Ang Pikoy asta ang Bulog (Part 2)

Ang Pikoy sa Bulog…

Pikoy: “bulog, bulog, bleh bulog”

Bulog: “Kaisara pa baya’, sesemseman ta kaw aroman!”

(Kina’romanan)

Pikoy: “Pssstt…”

Bulog: “Ano?”

Pikoy: “Asus, pasimpli ka pa. Elam mo ren da akeng kokonon!, ta moro kita’ dia?”

Related Post: Ang Pikoy asta ang Bulog (Part 1)

1 thought on “Ang Pikoy asta ang Bulog (Part 2)

 1. Lato

  dyaske first ako roman..tapos ag lepad pa keng pikoy sa balay animan demdemen ko ren lamang dige..

  mi isarang oikoy nga ag kulay o ag malam sa “brothel”. syempre kilala na tanang lalaki ng aga seled doto labi pa ren ang suki…ing takan den ang miana ig ing dara na sa pet shop para y pabakal..isarang adlaw mi ag seled nga nanay ig ang pikoy ag pataka limeg ig naliagan na i bakalen…ing bakal na maski mi warning nga madaldal kono si pikoy ig ing dara na ag oli…pag abot sa andang balay makon si pikoy…

  pikoy: wow!!!bagong madam, bagong brothel….

  impress si mader ig dayong abot anang darwa ka daraga…

  pikoy: wow!!bagong madam, bagong chicks…

  impress sanda reng tatlo ig aliagan anda y mayad si pikoy..tapos ag abot anang asawa nga bolog da ig makon si pikoy…

  pikoy: Uy “Narsing” (bala kamo ren ag teles y aran) musta kaw???

  tapos ang maliligayang araw ni narsing….

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.