Sino ang Guilty?

Aga katorog ang mag-asawa. Sa pagtetengan ang gabi, aka ogiaw ang babai maintras aga taginep. Makon tana… “DALAGAN DAGI REN AKENG ASAWA!!”

Sa baskeg anang ogiaw, aka ignek ang lalaki ig ag lo’bo sa bintana nga ara ameng-ameng. Datong mamanmanan tana, naisip na nga tana gali maman ang matod nga asawa. (Gets mo?)

Sino ang Guilty sa darwa?

4 thoughts on “Sino ang Guilty?

 1. TAGITIS

  saben dan aga drama lamang ang babai na kunwari ataginep tana pero dan ing dadakep na anang asawa kung guilty sanang kalokwan…

  ano sa indong panid?.

  Like

  Reply
 2. Penet

  Kung ibabasi ta sa lai’ guilty ang babai’. Moro na sa lai ang ing kakastigo ang aksyon beken ang isip. Ang babai’ talagang ag ogyaw i “Dalagan Dagi Ren Akeng Asawa”. Samantalang ang lalaki naisip na lamang datong oras na kadurog na ang ibang babai”. Ara tana ra ing limeg o ing buat. Anang paglu’bo sa bintana dara lamang ang pag-ogiaw ang babai’.

  Kademdem ako ang istorya isarang batang solteros i prominenting Cuyonon datong ag relebas na tiyempo. Dia beken ateng ka henerasyon. Ang istorya kuno, isarang gabi ing saka na anang laber sa andang balay sa baryo. Sa bintana anang kuwarto tana ag lebas. Adiyos aka mata ang tatay ang daraga. Kabeg na anang talibeng, gulpi ag seled sa kuwarto anang batang daraga. Naabutan na ang darwa na aga rosaryo. Dali-dali ra i lu’bo ang solteros sa bintana. Ang problema ara na kasuotan anang kalilies. Asala anang kalilies ig ang daraga durong tangis sa padapal ki tatay na. Ag kaso i “rape” ang daraga dara renda sa anang apura i tatay na. Ang pinaka-ebidensiya ang kalilies na a sala’. Ang resulta? Absuwelto ang solteros. Moro na datong ing pasuot kanana i ang “judge” ang kalilies para tistingan malabeg ig mabael anang awak. Dato gali anang aka suot na kalilies i ang solteros ang gabing dato ay ang kalilies i tatay na.

  Like

  Reply
 3. banbanen

  guilty ateng isip. malay ta ra manda kung mi aga harass sa babai sa anang taginep di ba? hae hae hae. malay ta ra kung mi aga daeg-daeg kanana di ba? hae hae hae!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.