Sa Aran Ang Gegma

Sa aran ang Gegma, mi mga bagay kitang dapat ig beken’ dapat b’waten. Dagi ang ameng ena-ena para sa ateng kalipayan. Dia ara kamatodan, kambengan lamang. Beken’ Kambingan! – Kung aliag indo i dogangan, mas mi sab. Bainti ka linia dia, animan kung mi obra’en kamo, una indo anay saben malingat kamo.

 1. Kung beken mo’ mal ang isarang tao, indi mo’y tinekagen saben ma “in love” kanimo.
 2. Indi mo ibolyawan ang bagay nga indi mo ipakawkaw o pakabegan sa iba.
 3. Indi ka ren ag pangas awid kung mapamolyaw ka ra lamang.
 4. Inding indi ka enged ag pangawid kung mi ing awidan ka ren.
 5. Midio lamang dan sa elevator… seksek ka ki seksek ang puno ron. Mi agdanan da paman indi mo lamang makita.
 6. Kung maga elat ka ang mi maga intris kanimo, ara matatabo kanimo dapat, maski pasamoro, mag tinekag ka ra.
 7. Kung mi ing mamal kaw nga indi maliag kanimo, pabay lamang! pira ka adlaw saben etekan ka ren da kanana. Aunan ka na lamang. Di ba?
 8. Belagi kung beken ka re’ kontinto. Dan ara’ kabobolong sa imong pagkakabos kung beke’ ikaw.
 9. Kung beken ka’ mal ang imong ing mamal, indi ka’g riklamo moro mi mga aga mal da kanimo nga indi mo ra maliagan animan, kwits kamo lamang!
 10. Kung darwa imong ing mamal, pilia ang pangarwa! Tenged nga kung talagang mal mo ang una, indi mo ron itinekagen ang pangarwa. Tama ba?
 11. Wi’ beke’ porki pirmi kamong aga chat, aga ampang sa telepono, text to the max o kaiban nga pirmi sa paranawan, aliliag de’ kanimo, ig kamo ron ang makadayunan. Mi mga tao lamang baya nga talagang sobrang matinangayen, sweet, karingking, o saben aliag ka lamang i utangan pira ka adlaw.
 12. Kung maga pili ka imong mapapangasawa tenged sa tinglo anang itsura, wi, indi ka’g apora. Pira ka adlaw makokon mo nga mas importanti gali ang matinlong pag urugali’en imong makaka’apen. Moro sa maparaet ka ig sa indi, maga abot ang timpong ang dating mga crush ng bayan, magiging kaitsura ren ang balat nga ara amer!
 13. Kaisan maski ika ren ang aka schedule, maga elat ka pa ra enged, moro beke’ ikaw ang priority.
 14. Makori ipalabetan ang kabui’ ang isarang tao. Labi pa kung beke ikaw ang bida para kanana.
 15. Aelaman mo baya kung marasino karaye ang panage’langan ang darwa ka tao nga agtalikudan? Kaministiran mo pang libuton ang kalibutan agod makatubang mo’ oman ang tao nga imong ing talikudan. Kung magbagat kamo ngani, makon kamong darwa, “Small world”.
 16. Mas mayad den nga mag talang sa pag buat isarang bagay kaysa ara ka ing bubuat tenged tamadan kaw.
 17. beke’ tanan nga imong ing paparaet matod… ig beke’ tanan nga ara mo ipaparaeta botig.
 18. Kung ag mal kaw sa beke’ dapat ig asakitan kaw, indi mo ibasolon imong tagiposon o imong utok. Tenged ang mismong mi kasalanan dian ara iba kung beke’ ikaw!
 19. Ang gegma midio sa bangalog nga adlekan kaw maulog. Pag natabo dan, malamang aksidinti o talagang kabos kaw.
 20. Mi mga tao nga aga mal kanimo, ara mo lamang nariripara, tenged boray kaw, ig kung mag arek mal’way.

[Obra ni Kutapdi ig Bagasay sigon sa email nga aga sirkolo]

1 thought on “Sa Aran Ang Gegma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.