit,ang atwag sa yo ay”petite”,kung mahirap ka ikaw ay “pandak”o”bansot”o “unano”.

9. manok – January 10, 2008
Siguro si Mrs.Leongco kilala indo,dya ang ameng tiempo mang manig repair y mga ranggang payong beken tana Cuyunon kung baga dayo tana sa Cuyo animan ang kabari’wal pa ag cuyunon, isarang adlaw mi isarang malam nga lalaki nga aga pamaligia y lokus.

Mrs.Leongco: lolo tagpira ang pusit sa imong buslo?

Lolo: ang batang dia na ang kaintremis, ara ren ngani aturo,mapusit pa kabay? DAMPARANG

10. banbanen – January 11, 2008
Marake ren ang ag kon nga madali lamang ang pangabuwi’ digi sa kalibotan kung kita “maririmo” ig ara “utak.”

Piro tenged kitang mga cuyonon poros mi utak, matitinglo ig mga guwapo, dorong kakori’ ang pangabuwi’.

11. palaminco – January 13, 2008
Honeymoon…

Babai: ako baya ing adlekan, saben indi ko makaya

Lalaki: indi ka’g sinti, kayang-kaya mo dia. Di ba makun kaw ika mi epet nga magkal ang una?

Babai: En tay ako ing adlekan i mayad sa ULOD….

12. banbanen – January 15, 2008
nay na: malayas ako ren, ara ka’ pakinabang!

tay na: ayaw da! kung malayas ka ra lamang mageret ako ren lamang akeng pulso’.

nay na: lawas! ing adlekan ka ngani ag paturi’ ang mageret ka pa imong pulso? SUPOT!!!

13. kutapdi – January 15, 2008
sa ospital….

babai: tay na, aga piet akeng degan… ing kukurian ako ro’mayad ag ginawa.

lalaki: nay na, kung ing kukurian kaw, tadengi ren lamang!

14. kutapdi – January 15, 2008
new year’s resolution….

lalaki: nay na, akeng new year’s resolution…impisa dadi babayan ko ro’ubos akeng mga kabit para makapangabui kita matadleng! ta’ ika’ na ano ang kanimo?

babai: tay na, piksman! ang madason nga ateng bata, kanimo ron. promise!

15. banbanen – January 15, 2008
Maraet akeng leba kanindo. Kada pista’ indo ako lamang nadedemdeman, ing eyep-eyepan, ing apwap ig ing pipindot akeng lobot. Pagkatapos ang pista’ ing babayan ako indo lamang sa binit.

TIPANO

16. icedrop – January 21, 2008
BAGONG KASAL Mr. & Mrs ABOLI

Isarang Maistra dating Ms. Venturillo. pagkatapos ang honeymoon :

Student : Good morning Ms. Venturillo !!

Teacher : Way ako beken den i’ Venturillo , ako ABOLI ren [PG]

=

Nanay asta anang Bata:

Nanay: Doy tawaga anay patigayon si tatay mo sa cellpone. Kon mag-oli ren.

Dodoy: Nay , babay po ang ag sabat .
Nanay: lintik na ! ingkon ko ren nga lagi ay mi ing tatago si Tatay mo eh, anono anang kon?

Dodoy: you only have zero pesos in your account.. ara ko ren i taposa anang ing lelemeg , matapobri, moro!

17. banbanen – January 22, 2008
Mi tatlo ka daraga nga ag lebas sa atobangan ang PIKOY. Makon da ang pikoy: “Pula, Puti, Green.” – Nabereng ang tatlo ka daraga’ tenged dato maman ang kulay ang andang panty.

Ag lebas ang saka adlaw ig oman, ag lebas de’man ang tatlo ka daraga sa ing atobangan ang pikoy. Makon ang pikoy: “pula, ngitit, green” – Nabereng de’man ang tatlo ka daraga. Nag arampang sanda nga indi ren lamang ag panty agod utakan anda ang pikoy.

Datong maglebas sanda oman sa atobangan ang pikoy, makon ang pikoy: “kereng, bolog, ubanen”

18. tangay – January 23, 2008
Mi isarang Pikoy sa kumbento nga dorong ka ansiyano ag pangadi ang Hail Mary pati Holy Mary. Pag ing bel mo anang siki nga wala sa anang ing apunan nga stick ay maga pangadi tana Hail Mary ig kung ang saka luyong siki nga tu imong belen anang ing papangadi ay Holy Mary.

Isarang adlaw, ing samitan ang sakristan kung anong pangadi anang sasambiten y Pikoy kung ang darwa ka siki anang bebelen sa stick. Ugiaw ang Pikoy makon tana, “tanginakaw maulog ako!!!”

19. tangay – January 23, 2008
Mi saka daragang laon nga kung magpangugas ngani nakikita ang Pikoy ig makon tana “Wow ang gubon ingan!”. Masabat ang babae makon pag ipes dian kung inde kaw maliag ang bubologon takaw!
Ag abot ang adlaw nga ing bulog na ren si Pikoy. Isarang adlaw mi bisita sanda nga kaitsura y MJ nga arabuk. Ing pakimanan nga lagi y Pikoy, makon tana “Ikaw akikita ra B… nga ma gubon?

20. banbanen – January 24, 2008
Mi grupo’ Cuyonon asta Agutaynen nga aga paranaw sa mapiet nga dalan sa Manila. Siguro mga sampolo’ sanda. Aga linya sandang aga pasaseled. Lagat maite mi ag lagopok sa likod.

Makon ang saka agyu’ sa unan: “Onopa sing lumimpok?”- Magsabat ang aga dason kananang cuyonon: “Inayo… pagbalikid ko opak den!”

(dato gali ing tarabangan den i suntok ang sa uri’- diritso para enged andang panaw damparang!)

21. Penet – January 29, 2008
Dia matud na natabo. Ag pamista kami Dave Ponce de Leon sa Cuyo katabid na anang kaba’not. Dadi dian aka lebas kami kanda Bagasay. Tamang-tama aga lua si Ambassador Romeo Fernandez na mga seseinta ren anag idad ang tiempong dato, sanda ang durong kapustura na mestisaeng babai na siguro mga beinte uno lamang anag idad. Matapos ag kurumustan a seleng-seleng kami sa babaing mapustura, tay ara ka aguanta si Dave. Ag pakiman:

Dave: Manong Romeo tana imong liwat?

Ambassador Fernandez: Beken, dia si Seniorita Alvarez. Tana akong asawa na ag alin sa Chile.

Indi ko ron mapigilan akeng bugisngis. Pagkatalikod namen ing pangbisaran kami i ang kaba’not ni Dave. Dapat kono ara kami ren lamang i pakiman. Ing elat namen lamang andan na iboluntad ni Ambassador Fernandez ang impormasyon nga dato.

22. banbanen – January 30, 2008
Mi isarang MATAMBEK nga daraga’ ag bakal i’ barbikyu. Makon kanana ang pikoy nga pilyo’… “TAMBEK…TAMBEK… tawi ako’ baboy.” – Nasilag ang MATAMBEK nga daraga’ sa pikoy, makon ang daraga’… “Pagpatinlo’ limeg saben piriten ko imong lieg!” Tay ang pikoy bight. Makon ang pikoy… “baboy…baboy… tawi ako TAMBEK.”

23. Kegteng – February 1, 2008
Dia maman ang latest akeng nabati…
Ang mag-shooting kuno ang Ploning sa Igabas nga ma’tas, doto ra si Ryan Agoncillo. Sige kuno anang litrato ang mga view doto. Para siguro makabel tana i matinlo nga angle aga ingga tana pa sa lugta. Makon kuno ang mga kabatan nga Cuyonon kakita, “Ayamo kabay si Ryan aga ingga pa para kalitrato, si Gonzales ara ra i tutuladan…”

24. banbanen – February 10, 2008
Tangay ing barita mo gali sa akeng laber nga ako supot?

Ara ano! para ing kon ko ra lamang nga kita mapatori’ dadi sa Mayo’ nga ma’bot.

Aw, akeng kaisip ing baeg mo!

25. tangay – February 19, 2008
Mi isarang Buray sanda Parabaleng nga mag kumpay. Isarang adlao nag iguan sanda nga maga pupo sanda beteng ig ang Baleng ang maga saka sa niyog.

Baleng: Kumpay bantayi dagi akeng papalagpaken ig kunon mo ako kung beteng o beken.

Buray: Kumpay o’mal.

Baleng: Ay dagi kumpay? (Lagupok doman ang niyog)

Buray: Aruy kumpay lain, aga kalog-kalog don anang bua.

Pangatlong daguldol and baskeg. Tapos pang ikap-ikap ang Buray mi naikap tanang aga tindeg ig mategas, ogiaw tana:

Buray: Kumpay tubuan!!!

Datu gali anang pobreng kumpay maman den ang naulog ig ang kanana ren ang naapuap ang Buray! )

26. Arikondal – February 28, 2008
Dya nabati ko lamang sa shooting i ang Ploning ni Tayangaw sa siran. Si Gina Pareno ang ing bebelan i ang eksena. Ang mga malam asereleng doto mientras ing babantayan andang mga daydayan.

Si Gina aga bukatot mientras aga dasa-dasa sa daydayan. Ang baskeg i ang uran ig natunaw don ang asin nga anang ing akep, pero ag pa retake si Tayangaw.

Tayangaw: Take 3 … Action!!!

Gina: GINO, IKAW BOTIGIN!!! (Imbes nga botigen hae hae hae …)

Ang mga malam agtarangis da. Andang kaisip ang mga production staff nadara sanda doto sa acting ni Gina. Dato gali andang ing bubukatot andang daydayan ay narangga ren ang semento sa paulit-ulti nga pagdasa-dasa ni Gina.

27. bagasay – February 28, 2008
nurse: doc, ayamo ing kon mo ang pasyente indi mo tana matabangan?

doktor: adin, ang babainen?

nurse: een. saben ag kon lamang nga mi pinilian kita digi sa ospital tenged nga babainen tana.

doktor: tay anono akeng katatabiang kanana? aliag tana kuno ag pa raspa, marasano ko bubuaten dato?

28. banbanen – February 29, 2008
Nainambit den da lamang ni arikondal ang atetenged sa PLONING. Ako mi nabati ra nga mi saka Cuyonon kono nga soltiros nga nag kon… “AKO ANG INDI MO ENGED MAPAIREG AG IKSTRA SA PLONING. DORONG KA CHEAP”

Adin ang joke digi? – Wi’ ang anang ing bolyawan nga limeg maman ang joke. IT’S A TOTAL DISGRACE TO HIS FAMILY NGA 100 PERCENT CUYONON. – Aga pakita anang ka ignoranti.

Makaradlaw kita! BWAHAHAHA!!!

29. banbanen – March 8, 2008
Kompay 1: Kumusta imong LOVE LIFE?

Kompay 2: Tay dia SELF SUPPORTING!

30. kuti – March 14, 2008
Mi saka rabbit nga aga sagyap i carrots. Aka pakon tana sa isarang hardware…Ing pakimanan na ang tindero (damparang rabbit dia kaelam ang lemeg)….

Rabbit: Mi dian kamong carrots?
Tindero: Ara, doto pagpakong sa palengke.

Pera pa ka beses ag balik-balik ang rabbit sa hardware,i pareho lamang anang pakiman ig sabat ang tindero maman da.
Ing takan den ang tindero, isara ka adlaw ag balik tana roman sa hardware.
Rabbit: Mi dian kamong carrots?
Tindero: P—–gis kaw nga rabbit kaw pag oman pa pakiman , ibibitay ta kaw i patuwad!

Magdason nga adlaw ag balik doman ang rabbit sa hardware…

Rabbit: hello! (as in sobrang kaambeng anang greetings). Mapakiman lamang ako kung mi diyan kamong igot?
Tindero: Ara!
Rabbit: Mi dian kamong carrots?

Dato lamang!!! Damaparang ka kukit i ang rabbit nga dia.

31. tangay – March 14, 2008
Mi saka balikbayan tawagen taren lamang nga Bisay ig anang asawa si Kasoy (Kanong Tisoy). Ag pamakasyon si Bisay sa Panay dara ang darwa ka balikbayan boxes nga puno pasalubong sa anang mga pariente. Pag abot sa Mississipi airport alin pinas….agulpian mayad si kaba’not magbagat tana sa “effort”.

Kasoy: Honey, ok ka lamang?

Bisay: Een, ayamo?

Kasoy: Medyo ka na holdap sa manila…adin den imong mga matitinlong jewelries?

Bisay: En, ing holdap tanan akeng mga pariente akeng cuarta, relo, kulintas, singsing ig tanan akeng mga lambong.

Kasoy: Ay, imong hand carry sadin?

Bisay: Putrisan, ing kokon ka ren nga na holdap ako!!! Pagsamit pa ag pakiman kung maga claim kita pa luggage etc…etc…kung inde ka kasalapu! Ara ako nasalang cuarta maski saka iki…kita mo ja, passport lamang akeng luggage…pasalamat kaw ing dara ko pa ag balik kanimo ang aga kapulit sa tenga akeng mga ita!!!! )

Lespad ang pobreng asawang kano…ara ka agek oman asta mag abot sanda balay….super pinay pero tabirab talaga!!!

32. banbanen – March 21, 2008
Mi gropo’ mga kabatan nga Cuyonon sa Manila nga nag silibra andang FINAL EXAM. Simpri ano pa? – BANGKODO sa boarding house!

Ag irigo’an sanda nga ara mag limeg i Cuyonon. TAGALOG lamang. Agod indi kono mahalata nga sanda taga PURO’

Ag lebas ang pira ka oras midio mi amats sanda ren, ag irigo’an sanda re’man nga maga igep i sabaw sa mi RECTO.

Tenged midio maboborit ang mga kabatan nga dia, nag irigo’an sanda re’man nga ara kono’ magpahalata nga sanda baleng den.

Makon da ang pinakamaborit kananda: – “Sige pare sama ako sa inyo, basta huwag lang kayong MAGSA-SALIDSID sa daan!”

(Toinks)

33. kutapdi – March 24, 2008
Indi ta matago nga mas matandes den ag limeg tagalog ang mga bata sa Cuyo dadi kumpara sa ameng timpo pa.

Datong una, ang PCAT aga bawal sa mga istudianteng mag limeg cuyunon sa seled ang campus animan maski dorong ka bari’wal maga importa pa ra enged ag taragalog… labi pa kung apamati ang titser.

Isarang bisis aga irilamon kami sa kilid ang Grandstand, makon si Mrs dela Torre sa ameng saka klasmeyt, Seling bakit parang wala ka atang ginagawa diyan?” magsabat ang pobre… ma’am way’ kasi si Pitong kinuha ang GARAB ko!”- makon si pitong aga ani-ani… ika’na ing belesan ko lamang ara buay, ag baeg kang lagi? sabat si seling (nga medio aliag na pa ipabati ki ma’am)…”ilambio, kanina ko pa sinasabi sayong huwag mong kunin tapos kinunin mo pa rin?

34. banbanen – March 24, 2008
Sa isarang pakadlaw nga dula-dulaan sa pista ang Cabigsing, (Tagalog simpri) mga sampolo ren ka dagon ang ag lelebas, mi isara ka babai nga bida sa dulang pakadlaw. Anang papil ay midio tekagan nga ing bubu’wa anang kumpay kung ara anang matod nga asawa.

Isarang adlaw naabotan sandang darwa. Makon da ang asawa ang babai sa anang kumpay: “Isa kang MAGKAL wala kang utang na LEBA tatagain kita nga GARAB”

35. VIETNAMIS – March 29, 2008
mi mga kabatang cuyonon agparakon manila para magsagyap y obra, ang problema tatlo ron ka bulan ara sanda enged kakita obra.(ang agigipit kono sa patarem agakapet) animan ag pangholdap sanda para magkakwarta lamang,, isarang bisis ing holdap anda ang bus, (tuladia ang natabo makon ang isara kananda) HOLDAP TO! ITAAS ANG MGA KAMAY, ILABAS ANG INYONG MGA PITAKA, KULINTAS, RELOS, PORCELAS AT SALASYOS… doto gali sa bus mi darwa ka pasaherong cuyonon animan ag anianian sanda nga (ang mga hodaper nga dia medyo mga cuyonon) nabati sanda ang saka holdaper, makon da aga aniani kananda Pssst. indi kamo ag lisang kamo exempted.. DAMPARANG

36. VIETNAMIS – March 29, 2008
adedemdeman ko ameng platoon leader sa ROTC ang una sa PCAT si maning nga labutoy taga lubid, isarang bisis ing pa iskwat na kaming saka platoon dorong kasilag moro ara kami aga iskwat matinglo, makon da ITAAS ANG BOOL (heels up) ara kami ka egtem ag karadlaw kami, mas nasilag tana pa makon TAWATAWA PA KAMO

37. VIETNAMIS – March 29, 2008
Sa culion mi saka studyante 4th year high school babai nga mapostora,ang problema kada ag check ang attendance andang teacher ing kakaradlawan tana tenged sa anang apelyedo medyo bastos pamatian, anang aran si BLANK LABASTITI, kumos daraga ren da manda napapaeya tana permi animan ag baya tana adal. Pira lamang ka adlaw ag asawa ren para lamang matelesan anang apelidong bastos. Tenged disidido manda ag tapos y high school, ang dason nga seledan ag adal tana roman, pero talagang kanugon da darwa pa lamang ka dominggo agbaya roman adal, adlawadlaw doman ing kakantyawan tenged sa anang aran BLANK LABASTITI PARAUSAN… damparang!

38. Sapi-Sapi – April 5, 2008
Mi taga Cuyo nga ag pakon sa Manila anang primero kaabot Manila.
Durong kaeseg anang leba. Makon tana sanang Tiyahin magapakon
tana sa SM West tenged mas marapit sa Navotas. Ag pakiaman tana sa anang Auntie kung sa mauro ag pakon duto. Sa mataged nga
istorya aka abot tana ra sa SM. Dayung tanang libot libot asta
napilay tana ig AWAU. Tenged anang kuarta tasado lamang, hindi tana kabacal coke, matamig, atbp. Akita na mi aga iirenem sa water fountain dayon tanang linya. Datong tana ren ang maga enem indi tana kaenem animan ag alin tana sa linya tenged asosolag den ang iba. Ara tana maimo ag balik tana re man sa uri. aga pang-ampo
nga makaenem den, Damparang pag abot deman ang torno, ara
tana reman kaenem tenged ara na napipindot ang pirindutan ang fountain para mag pusit. Abebereng tana kung ayamo ang iba
akakaenem. Tamang tama aga agi ang guardia dayon tana alin
ig apuradong ing bagat ang guardia ig ag pakiman ” Manong pulis,
SAAN DIGI (medyo aga pirit anang dila) ANG INUMAN NG MGA
CUYUNIN ??? ha ha ha

39. bagasay – April 9, 2008
“beken ang tanan nga party maambeng – 3rd party”

“beken ang tanan nga 13 malas – 13th month pay”

“beken ang tanan nga positive dapat i selebra – HIV positive”

“beken ang tanan nga luto ron pwedeng kaenen – PEGSA”

40. *tandikan* – April 12, 2008
Titser: Ayamo saka domingo ren nga imong mga assignment ara mali.
Bata: Tay dan ma’am, ako ren da lamang ang aga-buat akeng assignment. Say tatay muro saka domingo reng ara digue.

;)

41. *tandikan* – April 12, 2008
Gorio: Arey ginoo ko, ayamo ingbuat mo reng durong kapustura akeng asawang diyan.
Ginoo: Agud gegegman mo tana!
Gorio: Ayamo yng-buat mong durong kapolpol?
Ginoo: Agud gegegman kaw imong asawa!

42. *tandikan* – April 12, 2008
Aga-ampang ang magkamalay!
Kamalay 1: Kaysan baya aga-kanta ako ren lamang, para pamatay y oras!
Kamalay 2: Diablo kaw, ikaw gali ang ag-pamatay ateng mga kamalay?

Peace! ;)

43. *tandikan* – April 12, 2008
Aglebas ang mag-asawang aga suwayan sa me kulungan ang baboy.

Babay: Ta, dan imong mga pariente?
Lalaki: Aw, een akeng mga “biyenan”. ;)

44. vietnamis – April 12, 2008
1945 pagkatapos ang gira mi agsampet nga barko sa pantalan ang Puerto, paglosong ang kapitan ing bagat nga lagi’ lima ka Pulis nga naka guardia sa pantalan.

POLICE: “hello… how can i help you sir?”
CAPTAIN: “Where is the capitol located?”
POLICE: “Eh sir, if you’ll going to capitol (sabay turo ang karsada) straight dis street and then curbature to the right there is the capitol (nakita na dorong porbora ang kano sa anang itsura midio si ramboo) and eh… sir on the left side of the gate there is a GRIPS (gripo) you can wash your face before you enter the capitol” (asilag ang captain nainsulto)
CAPTAIN: “Are you a FOOLISH?” (lokoloko)
POLICE: “Yes sir i am a Police, we are five and i am the number one Police (tana gali ang chief of police)- DAMPARANG

45. vietnamis – April 12, 2008
Mi estudyante ang una sa PCAT, isarang bisis ara kaadal tenged mi katapusan kono sa andang kamalay MI KAENAN KONO… kinaaromanan ag adal tana ren ara i riesibia i ang maestra ing papakitawan tana excuse letter sa anang absent, simpri obligado tana ag buat, makon da anang rason sa anang absent.. “Madam PLEASE EXCUSE ME FOR HAVING BEEN ABSENT YESTERDAY BECAUSE I WENT TO THE END AND AGAIN THE COW” (ang pangatapusan tana kono tapos ag pangoman pa andang baka) – DAMPARANG

46. vietnamis – April 12, 2008
Mi barbirong sikat ang una sa cuyo, isarang bisis mi ag patopi’ nga Amerikano kanana, simpri ganado tana agtopi tenged basipang dolyar ag ibayad kanana TSAMBA KONO, ang problema tapos na ren i topian ang Amerikano indi na gali maelaman konon nga tapos don. Aga panglinga-linga tana konwari aga baid anang labaha, asta mademdeman na ren anang kokonon, tola’dia ang natabo makon sa atobangan ang kano maintras awid na ang labaha…”Eh SIR THIS IS YOUR THE END” – ing nirbios ang Amerikano agkeras todo palua sa shop medyo si batman tenged aga kabit pa ang kapa sa anang lieg ara enged nabayadan ang pobring barbiro DAMPARANG

47. kutapdi – April 13, 2008
College days… sa Conde kami pa aga istar mi ing epetan kaming pikoy. Pira pa lamang ka bulan ang ansiano ron ag limeg. Doro kaming kalipay pati ren da ameng kaiban sa balay nga si nang puring moro na “puring” ang “first word” ang dorong ka ismarting pikoy. Mag lebas ang pira ka domingo… wi, abereng kami re lamang ang ing lalabakan den y nang puring ang silig nga tambo ang pikoy. Mayad lamang sa seled da anang kulungan ang pobring pikoy. Ilam kung sino ang agturo sa pikoy ang kung dati puring lamang anang aesgedan, wi ing sugpatan na re’ ” puring pa sior ” !

48. kutapdi – April 13, 2008
marake reng barita ang atetenged sa mga cuyunon sa manila… dia isara ra sa mga nainabo nga makakon-kon da ang ibang istoria.

dekada 70 bui pa si aning tay dadong eleazar kaiban na si nanay sa jeep alin sa pier 10 papakon divisoria. maintras aga ampang sandang darwa, apansin y tay dadong ang babai nga medio aga pamati sa andang arampangen si nanay. makon si tay dadong… nang niev wai selenga ang babai sa ateng atubangan pirmi apatirap-tirap digi… ang sabor ingan i paseretan!
maski ing sasambleng den i nanay, makon pa ang diponto, aliag siguro ang dapalan ko dia! aru magsabat ang babai makon, samiti !!!
lusong sa jeep say nanay ang beke’ oras! damparang. )

49. balugo – April 14, 2008
Bengel:Way ako mi bagong hearing aid mal pa man dia akakabati maski malway nga tonog.
Duling:Ta, pera imong bakal y dan?
Bengel:AW..kaapon lamang….
Duling:Ay……….. dato lamang.

50. Balugo – April 16, 2008
Sa isarang Math class
Maistra:Class kung ako mi 5 ka bata sa unang asawa,10 sa ikarwang asawa,ta dadi dan ako ay mi ?
Juan:(ag saligbat) Mi PAGKA TEKAGAN nga classi y maistra.

51. Balugo – April 16, 2008
Mi commercial shooting ang TIDE POWDER nga ing buat sa puerto,ag pana-o sanda y ang sample pa ra ipsamit kung ok ang producto.datung mga inaterview ren ang modilo ang sabon,makon tana”ANO ANG MASASBI PO NINYO SA TIDE?” ag sabat ang ing interview (cuyonon ).anang sabat,ANG DIASKING TIDE DAN AG SAKIT AKENG TIYAN ING TIMPLA KO AKENG KAISIP GATAS PWE…

52. Balugo – April 16, 2008
Daraga:Doc mapa chkup lamang
Doc:Sigi pag luas imong bra pati panty tapos pag ingga.
Daraga:Bekan ako si lola
Doc:Sigi lola pag ginawa y malabeg
Lola:Indi ag panluas?
Doc:malabeg nga pag ginawa

53. Balugo – April 17, 2008
Aelaman indo nga ang rake gali ang mga DATU nga aka pakon sa CUYO,sino sino sanda?
DATU MAMAN
DATU BEKEN
DATU SANDA
DATU RON
DATU KABAY
DATU SINO
DATU KABOS
DATU LANGAG
DATU BELEG
DATU LAMANG
DATU PARABALENG
DATU MANIWANG
DATU TAMADAN
DATU TAKABAN
DATU SEREK SEREK
DATU POTOT
DATU MAPOSTORA
DATU BOGTOT
DATU MALAM
DATU MABORO
DATU MANGALOK
DATU KIRITKIRIT
DATU MALISANG
kung mi idodogang pa kamo sa mga DATU nga dia sugpatan indo ren lamang.

54. bagasay – April 18, 2008
nanay: ay dia ayamo puros mapula ang aka sulat dogo sa imong report card?

dodoy: naubusan kuno i tinta anang bolpen ang maestra kagabi nga ing bubuat na dan. tay kaministiran matapos nga lagi animan mapulang tinta ren lamang anang ing gamit.

nanay: aw tuladato gali? tay anono kuno ang maliag i kon ang “F” digi sa ori?

dodoy: sigon sa akeng pagkaelam dan kuno “FASADO”.

55. bagasay – April 18, 2008
istorya ni yonne peria, matud nga natabo sa quezon, province:

mi meeting ang mga local officials ang isarang banwa sa quezon. kaiban anda pati ang mga SK (Sangguniang Kabataan). tay ang ibang mga opisyales excited nga ag baragat-bagat sanda, mi darwa nga ing saboran i mayad sa andang arampangen, ara ren i papamati sa meeting.

presiding officer: sino digi kanindo ang mga SK?

(patas andang mga alima ang mga SK. ang darwa nga ara i papamati ag patas da andang alima.)

presiding officer: ag sobra medyo i darwa ateng SK. tay ara bale dan puede ra mabuatan i remedyo tutal SK sanda manda – SOBRA KUWARENTA ren andang edad.

56. Balugo – April 18, 2008
Isarang adlaw ag uli si Pedro sa baryo,paglebas na sa andang kamalay nga balay anang klasmit nga si Jose

PEDRO:Nay Juaning,regards den lamang makon si Jose

Nay Juaning:Ano? kakapadara ko lamang y kuarta ang isarang adlaw regards doman adin na kabay ing dadara ang kuarta?ang ka gastator y bata nga dan.
(dato gali pag ag tiligrama si Jose nga apakitaw y kuarta dagui ang aka betang ” SEND MONEY BADLY NEEDED,REGARDS.)

57. Balugo – April 18, 2008
Sa isarang korte.

Abogado:Pwde mong y baeg sa korting dia kung anong klasing tao ang ag rape kanimo?

Babai:Ang rape kanken ay kalbo,mangitit,bingaw,potot asta duling pa

Witness:Diablo kaw…. cge… dimata ako paaaaaaaaaa.

58. Lato – April 19, 2008
kaka balik ko lamang sa cuyo ig ang mga lalaki doto aga marasakit…andang mga masakit nga “TB” ig “MTB”…

TB maliag y kon “TAKABAN BEER-RAT”

MTB maliag y kon ‘MAS TKABAN BEER-RAT”

aroy pag oli kamo ren sa cuyo ang mga “self supporting” dian makon si banz…

59. Balugo – April 20, 2008
Pedro:paki transalate ang CUARTA,ISDA.BUBUYOG mi ang AMBE sa english.

Tomas:Simpli, ako pa..MONEY,FISH, BEE, RAT.(Oh anono indong ing eena-ena? kamo ha…pero alilipay ako sa indong ing iisip pagakatopos indo mabasa dia)..

60. bornok – April 20, 2008
may darwa ka baleng

baleng 1: pay akikita mo dato?

baleng 2: ano dato pay?

baleng 1: ako may akikitang cake…

baleng 2: dan beken cake,dan tai baka..

baleng 1: pay ika baleng den medyo,dan baya cake…

baleng 2: dan baya pay tai baka…

baleng 1: pay papatunayan ko kanimo na dan cake..

aglubas ang pira ka minuto….

baleng 2: ta pay cake manda??

baleng 1: beken pay, tai manda,,mayad ara ta alapakan

hehehehehehehe!

61. Balugo – April 21, 2008
Anono ang pag iba ang LANGIT mi ang IMPIRNO

LANGIT:Kung ikaw ay mi,German car,American salary,Chinese food and Filipina/Cuyonon wife.

IMPIRNO:Kung ikaw ay mi Chinese car,German food,Amirecan wife.and Filipino salary.

62. bagasay – April 21, 2008
Matama sa mga Filipino sa USA ang kung kabel den ngani andang citizenship aga teles den da andang aran. Dagi ang listan ang mga bagong Americanized nga mga Pinoy:

Jorge Talahib……………………………………..George Bush
Tomas Cruz……………………………………….Tom Cruise
Macario Maldonado……………………………..Mac Donald
Bienvenido Jurado……………………………….Ben Hur
Remigio Batungbacal……………………………Remington Steel
Juanito Lakarin……………………………………Johnny Walker
Victoria Malihim………………………………….Victoria Secret
Esteban Magtaka………………………………..Stevie Wonder
Jaime Bondoc……………………………………..James Bond
Leon Mangubat…………………………………..Tiger Woods
Burgos Bahaghari………………………………..Burger King
Casimira Bukay…………………………………..Cashmere Bouquet
Topacio Mamaril…………………………………Top Gun
Restituto Fruto……………………………………Tutti Frutti
Rogelio Dagdagan……………………………….Roger Moore
Samuel Tampipi………………………………….Sam Sonite
Francisco Portero………………………………..Frank Porter
Roberto Controlado……………………………..Bert Control
Maria Pascua……………………………………..Mary Christmas
Ligaya Anonuevo…………………………………Happy New Year

Sa Cuyo me dian da nga Batangueno nga dadi Cuyonon don:

Dr. Magpantay……………………………………Dr. Magtepeng

63. banbanen – April 22, 2008
Anono imong tawag sa Cuyonon nga ara’ BAGA?

ara LUNG

64. *tandikan* – May 7, 2008
Pakiman lamang!

Ayamo kuno 50 % y ang mga lalaki indi kakaturog pagkatapos anda paramuaten! (sex)

Aymuro, sanda magauli pa sa andang balay!

;)

65. Balugo – May 8, 2008
First time sa manila ni TOMAS, ag sakay tana jeep timpo nga ang pasahiro puro mga babaye, kada abot anang bayad makon ang mga babaye.MAMA bayad po.Naisip y TOMAS nga kung babaye magbayad MAMA anang itatawag, animan datong tana ren ang maga bayad, makon tana PAPA bayad po.(lalaki tana moro animan papa)

66. Lato – May 9, 2008
ibaen ta anay maite…

ambe ag aniani sa elepante ig ang elepante ag kolaps. anono anang ing kon ang ambe?

ambe: aga bedes ako ig ikaw ang tatay!!!!

tenged aliag ag siguro ang elepante, ing dara na sa vet ang ambe. pagkatapos ang check up aniani ang elepante sa ambe ig ag kolaps da ang ambe. anono anang ing kon ang elepante?

elepante: een aga bedes kaw ig ako ang tatay!!!!kambal pa!!!!

67. Lato – May 9, 2008
dogangan ko ang ki bags@62..

mi saka cuyonon mag alin sa cuyo anang pangga BAAM..mag pakon sa manila ig pag balik sa cuyo indi ren ag resebe ang baam…anang aliagan “ABBY”….

68. Bunsawik – May 14, 2008
Dagi ang kanaken..
Sa isarang fiesta mi pacontest.Mi premyo kung sino ang kapapatangis ang elepante.Duro ang ag prisintar ara enged aka patangis..Tay sa uri ren mi saka Pastor gali ang aga seleng makon tana ako ang mapatangis sa elepante..Rapit tana ig ing aniani na sa elepante kung pira anang sweldo.. Durong kakanugon ang elepante dahil sobrang kaite ang sweldo ang Pastor marasino ang garakgak ang elepante sa nugon..Yehey!!Daeg si Pastor!!!
Pangarwang kontest kung sino ang kapapadalagan ang elepante maman ang idedeclare nga champion..Duro ruman ang ag presenta tay ara enged kapadalagan..Patas duman ang alima si Pastor makon tana ako ang mapadalagan sa elepante..Rapit tana sa elepante ing anianian na” Ikaw aliag ag Pastor”? Aruy bungkaras ang elepante inde maliag ag Pastor…HaeHaehae!!!

69. banbanen – May 15, 2008
Dagi ang mga aran ang mga ayep nga ing baliskad ko!

TIO’ – OIT

KUTI – ITUK

ARIPUTOS – SOTUPIRA

PANGET – TEGNAP

DALUMASIG – GISAMULAD

Pintoa indo ang sa TALIBALA piro indi kamo ag isip i’ marimo a?

70. Balugo – May 28, 2008
TOMAS:Aelaman mo siloy digi sa cuyo tatlo ka klasing isda lamang ang masabor.
SILOY:Owww ayaw ako y buriti ang tamang masasabor nga isda sa cuyo pariho ang subingan,bisugo,galonggong,balanak tarakitek,bulang mi iba pa,
TOMAS: Dia mas masabor pa sa mga dan.
SILOY: Ta anono?
TOMAS:Ang pinka masabor nga isda sa sa cuyo.MAYA-MAYA,SILAY,BOLYAN…
SILOY: Datu lamang……… masabor man da

71. bagasay – June 10, 2008
sa adlaw-adlaw, dorong bagay ang aga samber sa ateng paino-ino -ateng pangabui, pamilya, tagipuson, barkada, maubusan i load…..

ig ang makori sa tanan………

anono kabay ang SANTOL sa ENGLISH?

tama kabay akeng ena-ena nga “WHEREDUDE”?

72. TIPANO – June 14, 2008
Titser: Pedro use the word “be” in a sentence!

Pedro: Be carefull ma’am!

Titser: Very Good! About you Juan?

Juan: Berat mo ma’am ako roman imung akita!

73. CARSUNCILLO – June 14, 2008
NONG PANIONG (Taga MANILA aka pangasawa akeng ilog sa Pawa):Lola ako babalik muna ng manila para mag ipon.

LOLA: Bakit paniong dun ka pa sa manila mag ipon, puede naman sa calasag.
AFTER 6 MONTHS, ag oli ren sa cuyo si nong paniong ag alin manila.

NONG PANIONG: Lola ako dagi ren

LOLA (Excited): Ta paniong nag bati bati na ba ang ipon mo.

HEHEHEHE

74. CARSUNCILLO – June 14, 2008
MGA HI-TECH NA IMBENTIONS

JAPANESE REPRESENTATIVE- mi bitbit na ROBOT,, asusugo, aga saut aga kanta etc. (Palakpakan ang audience).

GERMAN REPRESENTATIVE – Mi darang cellphone kumpleto ang features (palakpakan roman ang audience).

AMERICAN REPRESENTATIVE – Anang ing pakita duro bael nga eroplano, medio BOENG- 737 (Standing ovation, palakpakan)

PINOY (CUYONON REPRESENTATIVE)- Anang bitbit BOTELYANG maete na mi LANA, abereng ang audience kung iwanen dato, pag abri y ilog ang botelya dayong pambanios anang lawas(ARA AMENG AMENG) sabay ugiaw ‘I CAN FLY WITHOUT ENGINE!!!!!! hehehehe sanda dadi indi ren matuman kung sadin ag tugpo si ilog.Ta ano pa dia PANDAEG si ilog. aga agawan ang amerikano asta hapon kung pasamauro kaka franchise ang LANA. DAMPARANG!!!!!!!

75. TIPANO – June 15, 2008
may saka pamilya na agarampang tenged sa mga propesyon na maliag anda sandang mga bata.

Tatay: anono imong bebeleng curso pag abot mo sa college?

Pedro: aliagan ko andan mag abogado agud katatabang sa
malilised nga cuyonon.

Tatay: mayad dan katatabang kaw sa malilised na indi ka bel y
magagaling na abogado. Ay ikaw maria?

Maria: Ako siguro tay ma doktora ren lamang. Muro duro ang
amarasakit degue na apapatay den lamang ara kakikita y
ang doktor na ingkokon.

Tatay: alilipay ako na naisip indo ra ang magtabang sa malilised
y amarasakit na ateng mga kasimanwa. ikaw juan ano kabay
imong propesyon na maliag belen?

Juan: ara ako pa may naesip na propesyon maliag belen.

Tatay: ara bale indi ka ren ag esip iba pa. pag PULIS den lamang
muro bobo ka ra. Damparang!

P.S. Intrimis lamang dya indi masilag akeng mga tangay na PULIS! hehe..

76. palaminko – June 21, 2008
Si Tong Gillan katatapos lamang i high school sa SJA. Agpa-Manila tana katabid anang darwa ka classmate nga si Elvira Tan asta Sarah Butan.
Pagabot anda sa Manila ag sagiap sanda boarding house, akakita sanda sa Sampaloc. Ang pustura ang miana ang boarding house animan ang tawag anang mga boarders, Ate Ganda. Anang asawa i Ate Ganda si Tio Paeng. Duto sa boarding house, naging tangay anda ang taga Panay nga si Pining Garcia asta taga Masbate nga si Malou Wang.

Estrabiba!!!

77. Lato – June 24, 2008
mi saka soltereto nga anang topi “MOHAIR” (tadlenga indo ako kung mali) ang mohair medyo sa gala anang olo. ang gala ay white parrot. si lolo sige anang patererek y seleng ig nasilag si soltereto…

SOLTERETO: ANONO IMONG ING SESELENG!!!###$$$DADI KAW LAMANG AKAKITA ANG STYLE NGA DIA???ARA KAW BA KABUAT Y KALOKOAN ANG SOLTEROS KA PA????HAHAHHA..

Sabat si lolo ig makon…

LOLO: ANG KABATAN AKO PA MI ING PASIPALAN AKONG LANGGAM NGA GALA IG ING SESELENG KO LAMANG KUNG IKAW AKENG LIWAT….

ta indi indo pa y galangen indong mga gurang gurang???

78. CARSUNCILLO – June 24, 2008
Mi saka taga igabas ag dayo inem sa lansangan,, ing abutan tana kasasanagen y inem ang mauli tana ren ing bakbakan na ugiaw ‘ SINO ANG MAESEG MAG LUA DADING LAGI, SINO BAYA! Ag lua si TABA makon tana ayamo ako ang maeseg,, sabat ang baleng IBAY AKO ANAY MAULI ING ADLEKAN AKO SA WHITE LADY…..

DAMPARANG!!!!

79. banbanen – June 25, 2008
Adik sa sigarilio si Kulas. Piro tana agpanari ren. Mga darwa ren ka dagon.

Isarang adlaw ing abot tana re’ man anang pagkaadik. Piro ing samitan na i agwantaen. Datong apangelkeg tana ren, nagkeb tana ig nagpangadi ig nagpakitaw i’ siñal kung masigarilio tana o indi.

Pagtongkaw na, akakita tana i’ TABACO nga tinemek, akaputos pa sa tinabas.

Ing sindian na ang katengan. Ang teran ing etet na. Ara pa nakompormi, ing lamed na pa tenged matamis-tamis.

Lagat maite mi aglebas nga malam. Mi ing sasagiap. Ing pakimanan na kung anono anang ing sasagiap.

Magsabat ang Malam: “Kulas naulog ang TABACO nga akatampel sa akeng Buli nga mi Pegsa, akita mo baya?”

THE END

80. banbanen – June 28, 2008
Ang signal kono ang Internet sa Cuyo animan’ maloyo’ ay aga saka pa’ banggilid.

81. Lato – July 11, 2008
sugpatan ko ang ki banz…

samoro ing betang anda sa Igabas nga mababa beken sa Igabas nga matas…

82. palaminko – July 12, 2008
Dodoy: Tay, akeng aliagang beleng kurso sa kolihiyo, engineering
Tatay: Aruy, dodoy makuri ang engineering asta lima ka dagon bago ka katatapos.
Dodoy: Lima lamang gali ka dagon, madali lamang dan. Ang high school ngani ing bel ko anem ka dagon!!!

DAMPARANG!

83. palaminko – July 12, 2008
Nanay: Ika’ doy, timan-timani re’ inem. Da kung ingtitimes mo imong kuarta imbis nga ing tatangway mo.
Parabaleng nga bata: Tay nay maski iwanen ko times akeng kuarta indi ko ra kabakal kotsi, itangway ko ron lamang!!!

84. ALIBANGBANG – July 12, 2008
Dekada 80 – Datong mga tiempo nga buie pa ang balay-balay dian sa kapusan nga ing istaran ang pira ka foreigners nga aga oroli Cuyo para lamang mag praktis y surfing sa mga tiempong amian sa atuen.
Mi saca tangay kita dian sa Cuyo nga aga siri drive anang tricycle nga maman ang yng kampang ang aga “cater” sa mga foreigners nga dato nga belen na ra sa airport ay maga arabot sa adlaw nga dato.
Foreigners – makon nga lagi sa atuen AMERKANO.
Amerkano – ang primerong maga seled sa ena-ena ang tao, DOLYAR.
Tay yng kampang tana nga tana ang mag-bel alin sa airtport papakon capusan, ang ag karawat sa anang utok: ARKILA = DOLYAR.

Natabo. Elat tana mga tenga sa oras sa airport. Ag arabot. Ag biyahe sanda pategbeng. Aka abot sanda Capusan.

Mag abot sa Capusan, natural surukutan den! Pakiman ang isara sa mga KANO:

KANO: How much do we owe you my friend?

Ang pobreng atueng tangay medio kapos anang suerte pag abot sa iringlisan ikumpara kanaten. Dagi anang sabat:

DRIVER: One (1) pipol, one (1) peso. Many many pipol, many many peso!

KANO: Oh, thank you so much my friend. That’s great. (ay tatlo sanda, dayong dawat y Php3.00)

Kalot den lamang anang barot atueng tangay. Ara tana ma-ikon, ara tana ma-ilimeg. Sa anang ena-ena: “ARKILA ALIN AIRPORT PATEGBENG LANSANGAN, Php3.00 LAMANG???”

( ) (

85. ALIBANGBANG – July 12, 2008
TATAY: Neng, adlaw den, pagsengnag den.

NENG: Tay, ara kita begas!

TATAY: Neneng, pag adal sengnad nga ara begas.

Ipes ang bastek. Pag lebas and tenga sa oras,ugiaw tana sa anang tatay:

NENG: Tay, makaen taren

(Apura saka sa balay ang tatay ay medio gesla ren.)

Mag abot sa lamesan nga karaenan:

TATAY: Ay dia, ay ayamo puros lamang platon digue? Ay adin den ateng pagkaen?

NENG: TATAY, PAG ADAL DEN DA AG KAEN NGA ARA PAGKAEN!!!

) 🙂 )

86. *A63N6* – July 12, 2008
BAYEN: Nong Mon, Nong Mon, aga order ang guest tay indi ko maintindian anang aliag y orderen.

MON: Ay anono anang order? Ing lista mo?

BAYEN: Een, way dague!

Ing basa ko anang yng sulat, “POLOTAN”. (Aba, sa akeng ena-ena; Pinoy dia a. Isara pa,ara sa amueng menu ang pulutan.) Dali-dali ako lua ag ling-ling sa anang guests. Ara ra pinoy duto ay puros sanda maputi. Ing pakimanan ko tana kung sadin doto ang ag order ang POLOTAN. Ing turo na. Rapit ako y pakimanan.

MON: Bayen, COSMOPOLITAN, beken POLOTAN.

(Beken da manda maraye…)

) ( )

87. *A63N6* – July 12, 2008
BAYEN: Nong Mon, kita ba aga serve y KILLER SHOT?

MON: Killer Shot??? Ay dan imong guest desperado? Way, tawi ang ZONROX?

BAYEN: Seryoso, Nong Mon. Ang guest ag order y KILLER SHOT!

Rapit ako sa guest. Pakiman ako. Balik ako ki Bayen:

MON: Bayen, TEQUILA SHOT, beken KILLER SHOT!!!

) 🙂 )

88. CARSUNCILLO – July 12, 2008
PEDRO : Father patawaden indo ako sa akeng mga nabuat na kasalanan.

FATHER: Ayamo dodoy anono imong mga nakarabuat na kasalanan?

PEDRO : Aka patay ako apat ka tao tenged aga paraet sanda sa DIOS, Ikaw father aga paraet da?

FATHER: Aruy! dodoy mabuay ako ron dige sa kalibutan ara ko enged pag paraet sa dios.

Hehehehe, DAMPARANG! PATAWADEN!

89. PUSUGON – July 12, 2008
PUSUGON: NAY!!!! ARO’Y AKO ING ABUTAN DIN AKING PERIOD!!!!
AKING UNDERWER MI DUGO!!!!

NANAY: PAG PAMIYENG DIAN AMBISYOSONG BAKLA KAW… BUNAKI IMONG KARSUNCILLO DAN BEKEN DUGO, DAN KURSO!!!!

90. banbanen – July 14, 2008
LANDO: “Nay na, ako baya ing ambengan kung kita agadurog, labi pa kung aga kondia-kondia kita.”

ASAWA: “Arey! MONSIL masakit”

LANDO: “Anong MONSIL? mi lalaki kang iba ano?”

ASAWA: “Pangel! IMONG CELLPHONE sa akeng likod masakit.”

Cuyonon nga Cuyonon ang ARRIVED… MONSIL.

91. Arikondal – July 30, 2008
Dodoy: Tay, sa Puerto pagpakilid lamang kung mi DANK TRAK ngani sa feeder road.

Tatay: Anono ang dank trak nga dan?

Dodoy: Datong trak nga sampulo anang kariton nga agakarga i baras!

Tatay: Polpol!!! Beken i dank trak dato. TEN MILLER!!!

92. bagasay – August 6, 2008
Judge: Patigayon i paelam sa korte kung anono ang matud nga natabo ang adlaw nga Biernes saka dagon ang ag lebas.

Akusado: (ara limeg-limeg)

Judge: Ing ulit ko, patigayon i barita sa korte ang natabo kanindo kasandagon.

Akusado: Di ka’nay, Judge, makon da dia “hearing”, ayamo ing papalimeg mo ako pa? Mi “speaking” da gali? Damparang!

93. palaminko – August 6, 2008
Si Tay Kadyo, bago kapakon sa Manila, ingpasyar tana anang liwat sa Mall of Asia. Mintras apanaw-panaw sanda sa seled ing karat anang paranlibangen, sagiap sanda kasilyas.Pag-abot na sa seled, sagiap tana sarok – diaski ren, ara. Ara tana mabuat, maski maraet sa anang leba, gamit tana ang tissue paper nga agasabit sa kilid. Pagpangiwang na, alubot ang tissue paper ay ara na i doblia, abetangan i tai anang tudlo. Anang ing buat, ing waslik na para magpurasik tay aka-igo sa dingding anang tudlo. Sa sobrang sakit anang tudlo, ing betang na sa anang bibig i sepsepen. SABOR!!!

94. CARSUNCILLO – August 6, 2008
Isarang adlaw sa manamoc (matud dia).

Charlie:Pabakalen da softdrinks.

TINDERA: Anong softdrinks?

Charlie: coke

TINDERA: Ikaw maistro?

Charlie: Beken, ako CAFGU, mababa maete sa pulis piro matas maete sa tanod.

kaerep, dato gali apakiman lamang ang tindera kung magamit y straw.

95. banbanen – August 7, 2008
KAMBING

Ayamo kono ang bagong batang Kambing aga keb?

Ang sabat? – Moro aeya tana ay anang nanay mi benget!

96. banbanen – August 7, 2008
Aga gurang sa Park ang Padi tay ag abot ang Dimonyo.

Padi: “Sa baskeg akeng pagto’ layas digi dimonyo! ala, layas… layas… shu…shu!”

Dimonyo: “Wow bongga ha!???, ang ansyano ingan-ingan, grabi-grabi. Ayamo kanimo dia, ha? ha? ANG KAPAL!” -)

97. bagasay – August 18, 2008
mi saka maelam-elam nga mabuay den i masakit ig naga ingga ren lamang. ang aga asikaso kanana anang batang kalibayenan lamang. ag oroli anang mga bata sa cuyo, pati ang mga agaralin sa abroad. ing arampangan anda kung anono andang bubuaten inaling mapatay si tatay na.

bata 1(ag alin sa abroad): kaministiran anang longon i tatay ang aga balor i mal tutal maman den da lamang ateng sakaorian nga katataw kanana.

bata 2(ag alin sa manila): beken den ang longon ateng patinlon, ang pantion don lamang, dato mamang sa lua ig makikita ang mga tao.

bata 3(ang asala sa cuyo): aroy ayamo magastos kita pa mabael? ang ka kori ang pangabui dadi, simpleng longon don lamang asta pantion para makamenos sa gastos. matama ren da ateng ing gasto sa anang pagmarasakiten i tatay.

tatay: mga bata, dawatan indo ron lamang digi akeng sapatos.

mga bata: ayamo masot kaw imong sapatos ang aga ingga ka ra lamang?

tatay: para indi kamo ron ag gastos i mabael, mapanaw ako ron lamang papakon sa sementeryo…..

98. Lato – August 19, 2008
dia isarang classic nga joke sa cuyo pero matod nga natabo…

mi isarang napatay nga maestra dian sa cuyo ig syempre porolaw ang mga tao…isarang gabi ag teregbeng ang mga taga baryo para mag polaw..nakita anda anang bata nga babae ig ag taw sanda respeto makon sanda:

aga porolaw: nene…condolence!!!
batang babae: same to you!!

shock sanda tenged sa andang nabati ig ing pabayan anda ren lamang saben dara dato ang kapongaw…datong maga oli sanda ren ing pasigwar anda andang respeto ig makon oman:

aga porolaw: nene condolence!!!!
batang babae: ing kon taka mo ron kaina nga SAME TO YOU!!!###**
ke’med sanda nga aga torokad!!!!!

99. banbanen – August 19, 2008
Makori ag mal isarang tao’ kung patagong pirmi’. Saben dan ma’len ka na ra’ patago’.

Kung tula’dato ra lamang, indi kamo ren lamang agma’lan…

Pag-upotan kamo ren lamang.

100. Lato – August 20, 2008
tio..

ayamo kuno ang mga lalaki nga tio kung aga pangi ay aga patas anang siki????

dan samoro andang mga lolo kono ing tumban kono ang pader kanodaya.. syempre tuak!!! animan aga pang andam sanda lamang..

101. banbanen – August 22, 2008
Si Insa’ asta si Inso’ mag-asawa’. Si Inso’ UDAREN. Ara pag toothbrush.

Tenged indi maliag si Insa nga mapaeya anang asawa, ing sugo na nga magbakal i’ Tubo sa palingki. Magakaen sandang darwa’ tubo, basipang malimpio ang ipen ni Inso.

Pagbalik ni Inso’ alin sa palingki, atangab-tangab, naubusan tana’ tubo’.

INSO: “Insa, ing libot ko ren ang palingki tay ara enged baya’ tubo, akeng ing bakal KAMOTING KAOY den lamang, di ba masabor da dia?”

102. tutuliao – August 28, 2008
kung ing soram kamo ron pamati ang kwento y juan tamad pwes dagi mi bagong version ang “juan bastos”

eksena sa seled ang grade I classroom.
subject: filipino

Teacher: Ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay tungkol sa
alpabetong filipino.

Sa matagued nga barita, ing turo ron ang maestra ang a ba ka da……

Teacher: Ok. sino sa inyo ang makapagbibigay ng salita na
nagsisimula sa titik ta (letter t)?

Ay si juan bastos manda, ang dasig ingan ag patas anang alima. komo nga aelaman da ang maestra nga mi pagkabastos si juan, ara na y tawaga. imbis si pedro ang ing tawag ang maestra.

Teacher: Pedro, magbigay ka ng salita na nagsisimula sa titik ta.

Pedro: Mam, tatay po.

Teacher: Very good! Palakpakan natin si Pedro.

makon si juan sa anang enaena,” sayang t___ sana”. (bala kamo ron lamang ag sugpat.)

Teacher: Sino naman ngayon ang makapagbibigay ng salitang nagsisimula sa titik pa(letter p)?

siyempre si juan indi agpauri akaisip nga lagi anang isasabat. ara ro man y tawaga si juan ang maestra tengued nga aelaman na nga bastos anang isasabat. ang ing tawag ang maestra dadi ay si jose.

Jose: mam, papaya po.

Teacher: Very good! Palakpakan natin si Jose.

Ang bastos nga juan agpangalot lamang anang ulo ig magpanagestes. ” Sayang, p___ sana.” ( bala kamo ron ag sugpat)

Dagi ren ang matinglo.

Teacher: Sino naman ngayon ang makapagbibigay ng salitang
nagsisimula sa titik da(letter d)?

Agpatas dadi tanan anang classmates. tana lamang ang ara ipatas
palibhasay ara tana ren aelaman na bastos nga agaimpisa sa letter d.marang lagi pag sa class ang ara ipapatas anang alima maman ang ing tatawag.

Teacher: Juan, magbigay ka ng salitang nagsisimula sa titik da.

Ang pobreng juan agamat amat lamang y tindeg ig ing paparangolasan y isip ang word nga bastos nga magaimpisa sa letter d.Pero ara enged apega. Ang maestra agkumpiansa ra nga ara aelaman nga bastos si juan nga agaimpisa sa letter d.

Juan: mam, daga po mam.

Teacher: Very good! Palakpakan natin si juan.

Tai koti kung kaaguanta si juan sa anang pagkabastos.
Patas tana oman ig magtindeg.

Juan: Pero mam, (dayon tanang depa) yong t___ niya ganito kahaba.
(aelaman indo ron dan)

Ara enged kaligtas ang maestra.

abangan ang part 2&3.

103. kutapdi – August 28, 2008
tutuliao medio apapateng-pateng ko anang kasugpat dia….

aka salapo pabisara si juan sa anang maistra ang oras nga dato animan medio ing pungawan si juan. mag urulian sanda, akita anang maistra si juan nga aga pungko sa lua ig aga panulangked. medio nanogon anang maistra ki juan… dayon na ipakiman si juan…

maistra: juan ika ayamo ara pa y uli? anono imong ing bubuat dian? ayamo medio sa ing pupungawan ka’ mayad ig aka panulangked ka pa?

juan: ako la’lagat de mauli moro ing babantayan ko pa ang palamingko.

maestra : ayamo kaministiran mo pang bantayan dan?

juan : ma’am moro ang palamingko aga bulian!

talagang bastos! )

104. banbanen – August 28, 2008
Darwa ka magkumay agampang…

Kumay 1: “Ako baya kung akakakita itlog nga mapula adedemdeman ko si kumpay mo!”

Kumay 2: “Maliag y kon, tula’dato kapula ang ki kumpay?”

Kumay 1: “Beken! dorong kaasin ang ki Kumpay mo. Grabi!”

Kumay 2: “Ako’ na’ kung akakakita’ Patatas, adedemdeman ko si Kumpay mo!”

Kumay 1: “Maliag y kon tula’dato kabael ang ki kumpay? sus-maria-osip!”

Kumay 2: “Beken ah!!!! Tula’dato kaburing ang ki kumpay mo!”

105. tutuliao – August 28, 2008
kutapdi maman enged manda. ing tawag na pa anang maestra ituro ang palamingkong agabulian.

Pagkatapos y bulian ang palamingko, ag uli ren da si juan. ag seled tana oman ang apon.

first subject: science

Teacher: Good afternoon class.Our lesson for today is about human
anatomy.We will study first the human sex organ.

Ang maestra ag explain den kung anono ang sex organ pati anang parti ig anang gamit.Para mas maintindian ang mga bata, ag pa drawing dadi si mam.

Teacher: Who among the boys can draw your own sex organ?

ay si juan dorong ka hustler dian, agpresentang lagi anang sadili

Juan: Mam, I.

Teacher: Ok, go to the blackboard and draw your own?

Mani mani lamang ki juan. Pag awid na ang chalk diridiritso anang
kurit halos mag lampas pa sa blackboard sa sobrang bael anang
drawing nga totoy ig batog.

Teacher: Very good juan.

Teacher: Now, who among the girls can draw your own sex organ?
You, Maria.

Pakon da si Maria sa blackboard. Ang makori indi na maisip kung marasano y drawing. Siguro ang karimo anang itsura.Ara ren kaaguanta si maria, dali dali tana ag keb ig abrian anang palda. Aliag na y linglingen kung marasano na idrawing.ang marimo akita tana ang maestra.

Teacher: Opps Maria! No cheating.

106. Lato – September 2, 2008
mi isarang intsik nga ag pakon sa karaoke bar…ing saboran y mayad tenged ig ing abot y alas singko ang kasasanagen ig ori ren nga nakita na ang oras.aelaman na nga delikado tana sa anang asawa ig isip tana kung anono anang rason nga na late ag oli…sa mataged nga barita dagi anang naisip…tawag tana sa anang asawa ig makon…

“NAKIDNAP AKO PERO WAG KA BAYAD RANSOM DAHIL NAKATAKAS AKO…PAUWI NA AKO”….he he he…

107. Lato – September 2, 2008
kumpay 1: pay, ang tinglo ingan imong sapatos…

kumpay 2: een manda pay, surprise gift imong kumay

kumpay 1: surprise!!!anono ang okasyon?

kumpay 2: ara..akita ko lamang kagabi sa idalem ameng kama???

108. banbanen – September 6, 2008
Dia matod nga natabo. High School ako 4th year.

Akeng tangay nga lalaki (indi ko ren i sambiten anang aran) aliliag sa ameng saka classmate nga babai’. Isarang adlaw agpamasiar tana sa balai ang babai’.

Datong ma’botan tana ang mga bogtotinai ang babai nga agagorang ka’tobang ang TV, ing pakimanan tana kung agaiwan tana doto. (Ara pa moro ang babai’, mi ing panawan.)

Anang sabat?

“AKO ASELENG TV”

(tama ra manda)

109. tutuliao – September 8, 2008
Mi darwang magkumpay nga bago agbagat. Komo ang buay ara y kitan agpangusisa mayad ang sakabilog. tay ang wans doro ra ka intrimis.

kumpay 1: kumpay pera ren imong liwat?

kumpay2: 2 girls and 1 daughter

( tama ra manda. 3 moro kababai anang liwat)

magsabat ang sakabilog;

kumpay 1: mayad pa dan akalalaki ka pa.

110. palaminko – September 30, 2008
Dia isara lamang sa mga pakadlaw nga ing taw kanaken akeng ilog. Tawagen tang Inso’s Kilikogs ang Pakalams:

Isarang adlaw na sabado,aga shadow boxing (kaig-kaig) si Tay Tabiong anang pang-bulang, ag lebas si Tay Putoy…

Tay Putoy: Uy Tabiong gwapo imong parawakan na dan ah!

Tay Tabiong (Aelaman na rang aga bulang da si Putoy): Kung mi ing igutan kaw kanindo, kung alyag kaw bulang kita aruman.

Tay Putoy: Ariglado, sigi bagat kita ren lamang sa bulangan.

Kina arumanan aka una si Tay Tabiong sa bulangan,a pirdi pa anang gwapong parawakan.

Tay Tabiong: Ara bali ma bawi ako lmang sa ing igutan ni Manong Putoy.

Lagat pa y maite ag abot den da si Tay Putoy, ara manok nga ing dadara kundi igot na malabeg.

Tay Tabiong: Manong Putoy ara mo ra gali y dara imong ing igutan?

Tay Putoy: Ay datu! (Dayong turo sa anang likod.)

Tay Tabiong: BAKA? Animal kaw pasamauro kita masampok?

Tay Putoy: Makon ka ra akeng ing igutan ara ka ra ikon kung anono?

111. palaminko – September 30, 2008
Inso’s Kilikogs ang Pakalams (pangarwang angkab):

Tay Tabiong: Manong Putoy dayo kita bulang sa Balaguen aruman, ang problema rangga akeng bisiklita.

Tay Putoy: Beken i problima dan, akeng kabayo ren lamang.

Tay Tabiong: Sigi, agian mo ako ren lamang sa balay aruman.

Kina-arumanan, ag lebas manda kanda Tay Tabiong si Tay Putoy aga paypay pa piro diri-diritso anang pangabayo. Ang pobreng Tay Tabiong ag panao den lamang pa-Balaguen agalin sa Pawa.

Sa bulangan den…..

Tay Tabiong (aga tawal pa anang dila sa raye anang ingpanaw): Manong Putoy, diaski kaw, ayamo ara mo ako runda y pasakaya sa imong kabayo?

Tay Putoy: Diaski, makon ka ra agian ta kaw lmang kanindo ara ka i kon nga ikaw gali magasakay!

Damparang….!

112. palaminko – October 6, 2008
Inso’s Kilikogs & Pakalams (pangatlong angkab):

Bagong distino c Dr.Pons sa Ospital ang Cuyo, tay ma’lit den animan pirmi ren alilipat.

Dr.Pons (makon sa nars): Nini ara mo ba napatirapi kung adin ko kabetang akeng thermometer?

Nars: Aydan sa imong talinga dok.

Dr.Pons: HA!? Lintian den,kinong BULI ko kabay akabetang akeng BOLPIN?

113. palaminko – October 6, 2008
Inso’s Kilikogs & Pakalams (pang-4 nga angkab):

Sa Munti….

Atapos den y basbasan ang padi ang kuluno na aga gurang sa gururangang de kurinti…

Padi: Ta dodoy anuno dadi imong pinaka-uring kalyagan bago ka anda y kuryintien?

Kuluno: Padri, pwidi ba indo awidan akeng alima asta mabugtuan ako ginawa?

114. palaminko – October 6, 2008
(Inso’s Kilikogs & Pakalams (pang-limang angkab)

(Foreign Expressions) Ano andang ing kukon pag naka utot sanda?

Kano: Excuse me!

British: Pardon me!

Cuyunon: BEKEN AKO!

115. palaminko – October 6, 2008
Inso’s Kilikogs & Pakalams (part 6):

Sa ospital duman…

Tabiong: Dok, dok tabangi ako ra!

Dr.Pons: Ayamo naywan kaw? Ayamo magapakamatay kaw?

Tabiong: Indi dok aka lamed ako muro dalumasig na bui.

Dr Pons: Engey dapat ag kaen ka ren lmang y sinilas.

116. bagasay – October 11, 2008
nonong: aelaman mo, ang aga pang shine gali i sapatos sa ateng opisina anang mga bata sa la salle ang sakabilog, ang isara sa ateneo.

dodong: wow! anono dato mga iskolar?

nonong: beken, aga pang shine da i sapatos doto.

117. tangay – October 28, 2008
kumpay 1: ‘pay aelaman mo ang unano nga adlaw-adlaw akikita mo sa mi san sebastian church? mi anang darwa ka mababael nga apartments sa mi legarda nga ing pa parentan ig pulos professionals anang lima ka liwat!

kumpay 2: anoronda? ag tama tana baya sa sweepstakes?

kumpay 1: beken, adlaw-adlaw tana aga palimos sa lua ang san sebastian sa seled kuarenta anyos. )

118. Lato – November 3, 2008
dagi ang grabe nga aga palimos…

mi isarang manig palimos sa quiapo nga naging suki i kumpay… kada lebas tana olog enged maski pira…isarang adlaw akita na sa santa cruz ig para maka siguro ing pakimanan na ig makon…di ba ikaw maman ang aga palimos doto sa quiapo???sabat ang manig palimos…ako manda pero medyo ag asenso kita ren animan mi branch ako ren dige sa santa cruz!!!!!

119. Lato – November 3, 2008
ang high school ako pa sa cuyo ind ko malipatan ang isarang bata (dadi aga abroad tan ren sa barko) makon tana sa kaeng libayen nga si cesar beken tana pa y chairman)

dodoy: dong anang katunayan i manong mo ag abot den makon akeng maestra…taranta kami ay dadi amen lamang abati ang limeg nga dia…

dato maelamn amen ang katunayan gali ay ang akeng diploma sa eelmentary….

120. suringet – November 6, 2008
mi saka lola sa bisucay nga aga ingga ren lamang tenged sa anang masakit ig marapit den kuno mapatay. mi saka gabi, anang mga bata agtiremes times duto sanang balay ay ja c lola kuno ingkukuryan den ag ginawa ig sandang pa’ino ino agaelat den lamang anang kinamatayen. (kung baga againgalo ren lamang). pero maski ingkukuryan den agginawa c lola nga ja, ing tawag na pa na anang bata ikampangen:

lola: Neng, kung — ako — ngane — mapatay,— ang imong ipasot kanaken nga bestida datong maroon ah, ang akeng paboritong lam–bong. (pagtapos and 2mins. agpireng den c lola. patay den)

Anang bata nga ingsugo agsagyap din ang lambong nga anang ingbilin na ipapasot ky lola. C lola ara ren y giginawa.dang makita na ren ang lambong, ingsasagyap na rin anang butones ay papasot na ren ngane. agkaragulo ron anang mga bata ay ndi ren makita anang butones. sandang pagkaignek….mi aglimeg:

DA MI ZIPPER SA LIKOD…

wah c lola man agsabat! agbalik anang ginawa y lola! (aba dampang!)

121. palaminko – November 7, 2008
Inso’s Kilikogs & Pakalams, Part 7:

Si Tikoy (tisoy nga Cuyonon) asta si Makoy (marimong Cuyonon) aga-ineman. Aibeg mayad si Tikoy ki Makoy aymoro durong chicks si Makoy.

Tikoy: Pay, anono imong sikrito ayamo indi kaw maduran i chicks? Sigi lamang imong teles i laber.

Makoy: Darwa lamang pay – bolitas asta baras.

Tikoy: Diaski kaw pay, ingloloko mo ako. Ang bolitas aelaman ko piro para sa adin ang baras?

Makoy: Ang bolitas maman akeng inggagamit meintras aliliagan ko pa ang babai piro kung aliag ako ron nga bayan ako ang babai, baras den akeng inggagamit.

Tikoy: Ayamo babayan kaw kung baras den imong gamiten?

Makoy: Damparang! tisoy ka manda tay ang kapulpul ka ra. Sa sobrang apdes ang baras, indi tana enged agpauman i pa$!^r. Ang regda iba sa lipeng!

122. palaminko – November 8, 2008
Inso’s Kilikogs & Pakalams, Part 8:

Tikoy: Pay, mainem kita sa balay. Ingpupungawan ako dato, ingbelagan ako akeng laber.

Makoy: Diantri kaw, sayang lamang imong katisoy, wi pagsagiap i kateles. Asta indi ako puidi dadi pay, mi panaw kami akeng laber lagat sa sirem.

Tikoy: Sigi ren, tagdarwa kita lamang ka botilya ang sirbisa. Tamang-tama lamang pampaiseg leba sa imong panaw lagat.

Ara naimo si Makoy, pabegsa tana sa anang tangay. Pag-abot kanda Tikoy, tangway nga lagi si Tikoy i sirbisa.

Makoy: Diaski kaw Tikoy, akeng kaisip tagdarwa kita lamang tay dan ayamo grande imong ingbibitbit?

Tikoy: Ika pay indi kaelam agbilang? Seleng ka ra ang apat da ra lamang ka botilya ang grande dagi akeng bitbit, di tag-darwa kita ra lamang!

123. bakaw – November 10, 2008
Mi mag asawang ara enged kaadal maski grade 1 lamang, isarang adlao ing kampang ang babay anang batang sakabilog lamang,

NANAY: doy mag adal kaw mayad.
BATA : een nanay

Pera ka adlaw ag uli ang bata galin eskuelan na mi homework,

BATA: nay ano sa english ang lapis?
NANAY: ay dodoy pasinsia ka ren lamang ako baya ara enged kalibutan.

Abati ang tatay

TATAY: nayna ano dan ing papakiman?
NANAY: anono kuno sa english ang lapis
TATAY: lapis lamang indi mo maelaman!
NANAY: ay anono
TATAY: ay di MONGGOL

124. VIETNAMIS – November 11, 2008
Mi darwa ka studyanteng H.E Major sa PCAT ing sugo andang maistra magbakal juice para sa capeteria sa tindan anda ching,

TEKLA: Miss pabalakalen da SANY OREN

KADYA:Tangi… beken SANY OREN… SUNNY ORANGE…. CALID LIBEL (college level) ka ren indi ka pa kaelam ag PRONAUN……

125. palaminko – November 14, 2008
Inso’s Kilikogs & Pakalams (Part 9)

Si Sarah Butan akapangasawa Intsik nga taga-Manila… Honeymoon…
Intsik: muka mo mamuti… (mintras aga arek-arek ig aga ikap-ikap ang eyen i Sarah)
Sarah: (akereketek) thank you!
Intsik: muka mo mamuti…
Sarah: (akereketek pa ra enged) simpri, maputi ako muro…
Intsik: sabi ko, muka mo mamuti… *&*&$#
Sarah: (midio ing erepan den) ika ang ka ulit-ulit, simpri maputi akeng itsura ay tisay ako ngani!!!
Intsik: (ing erepan den) sabi muka mo mamuti… (padaregese na i belag ang darwa ka tud i Sarah)

Bago sanda pa ag intindian … Damparang…

126. panangitan – November 18, 2008
Nay na: Tay na, anono imong tawag sa isarang asawa nga seksi, mapustura, beken y selosa, maderep, maayad ag asikaso, ig masabor agluto…..

Tay na: Taginep

127. panangitan – November 18, 2008
Nanay: Badong, anono diang mabael nga zero sa imong test paper?

Badong: Dan Nanay beken y zero, naubusan lamang y “star” ang maestra animan ing tawan na ako lamang y bulan….dan Nanay bulan baya, beken y zero….

128. bakaw – November 18, 2008
Mi magtangay sa manila na parehong duling, mi ing pakunan sanda, na ara na ren anda nasapo na andang kuarta piso ron lamang asasala, ang problema indi sanda ren kauli tenged datong una piso ang pasahe sa jeep, ag isip sandang darwa kung ano andang bubuaten, makon ang saka duling, tuladia ateng buaten, pelien ta ateng sakayan na jeep ang driver duling da, para pag ing kon na kurang, kukunon ko sakabilog ako lamang, tiempong tiempo mi ag lubas na jeep na ang driver duling da. tapos ara pasahero naka sakay, sa mataged na barita, ag sakay sandang darwa, ing taw andang lagi ang piso sa driver, makon ang saka duling, MAMA BAYAD O, makon ang driver kurang dia, ag sabat ang saka duling, AYAMO KURANG SAKA BILOG AKO LAMANG, makon ang driver, ANONG SAKA BILOG!! ,,, APAT KAMO!!

129. bakaw – November 18, 2008
Mi mag lover, na mi papakunan, makon ang lalaki lagatlagat bubusinahan na lang kita, ag sabat ang babay, ano imong dadaraen kotse?, makon ang lalaki beken, BUSINA LAMANG…

130. bakaw – November 22, 2008
Mi mag asawa na andang tawagan ay honey, ang lalaki medyo mi pagka playboy, isarang adlao ang lalaki na ospital na medyo marapit den mapatay,
LALAKI : honey mi pagtatapat ako kanimo, patawada ako
BABAY : honey indi ka ren ag limeg, saben lamang madugangan
pa imong sakit
LALAKI :honey ing ulit ko padawada ako, tenged ang imong
bogtitinay na babay na disgrasia ko,
BABAY :honey makon ako ngani indi ka ren ag limeg,
LALAKI :honey pati si nanay mo nadisgrasia ko ra
BABAY : HONEY KUNAKO RON NGANI INDI KA REN ANG LIMEG,
TENGED ANG LASON NA ING PAINEM KO KANIMO ARA PA
ITATALAB.

131. Lato – November 23, 2008
mi dyan sa cuyo kono nga toladia anang sabat datong mag una anang bata tenged sa anang kaerep ay poros problema anang ing tataw datong mabaskeg tana pa…

anang bata ing admit sa ospital ig sa mapungaw nga barita adayonan. ag padara ang ospital y sogo para ipaelam sa anang gorang gorang nga anang bata a patay den…mag sabat ang tatay: AROY IPALEBENG NGA LAGI SABEN A BUI PA!!!!!animan sa mga kabatan ig sa ateng tanan, mag pakaleba kita ig balesan ta kayadan ateng mga masig ka tao labi pa ren ateng mga gurang gurang…dan andang toyo kanaten ay para sa ateng kayadan…

132. VIETNAMIS – November 24, 2008
mi darwa ka bata aga tagsing ang kasoy sa sirong tapos naulog sa andang ing tatagsingan ang bra ni manang na bagong bunak… ag ogyaw ang bata mabaskeg. makon da MANANG MANANG IMONG ANTIPARA SA ITENG ANG LAGPAK DEN…..

133. bakaw – November 25, 2008
Mi bus sa manila na pampasahero, anang rota aga lubas sa normal college, mi babay na pasahero na probinsiana, pag tapat sa normal college, makon ang kundoktor, ANG NORMAL DIAN MAGBABAREN, abati ang babay, makon tana sa anang sadili, ABA AKO NORMAL, duro tanang baba, pero beken tana sa normal college mapakon,anang pagkaelam ang normal ang pag erisipen.

134. bakaw – November 25, 2008
Mi bisaya ag pakon manila,isarang adlao ag pasyar pasyar tana, ing abot tana anang paranlibangen, ara tana maseledang cr, anang ing buat ag tikongkong tana ren lamang sa mi tulay, akita tana ang pulis, tapos ing ugyawan tana, makon ang pulis, ASO KA? ag sabat tana, na makon, ANONG SUKA? TAE NA TO!!

135. kutapdi – November 25, 2008
1991 graduation party y balonggay sa sta mesa… siyempre kuntodo diario kaiban ko akeng tangay nga si kumpay nesty. tenged sa sirbisa ameng ing probitsaran simpri, apuno ameng barok. alas dose ang gabi kami ren ag reka’rekat uli…kung ayamo panenga-tengan pa lamang ameng biahi pauli sa sta cruz, parangi-pangien kami ren si kumpay. ara kami ka aguanta pag lusong nga pag lusong amen sa jeep tag saka posti kami ang odeon theater sa avenida y mag pabantang ) ang marimo katengan pa lamang ameng apapapusit mi ag patadeng deng pulis sa ameng kilid nga aka owner jeep! sa city jail kami ing puasan i mag multa P100 ang beke’ oras. mayad lamang ara kami ra ikalabusua.

136. pakinasen – November 26, 2008
Bakaw @ 134 -mi saka “version” pa imong istoryang dan – datong magpungko tana ren ig aka patumpok den, akita na ang pulis maraye pa aga pito ren, ing tabunan na anang tudong anang tae, makon ang pulis, anono dan imong ing ta’leban magsabat ang probinsiyano, pikoy, ing ta’leban ko saben mag lepad, maliag kaw kanimo ren lamang, paligwin tana ren, makon ang pulis tsamba ako dia sa pikoy, dayon na i amat amaten i gem. . . . . tsamba ang pulis, mainit init pa. . . .

137. bakaw – November 27, 2008
Mi mag asawa na pirme asuayan, kung ano ang ing kokon ang babay sa lalaki, ing babalik da ang lalaki sa babay,
BABAY : tamadan!
LALAKI : tamadan ka ra!
BABAY : gonggong!
LALAKI : gonggong ka ra!
BABAY :botigen!
LALAKI : botigen ka ra,!
basta kung ano ing kokon ang babay sa lalaki talagang ing babalik ang lalaki, ay di padayon andang suayan,
BABAY : polpol!
LALAKI :polpol ka ra!
BABAY :… SUPOT!
LALAKI :….YON LANG….
indi na maibalik sa babay tenged indi na makon na tuladato ra ang babay