19 thoughts on “Photo Trivia

 1. Penet

  Aber masamit ako. Sa pinakaubong na “row”, pang-apat mag-alin sa wala si Pakinasen. Ang panglima na si Lomboy. Sa ikapat na “row”, ang ikarwa mag-alin sa wala ay si Bagasay. Sapi-Sapi adin ka dian? Elat! magamit ako anay i “magnifying glass”.

  Like

  Reply
 2. buyo

  Ako masamit da. Ang unang linya magalin sa ubong mag alin sa wala, pangarwa si Banjo Bacosa, pang apat si Pakinasen, lumboy,Sydney Andao, sapi-sapi sa ori sa pinaka ubong. Sa madason nga row pababa si Malou Sabando, Bagasay,si Daod pangarwa sa pinakaori, pangatlo nga row pababa, si Jimmy Ponce de leon, pang anem si Nem Martinez ,Atty. Arnel pat Rene Venturillo. Ang iba indi ko mapateng-pateng.Kung mag isip ako ang sa onan si Doris Eleazar

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  masamit ako anay ag pateng-pateng base sa andang mga pigura dadi. si bagasay indi enged mabailoan. tula’dato ra si tia pakinasen.
  ang aka stripe kabay beke’ si kuring-kuringen? si jimmy ang aga tindeg sa pinaka wala ampir? si nong rene kabay beke ang pinaka ibabang aga gurang sa tu? ig si nong arnel ang sa anang likod?
  jantri re dia… tangay, tabang! maski re diang sa mga timpong dan siguro doto ka pa sa cupang aga karawat sa barerek. haehaehae.

  Like

  Reply
 4. lokus

  tama si penet, sa uring row si pakinasen, anang katupad c mely sabando, sa first row, sa to’u si klasmeyt rene venturillo, aka headband si kitikot.?????? tama ba bagasay?

  Like

  Reply
 5. bancalanen

  jang aken pinto pinto lamang basipa magtama sa top row i dogang ko ki penet si Beth Besonia and Sidney Andao tapos sa row anda kuring kuringen akeng libayen si Job

  Like

  Reply
 6. bancalanen

  dugang gali ..sa third row sa right side ay si dr.ceasar dimaala [ang aga tindeg) asta sa center third row si eli aban bugto i sapi sapi

  Like

  Reply
 7. pakinasen

  Dia baya kung tama akeng memorya, birthday i isara sa mga bata i Mr.& Mrs, Franco. . . 1st row-nancy martinez, phoebe eleazar ?, beth besoni, siyempre ako (lagwat), si ilog lomboy, joy gabo ? rene venturillo, sapi-sapi, sa anang ibaba indi ko mdemdeman- 2nd row- marapati, bagasay, ningkay solina, marivic besonia, gina cabiguen, helen poncedeleon, merly, daod, 3rd row- jimmy poncedeleon, arnel venturillo, rey poncedeleon kuring kuringen, eli aban, indi ko medemdeman ang aga dason, si jobs eleazar, si cezar, ang tatlo sa ibaba sa tenga medyo si doris ang adason medyo si arnel o ang katupad i jimmy?. . . aruy ing parangulasan ako panemdem. . .ta bagasay tseka ren kung ayos pa akeng memory. . .

  Like

  Reply
 8. bagasay

  pinakamatama i correct si tia pakinasen. ara dian si kuring-kuringen asta si joy gabo

  indi ko ra matandan kung sino ang mi birthday. dia manda ang balay anda mr. and mrs. franco pero medyo ag alin sanda ren ig say tio ely ang ag teles.

  Like

  Reply
 9. pakinasen

  A dua dua ako ngani manda kung si kuring kuringen ay medyo neighborhood lamang manda. . . .ing sasagiap ko ngani si kitikot. . .beken ako ra sigurado ki joy, marapit rapit lamang. . . .tay sino dan si sydney? basta dan b-day manda, abir basipa kung memorize mo pa tanan. . .jantri ja, ing pakurian mo kami. . . . saben kung makita i ilog lomboy ma kompleto ta ang listan. . . . ara ko lamang adara, dan mi jan pa saka grupo, sa balay anda tia coring, aga gururang kita sa agdanan, neighborhood da, b-day anang bata i manong oscar. . .

  Like

  Reply
 10. bagasay

  tia pakinasen, dato adedemdeman ko ang sa agdanan. kung beken si gemma ang mi birthday, si manang purit. dato kabay adin ko mababagat ang darwang kabarkada sa pagpamopo kamatis asta betang i esperma sa saleg i lola coring? ara ko ron enged akita impisang mag alin sanda sa cuyo.

  Like

  Reply
 11. Penet

  Akeng seleng midyo “birthday” dia ang isara sa mga bata i Manong Ely Ponce de Leon. Beken lamang ako pamilyar sa mga lalaki. Si Helen lamang akeng kilala. Ara ko akikita na kaitsura i Boy, Jun ig Rod Franco sa litrato. Indi ko ngani makita si Boy Daco. Isara pa sanda mi balay na sadili sa kilid ang balay na mabael i Tio Manoling. Dia midyo “light materials” lamang.

  Mayad kamo pa ka atindir kamo ang mga “birthday party” na kundia. Ara ra moro na ako naimbita sa mga “birthday”. Dato baya ang mga tiyempo dato maski say Benjie Paras ara pag silibra anang mga “birthday”. Akeng na ikspirinsyan ay ang mga ikskursiyon na masakay kami i “pumpboat” katabid say Bubot Buenaventura papakon sa Putik o Indagami, ig magkilaw i lokus, amorok ig pagi. Gapilan pa i lato sanda tirik. Dayong pangawil i ipes padi sanda bosalog.

  Like

  Reply
 12. pakinasen

  Bagasay, ang uri ameng baragat say Purita ang pagka patay i manong oscar, mabuay den. . .sanda medyo sa Tiniguiban da aga istar, si Gemma ara ako barita. . .kung sa Puerto kaw ngani pag pakiman lamang ki sarah, basipa kung aelaman na. . .

  Penet, ilam baya kung ayamo ang mga timpong dato ag uso mayad ang birthday jan sa neighborhood, dan matama pa ang absent jan, si Boy Daco, ibang grupo ren, dan ngani kami si Ilog Lomboy medyo maman den ang kagurangan jan, animan siguro kami dato ren sa u’bong. . .

  Like

  Reply
 13. Penet

  Pakinasen, dia gali si Gemma sanda si Purita aka istar da sa Cuyo. Sabagay na “assigned” si Manong Oscar doto. Si Gemma akikita ko kanodaya sa na impliyada sa opisina ang hearing officer ang “police commission”. Si Purita na dian da kanodaya sa Puerto ig midyo a kapangasawa i Caabay.

  Like

  Reply
 14. pakinasen

  Penet, ma assign muro si Manong Oscar sa Cuyo katabid da si Manang Ed asta ang mga bata. Si Purita medyo sa DTI, anang asawa manda Caabay. Ang una medyo dige sa Laguna aka assign si Gemma, ilam kung sa Puerto ren. . . mabuay kami ren ara kabaragat. . .

  Like

  Reply
 15. lomboy

  Bilib ako kanimo Ilog Pakinasen! Akeng naripara lamang i osto manda datong sa o’bong magompisa ki Nancy Martinez (libayen i Mercy) tegka ki Sidney Andao (libayen i Cesar). Dan sigoro manda animan sa likod kita ay kita maman ang manga gorang sa gropong dia. Bagasay, ikaw i na indi enged mabailoan imong itsora ig bok. Si Daod maski maraye ang litrato piro anang manga mata maman para enged.
  Bagasay, abir pabatia kami ra kong madedemdeman mo ang kataman digi sa litrato.

  Like

  Reply
 16. Sapi-Sapi

  Mayad nga gabi

  Jantri dia…Makuri manda kung aga malam kita ren. Ara ko nakita nga digi gali ibebetang ateng sabat. Maski tula’dato akeng pinto maman para enged. Adedemdeman ko manda ang mga Franco. Dan baya kamaete ag arabutan kami sa Marulas, Valenzuela. Ang aka bacal andang balay ameng tangay. Aka istorya anda lamang nga mga taga Palawan ang dating mi miana andang balay ig nasambit anda andang apelyido. Animan konako maman sanda dato. Elam kung adin sanda ag lalagted.

  Like

  Reply
 17. bagasay

  maglaem ako birthday ni helen ponce de leon dia, may 10, animan ara si kitikot ay sa manila tana pirmi kada bakasyon.

  sa u’bong: nancy martinez, phebe eleazar, bebette besonia, pakinasen. lomboy, sidney andao, rene venturillo, sapi-sapi (ang sa unan i sapi-sapi kabay beken si melit andao?)

  pangarwang barubay: marapati, bagasay, ninkay solina, marivic besonia, gina cabiguen, helen & merle ponce de leon, daod, doris eleazar

  pangatlong barubay:jimmy ponce de leon, joe ponce de leon, medyo bata ni lola auring ponce de leon-carreon sa puerto, rey ponce de leon, taga puerto ra medyo, ely aban, aning tom-tom sariego bumatay, job eleazar, cesar dimaala

  ibaba: di ko matandan, cherry eleazar, arnel venturillo

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.