Ploning goes to Hollywood

OMG! Unbelievable! But it’s true, Ploning is going to Oscars. It was selected by the Film Academy of the Philippines with a tight call of 3 to 2 votes against the Caregiver. And, when I heard the news, I was thrilled, And also our very own director Dante Nico Garcia. Here’s what he sez…

When it was screened at the Paris Cinema festival last July, I was thrilled to see foreigners among the crowd, but now this small film from Cuyo (Palawan) will be viewed by people from Hollywood.

With only five slots, Ploning will be competing against 50 to 60 films around the globe. But, win or lose, just going to Hollywood alone is already WINNING in my opinion. And I am proud of it. Being born and raised in Cuyo.

Maman ang ing kokon, ‘tigbas mo sa bato, kemkemen sa Panio, indi enged ag kupas, maski ara ren ang lawas.

Good Luck Tayangaw! [banbanen]

Link to full story.

19 thoughts on “Ploning goes to Hollywood

 1. kutapdi

  sa mga ara pa kaseseleng ki nay ploning, aliag ko andan ipaelam ang mga nasasala pang screening digi sa canada. labi pa re’ dian sa winnipeg, vancouver ig calgary.

  PLONING GOES TO CANADA!

  Aug 22-28 Scarborough
  Scarborough Town Centre
  300 Borough Dr.
  Scarborough ON, M1P 4P5
  416-290-5217

  Aug 22-28 Downtown Toronto
  Cineplex Odeon Carlton
  20 Carlton Street
  Toronto ON, M5B 2H5
  (416) 598-2197

  Mississauga Aug 29- Sept 4
  Empire Theatre at Square one
  100 City Centre Dr.
  Mississauga, ON L5B 2C9
  905-275-2640

  Sept 5-11 Winnipeg
  Globe cinema
  393 Portage Ave. 3rd Floor
  Winnipeg, MB R3B 3H6
  (204) 694-5623

  Sept 12-18 Vancouver
  Empire Theatre Granville 7 cinema
  855 Granville Street
  Vancouver, BC V6Z 1K7
  604-684-4051

  Calgary Sept 19 – 25th
  Cineplex Sunridge Spectrum
  2555 32nd Street
  Calgary AB, T1Y 7J6
  (403) 717-1200

  Like

  Reply
 2. tayangaw

  nabs and bunsawik…

  matindi manda…
  ako ngani ara pa kakarecover tegka y dadi…
  animan tanan nga akeng interview midyo sa ara y kwenta akeng ing kokon.
  hahaha!

  one thing i’m happy about,
  gone are the days of false humility…
  now we can proudly claim that Cuyo and the Cuyonons are world-class!

  (nabs… ag kalit ako ra ag english saben lamang mag kon kaw nga ara takaw y onongi.)

  hahaha!

  Like

  Reply
 3. tangay

  congratz tayangskie! indi ka lamang ag pangas pamupo lomboy sa kageban ang hollywood tenged dorong amoy doto ig asisilag sanda sa mga cute. ara bali kung katabid mo si kutapz sigurado secured kaw. 🙂 haehaehae!

  Like

  Reply
 4. Penet

  Tayangaw, Congratulations! Midyo ara ako ron kakatulaos digi sa kalibutan ang mga Cuyonon. Piro ang mabasa ko ang ing “download” na artikulo ni Kutaps ag alin sa Daily Inquirer na maga katinir i theatrical screenings digi sa San Antonio ang ploning sa Septyembre 18-20, gulpi a bui ako.

  Like

  Reply
 5. Penet

  Bukaw/New York pasensiya ren na ara ako ron kakatulaos pirmi digi. Tay diang ing papaoli ako ron i Bagasay sanda Arikondal sa Palawan, ing bubuat ko ron ang gabi na adlaw para magsagyap i pangpatad. Tay dia akeng atitimes digi pang barangay kapitan pa lamang ang Bararing. Sabenda ing batokan ako pa i Pusugon, a pirdi ako pa.

  Like

  Reply
 6. patukarog

  Congrats Tayangaw. Bale-bale ra enged. Sa pag-gapil ang Ploning sa Oscar entries – para kanateng mga Cuyunon kita agdaeg den baya.

  Like

  Reply
 7. patukarog

  Kutaps – aru ang kakori ra digi sa Boston, malaka ang pinoy, labi pa ako lamang seguro ang cuyunon digi. ta maelat ako ron lamang ang paglua y ang dvd agod kaseleng kita y ang Ploning.

  Like

  Reply
 8. Ameg

  Banbanen: Ta, makon akong lagi y ugiao ta sa seled ang cenian ateng pagseleng ki Nay Ploning na kita Cuyonon…para maelaman anda na kita “proud Cuyonon”…haehaehae

  ara mag-buliao…kapet ma’eget….
  Congratz!!! Tayangzky

  Like

  Reply
 9. kutapdi

  ako ngani ag paliktin kagabi i magseleng ang sakabilog ako lamang moro last showing night kagabi digi sa mississauga animan ing probitsaran ko oman… ay dia kita maruya? 🙂

  Like

  Reply
 10. palaminko

  Dia maman ang ingkukung kakapambog kita enged i usto ateng pagka-Cuyonon basta mi akikita kaw nga achievement ateng masigka-Cuyonon.

  Tayangskie, CONGRATULATIONS kanimo. Ingpapangadi amen nga basiparang magdayon-dayon da imong suirting dan.

  Like

  Reply
 11. Lomboy

  Tayangaw, indi ako ag kontra sa imong ingkon nga ang manga Cuyonon ay “world-class!” hae hae hae! Ang katinlo ingan ipamatian. Salamat ingan kanimo tenged inggamit mo ang rigalo’ ateng Ginong Dios (imong pagmal sa imong pamilia ig ateng banoa) para maboat mo ang sini nga dia. Basipang paagi sa “Ploning.” matama ren dang manga Cuyonon nga indi maeya ag ambo nga sanda taga poro ig kaelam ag Cuyonon!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.