Sino ang Pinoy?

Marake ang matitinlong pag-orogalien ang mga Pinoy. Piro marake ra ang maririmong pag-orogalien. Abir samitan ta y panemdeman ang maririmo para lamang sa ateng kalipayan?

 1. Pinoy kaw kung aga topra kaw sa karsada.
 2. Pinoy kaw kung mi apakiman kanimo, tapos imong ing gagamit nga pantoro imong sungad.
 3. Pinoy kaw kung mi magsitsit ngani kanimo, abalikid ka ra.
 4. Pinoy kaw anono ang uso, aga osoy ka ra maski indi ag tono.
 5. Pinoy kaw kung apabakal kaw imong Boto (vote) maski elam mong anang kabailo’ beken matinlo.

Mi dian pa kabay?

4 thoughts on “Sino ang Pinoy?

 1. bagasay

  pinoy kaw kung maski magpaliped lamang i maite sa mga tanem, sa poste o sa pader, pwede ren kapangi.

  pinoy kaw kung ing tatago mo ang mga plastic nga beretangan i ang mga ice cream, margarine, etc. ig maman ang imong ing tataguan ang mga teran nga pagkaen nga tag saka ongit den lamang.

  pinoy kaw kung pagkatapos mo i gamit ang CR sa mall mas importante kanimo nga mag pangusay ig mag pamulbos kaisa mag pang ugas imong alima.

  pinoy kaw kung mag uran ngani maite aga sot ka nga lagi i jacket.

  pinoy kaw kung aga payong kaw sa mainit maski sa america, europe o canada ka ren aga panaw-panaw.

  pinoy kaw kung imbis nga mag limeg bilang greetings sa imong ababagat ing papatas mo lamang imong lokon.

  pinoy kaw kung abalikid kang lagi kung mi aksidenteng makalapak o makatulod kanimo maintras aga panaw kaw.

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Pinoy kaw kung aeya ka’g balon y home made sandwich sa obra o sa skul mas aliagan mo ag gastos, piro pag oli mo botong-botong kaw ay ang bael imong ing bayadan. 🙂

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.