Photo Triva: Pangarwang Parti’

Bagasay asta anang mga klasmit (Grade 5)

Mga tangay para sa ateng ka’mbengan, dia akeng birthday, 5 yrs. old ako ig dorong bisita! (kablita indo lamang ang ladawan kung liag indong maripara’ matinlo) – Pintoa indo ngani kung saino sanda. Ang iba siguro indong mga nanay asta tatay den. Dia bago kami lamang ag lagted sa ameng balay sa ing atubangan ang
3 Sister’s Theater and Bowling Alley.

Ang sa likod maman ang Tropical Hut kung sadin mi halo-halo nga ang ice agaalin pa sa Antique ig ing papadara sa mga lantsa papakon i Cuyo sa seled i ang sako nga mi labang. Ang ing tataguan ang mga ice blocks tuladato ra – isarang sementadong lugar (medyo sa pantion- hehehe! – nga medyo sa kulungan baboy, mi tabon nga sin, puno i labang).

Omanen ko, ka’mbengan, beken’ kambingan! hae hae hae!!!

Kablita indo lamang dia para sa part 1

[BAGASAY]

15 thoughts on “Photo Triva: Pangarwang Parti’

 1. Penet

  Aber ako reman ang ma ona i pinto’. Sa atubangan sa unang linya ing papang-onan i ang bata i Sir Necer sanda Mam Minnie Guardiano Sabando. Ang batang dia pirmi ko akikita a piano sa andang balay. Dason si Totic Jutare, tapos si Daod, sa tenga ang birthday celebrant na si Bagasay. Doto sa linya si Manene Ita ig ang sa kapusan si Boyong Lazaro. Ang primero sa pangarwang linya ay si Raul Bacosa, si Maydie Bonto, Eva Buenaventura ig sa pang-ori si Genevieve de los Reyes. Sa pangatlong linya ay say Meay Ruiz, Sydney Andao, Banjo Bacosa, Annie Larios, Eden Belen sanda Cesar Andao. Sa ikapat na linya ay say Karatongan kengkeng na si Lua, ig kalinya anda ra si Evelyn Gabo sanda si Lomboy. Sa kataliposposan ay si Edwin Pediapco, manong ni Bagasay, sanda si Badocs Guardiano.

  Siguro kung beken sa akeng pagmama’l kanindong tanan sa akeng kamamalamen deng dia siguro akeng makikilala sa ladawan si Bagasay lamang.

  Like

  Reply
 2. lokus

  penet bilib ako kanimo, tama kaw, apateng pateng ko maman manda sanda.

  sino kabay akeng kilala digi.? Sa 2nd row sa kilid medyo si Genevieve Delos Reyes, katupad ni Bagasay si kitikot, katupad ni Eden medyo si Filipina Flores, sa liko ni Manene medyo si Jing jing Jutare, medyo dan lang akeng nakilala.

  Akeng comment lang, ara ako na imbitar ni Bagasay bekeb kami pa y close ang mga tiempong dia. Haehaehae!!!!!!!!!

  Like

  Reply
 3. pakinasen

  Aber ako maireg da panemdem – sa unan aga gurang si Maret Sabando, katupad i celebrant si Kitikot, sa luyo si Daod, ang mi ribbon sa unan si Millet Andao,sa ubong si Genevieve, dason medyo si Phoebe Eleazar, sa ubong i Kitikot pangatlo si Arlene Aranda, sa ubong i Bagasay si Flosie Bonto asta anang manang i Arlene, sa aluyong linya si Sidney, si Mercy asta Lucy Martinez, Joy Gabo, Filipina, Eden asta Baby Ela Ponce de Leon, sa ubong si Manang Karatongan, sa anang ka linya si Lando Anonas asta Cezar Andao, si Evelyn Gabo asta Ilog Lomboy, sa kaubungan si Edwin, sa ubong sa wala, panglima ang aka ribbon nga aga paliped liped maman den si BUyo. . . .

  Ta abir, dugangi indo. . . . .

  Like

  Reply
 4. bagasay

  ang retrato baya putol. kung pabaelen indo dan makikita indo anang kasugpat sa parting kilid i genevieve. sabagay saka bata ra lamang ang aputol, alipay ngani siguro dato ang ara tana kairegan – hae! hae! hae! selenga indo kung sino ang missing link.

  Like

  Reply
 5. kitikot

  Aber maireg ako ra panemdem – Sa unan si manang Maret sabando, Boyet Bacosa, Totic, Len-Len Bacosa, Gina Raymundo pati anang libayen alipatan ko ren anang aran,and celebrant, katepad aga kitikot ang irong ako hae hae.. Si Manene, Melit Andao, Boyong Lazaro, Genevive, Suzette Ong, Jing-Jing Jutare,Beth Lazaro, Arlene Aranda,Eva Buenaventura,Flosie Bonto,manang Eden (pustura talaga) manang Baby Ela, Filipina, Mercy Martinez, manang Sidney, ilam kung si manang Banjo dato katepad ni Filipina,Rose Lily, si Marapati ing kekengkeng pa, si tia Lolit aga kengkeng ki Toto, manong Lando, manong Cesar, sa likod si manong Edwin mi si manong Melio. Adin kabay si manong Teting? Ag kara pinto ko kabay? Pintuin mo hae hae

  Like

  Reply
 6. kutapdi

  wi kung ako ang magripara ang litratong dia medio sa…

  isarang mayor nga aga gurang… apapalibutan anang constituents. estra viva! 😉

  Like

  Reply
 7. bagasay

  kutaps, doto sa balay sa cuyo median nga aka betang pa sa akeng degan – “mayor”. sagiapen ko anay kaoli ako ngani oman. ang mga “konhehal” paman medyo say lato, lokus, kitikot asta arikondal ta ang chief of police si taba”wrong”.

  Like

  Reply
 8. bagasay

  ara pa aka pe-perfect ang mga tao sa retrato. maski ngani ako indi ko ron da ma-perfect. dato lamang, makon si penet si tia karatongan kuno aga keng-keng ki lua.

  penet, ang mga timpong dan si tia karatongan asta anang tatay i lua ara pa i babagatan. mga 5 pa kadagon bago naimo si lua. ba’la kaw, saben masilag kanimo, ing papamalam mo tana….

  Like

  Reply
 9. lokus

  Bagasay, tatandan ko imong ing kukon. Dato kita grade six sa scouting. Akeng poisition dato District Principal ang Cuyo position dati ni Mr. Joe Fernandez.

  Ang mi ing kekengkeng medyo si Mrs. Agdeppa (+) keng2 na si Toto.

  Like

  Reply
 10. Penet

  Bagasay, aw dato gali. Karatongan pag pasensiya ren lamang. Midyo ag talang ako. Tay sino dato imong ing kekengkeng? Abebereng ako sa anang mga naging bisita i Bagasay, mi akeng mga kadengan pa. Halimbawa ren lamang si Mercy Martinez sanda Cesar Andao, ig mi taga Cabigsing pa, ang akeng kadengan na si Rosemarie Zumarraga. Sabagay indi ako mabereng kanda Evelyn Gabo ig Lomboy ay dan anang mga parentesis pa ig ki Rose Lily Katon na anang kamalay. Maliag i kon saka henerasyon kami lamang. Hae! hae! Hae!

  Like

  Reply
 11. bagasay

  penet, dato beken si tia karatongan, si ninfa padul(asawa ni pulis ange magbanua) aga keng-keng sa anang ilog nga si marapati. ang isara si aning tia lolit agdeppa keng-keng na si toto.

  Like

  Reply
 12. Buyo

  Ang ka kori baya ang mangitit indi makilala. Weeeeeeeeeee ara engued aka kita kanaken. Ako dato sa likod-likod. Aga singgat da ngani akeng maslek. Tay bala kamo kung indi indo aco makita. Basta aco akita co akeng sadili. aga ampir sa wala sa likod. Bala camo ren lamang.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.