Zip

Pirmi ko baya kaisan ababati sa mga babai nga mi asawa nga masakit kono ang aga bata. Tapos kami konong mga lalaki ay ara pagpalabet sa andang ing sisinti. A ngis-ngis kami lamang konong pirmi. Ameng ing sasagiap kono sa babai ang isarang parti lamang. Ang masabor!

Ayamo? nasintian anda ren kabay kung moro sakit ang maipit ang Zipper? kwits lamang di ba? – Hae hae hae!

[banbanen]

6 thoughts on “Zip

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.