Grin Minded nga Madri

Madri: “Pader ang ka ramig ano?”

Padi: “En manda! maliag kaw b’waten ang ing bob’wat ang mag-asawa?”

Madri: “Sigi… sigi!” (ing kikilig)

Padi: “Pag-init i’ tubig! mainem kita kapi'”

1 thought on “Grin Minded nga Madri

 1. Lato

  ta ako roman…diang madreng dia beken lamang y grin kundi block minded…
  tatlo ka madre ag pamalengke. aka kita sanda tarong ig aliagan anda y bakalen tenged mabuay sanda ren ka kaen y tarong. dan lamang ang tarong ang pabakal binegkes-bali 4 kabilog ang saka begkes..sige andang pakig ampang sa manig tinda nga kung pwede tatlo lamang andang bakalen tay indi anda makumbinsi ang tindera…ara ka aguanta ang medyo bataen pa nga madre ig makon anang suhestyon…

  madre nga bataen: sige mother bakalen ta ren lamang. ang masobra maman ateng isera…..peace…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.