Cuyo Aten Dia!

Mi agpadara baya y text kanaken, ilam kung intrimis o matod. Kung intrimis man, beken y makakakadlaw. Kung matod, makabebera-bera. Basaen ta mga tangay ang seled ang text!

Nasintian mo ron nga mapasil y bato sa Maringian? Malambayan sa Tucadan?  Malamba’ ang dos por dos sa Bancal?  Kalapak y tai’ sa Catadman?  Masontok sa Tenga-tenga?  Mapusil sa suba? Matigbas sa San Carlos? Matopra’n sa Pawa? Maboboan’ pangi sa San Carba? Ig dolaw-dolawen sa Bisucay? Dayon camo… Cuyo, aten dia!

Ta, intrimis kabay dia o matud? ing pakimanan ko ang agpadara kanaken y ang text, anang sabat:

I believe an upheaval is necessary.

Sa INDONG panid, anono kabay ang maliag y paabot ang text nga tia kanateng mga Cuyonon? Pakadlawen? Insolto’n? o Risibien ang kamatodan? Anono ang indong ena-ena sa bagay nga dia?

Ang indong tangay, BAGASAY!

8 thoughts on “Cuyo Aten Dia!

 1. Lato

  dia baya ang mga bagay nga dia matod nga natabo o natatabo ang aga adal ako pa sa elementary ig high school tenged nakita ko ang mga mi egad ing dadara sa ospital para bolongon ay ameng tatay isara sa mga trabahador doto…pero dadi indi ko maelaman kung dia atatabo pa o mas grabe ang mga naga karatabo sa ateng mal nga banwa tenged nga dorong stranghero ron sa aten…tenged nga mabuay ako rong timpo ag alin sa aten ig kung mag oli man malabeg den ang saka dominggo sa akeng nakita dading April 2008 mi ing patay sa Rizal ang gabi nga ing palua ang baragatan contest…ang 2006 pagkatapos ang prosisyon sa aguado, mi ing gogokodan ang mga kabatan tay indi ko ren makilala sanda animan bad luck kung mas grabe anang asalapoan…
  ang text nga dia para kanaken ay insulto, pero matod ig paagi dia nga mag trabaho ateng mga opisyales para matadeng ang mga bagay nga dia…makaeya….

  ta bagasay impisan ko ren y kampanya akeng mga parientes doto para 2010 mayor???

  Like

  Reply
 2. tangay

  Aruy makaeya renda ja! Pagkatapos ibando y Ploning sa media nga pinaka peaceful sa Cuyo? Pagkabetang talaga!

  Bagasay, ano baya ang San Carba? Aga pakiman si bishop Juanich kung elam ko. Dia baya beken San Carlos sanda Balaguen? Ara ako ra naelaman sa mga santo nga San Carba….jantre re’ ja! 🙂

  Like

  Reply
 3. kalampisaw

  >mapatad ako anay,pra kanaken dya ay isarang pag paagi pra maelaman ta kng anono ang kanodaya asta dadi nga henerasyon ag bgo b o mas ag lala ang sitwasyon,dya ay insulto o isarang paagi n pra mabuatan remidio ateng mga opisyal,dan en kmi ing lambayan dyan sa tucadan,me manig lambay dyan nga mga kabatan,tama ang txt msge n dan.
  >sabaten k anay ang pakiman ni tangay ang san carba ay sa tenga ang balaguen pti san carlos dan ang mga tao dyan ag alin sa kabisayan animan doro rang ka puriket pareho ron da ang sa cabigsing,.bali sakep pa ang balaguen ang san carba……

  Like

  Reply
 4. lokus

  tama kamo dyan mga tangay. Sa akeng panid baya medyo malala kanodaya ang sitwasyon. Db dati pag may pista sa baryo man o lansangan permi mi gulo or kaysan mi ing bubono pa db. Pero dadi medyo bawasan tama ba ako?

  Pero akeng pakiman ayamo kabay dadi ang kapulisan kanaten beken visible pag gabi. or mga barangay tanod diba dapat mi aga ronda gabi-gabi. mi gulo man o ara?

  Sabagay makon doman ang sabat ara BUDGET!

  Like

  Reply
 5. imamatad

  Mga ilog puro tama indong mga ing pang kon.ako aka experience da dyan sa Tukadan daruwa kami c Ma’ting Macabutas bugto y Atty dado ig kamalay y tapayan.Aka tricycle kami pa.kaso lamang datong aka park kami.Sa kaloy ateng g.diyos ara ra y nainabu kumos mi nakilala kami doto.LATO brilliant imong idea pareho ki obama pero Mccain ako,he,he,.Para sa mga CPians nga aga erestar den sa ibang bansa isara ako ron.siguro napupuna indo na madali tang makita ang mga deperinsya sa ateng banua labi ren sa ateng mal nga banuang cuyo,ano?Anono kabay kung kita ay doto sa aten aga pangabue makikita ta kabay dan?halimbawang akikita ta kabay mi maiteng action kitang mabubuwat o kung isara kita rang magadugang ang prblema.Dan ang mga opisyales usually ang agatabang kananda ay ang CUYO mga cuyonon(constituents)mga tao ang nagpuwesto kananda ig ang mga tao da ang aga sueldo kananda.Beken sanda ang agatabang sa Tao o mga cuyonon.Animan ang mga HONORABLE ay ang mga constituents beken y ang mga officials.bato bato sa langit.Pero mi dyan pa rang maleleban nga aga share pa ra y maite andang nabebenefit sa ateng mal nga cuyo.estra viva!!!

  Like

  Reply
 6. panangitan

  masampura ako anay akeng maragkit…….

  matud manda nga ang mga bagay nga dia atatabo beken lamang sa Cuyo…pati sa ibang lugar sa bilog nga kalibutan……in some areas, like in the muslim world, the situation is worst…..

  isara sa mga rason, elam kung maparaet kamo, ay ang ara y control ang Cuyo sa mga tao nga aliliag ag panguistaran o pangabui sa Cuyo…the influx of migrants (this does not include inter – marriages) from our neighboring provinces has risen over the past decade or so…..at wala tayong control……they can come and go….maski mi mga criminal records sanda sa andang lugar……natabo ang mga ingkukon nga dia sa txt sa isara sa akeng kaparintian…..sa lugar nga ing tatawag masbate sa suba…..animan akababarita ako tuladia….

  mabael ang mabubuat dige ateng mga opisyal, labi ateng mga kapulisan, sa pag kontrol ang agkakratabong dia….

  there could be a two – prong approach to these problems, the short term and the long term one na pwedeng mabenefit ateng mga kaapu apuan….the first siguro ay ang dugangan ang mga kapulisan o tanod sa mga lugar nga prone sa tuladyang natatabo…which has been identified….or siguro revive some paramilitary groups…..ang pangarwa siguro is to expand the responsibilities of our barangay officials….kung sa andang lugar natabo…they shoud be responsible of the repercussions and ramifications…..at siguro medyo dugangan ang frequency y ang census activities sa Cuyo for traceability purposes……

  ateng katatabang, kita sigurong ara ren y papangistaran sa cuyo ay siguro ang magprovide y financial help…..but somebody should lead….specially if the situation and the occurrence of such activities reached to an uncontrollable level…..

  dadi pa lamang agapakitaw ako ron y pasensya kanindo sa akeng ing sulat….dia akeng ena – ena lamang…….but, rest aasured nga isara ako sa magatabang kung kinakailangan….

  matamang salamat kanindo……….

  in one of my vacations sa cuyo….akatabo nga kampanya dato…akeng kon sa mga agakampanya nga some measures and controls should be made dige sa mga tao nga aga lagted sa ateng banwa nga mag istar….because, one significant element in solving a crime is traceability…..kung malaya silang

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.