Abiso Manong Badong

Siguro naripara indo ra nga ara ko na update ang website dading ag lelebas nga mga dominggo. Pasinsia mga tangay doro akong ka okupado sa mga timpong dia. Indi kamo ag sinti, bwi pa ang Cuyo Press in fact marake kaming mga kanta ig ladawan nga dapat i paskin nga dara ni Bulalo. ARA LAMANG y timpo.

Pag sarig kamo nga kami indi ag panari ig indi y soramen y paskin agod lamang mi ateng kalingawan kita. Sa dadi, ing papakitaw amen ang indong maiteng pag intindi sa ameng sitwasyon.

Indi ta man maawidan ang pagkadora ang ateng BISARA, piro mama’widan ta ang pagkadora ang Cuyo Press, ig dia ay tenged sa indong ara tegkan nga suporta. Padayon ta lamang ang ateng mga toltolanen sa chatroom.

[BANBANEN]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.