Tay na, tagkesan ako…

Adlaw nga Dominggo, ag alin sa kusina’ ang Lalaki. Pag l’wa na sa salas, aga elat kanana anang asawa nga aka sut den lamang i’ panti.  (Sabik!)

Makon tana… “Tay na, tagkesan ako. Tapos b’waten mo maski anono imong aliagan.”

Elam indo kung anono ing b’wat ang lalaki? Ing tagkes na ang anang asawa ig agpakon tana sa Bulangan.

2 thoughts on “Tay na, tagkesan ako…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.