Delayed

Misis: “DELAYED ako ren y saka bulan, piro indi mo anay ipamarita saben mapasaw.”

MISTER: “Sigi”

(Kina’roman ag abot ang manigsokot ang PALECO)

Manigsokot: “Misis, Delayed kamo ren y saka bolan.”

Misis: “Ha! pasamoro mo naelaman?”

Manigsokot: “Akabetang digi sa listan.”

MISTER: “Ayamo akabetang dian nga delayed akeng kaba’not?”

Manigsokot: “Kung aliag kamo ang madora sa listan, pagbayad kamo!”

MISTER: “Ay kung indi ako ag bayad?”

Manigsokot: “Puputulan kaw!”

MISTER: “Tay anono ang gagamten y misis?”

manigsokot: “Kandila”

7 thoughts on “Delayed

 1. bagasay

  kamo ‘na indong ing isip nga kandila ang esperma – dato manda maite. tay dadi aga uso ron da ang mga decorative candles na triple S – iba’ibang size, shape and scent!

  Like

  Reply
 2. Penet

  Dyantri kaw Palaminko. Atatandan ko si Turing Torres na omaw ang direktor ang komedya sa Cuyo. A pamalay-balay sanda anang grupo ig ka paampir sa balay na mabael ang mga Sandoval. Tamang-tama doto si Aning Noli Sandoval na dato anay mamang bise-gobernador ang Palawan. Bago mag-impisa ang komedya ag pakiman si Turing ki Noli makon tana: “Vice” i upos’ ta ba? Makon si Noli “Ayaw sabenda masalugsugan kaw”. Dang pang rampula ang itsura i Turing.

  Like

  Reply
 3. bancalanen

  Penet kadugang ako ..animan pirmi tanang pakiman ay tenged kung upos, ma’l ang bayad kung tenga lamang tenga ra ang istorya…bitin

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.