Tay na paseledan den!

Tay na!

Tay na!

apora!

Dali!

paseledan den!

babaki!

indi mo’y panarian!

abobotod den!

ang mga sinablay!

Damparang baskeg ang uran!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s