Viva San Agustin

Maambeng nga kapistan kanateng tanan. Basipang magtubo ra ang mga Paray ig maglampas sa ateng mga balay.

Agod ma feel ta ra ang ispiritu ang pista… sabaten indo lamang ang pakiman nga dia… “Kung sa Cuyo kamo sa mga oras nga dia ang kapistan, anono kabay imong ing bubuat?”

Ako siguro magatabid sa ati-ati ang KAMALAY kung mi dain man, tapos mapabaleng ako sa dalan kunwari broken hearted. hehehe!

[Banbanen]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.