Babai Lalaki

Ang bagong kasal nga LALAKI, ag pakimanan sa anang asawa. “Kabay mapakasal kaw kanaken kung ara akoy salay’ manggad ni tatay?”

“Love”, pa lambing-lambing ang babai nga agasabat, “Ika’ na baya! maski sino pa ang agsala kanimo’ manggad, papakasalan ta kaw pa ra enged.”

“Anono imong aliagan kanaken? akeng itsura’ o akeng lawas?” Bales pakiman ang BABAI.

Seleng impisa ulo’ tegka’ rapa-rapa ang LALAKI. “Aliagan ko imong sense of humor.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.