San Agustin deman

Ang dasig ang dagon. medyo kano lamang aga panemdem kita ang San Agustin, dadi saka dagon don gali ang ag lebas.

adedemdeman ko pa kanudaya, kada pista sa Cuyo, mi naval boat nga aga pakon doto, aga dara i ang mga bisitang agalin i Puerto. maski mi bagyo, bengbengen man i tampo, ara sapayan ay aga tingwa i ang pista.

ing andem i mayad o ang mga tao sa Palawan ang pista sa cuyo tenged maambeng kono. maski parehong adlaw ang pista sa Cuyo asta sa Coron, sa Cuyo pa ra enged aga pakon ang mga tao. ang katama ang aga ati ig aga pongit i aniel, matitinglo ang mga palua sa plaza gabi-gabi, dorong kaambeng sa banwa pagseled pa lamang ang Agosto. dia kabay dadi pareho pa ra ang una? ayamo kabay dadi medyo menos don ang aga pamista sa cuyo? tenged kabay nga ara ren i naval boat, makori ren ang pangabui, o talagang ing lipatan kita ren ateng mga kasimanwa? laos don kabay ang cuyo?

dan akeng panid lamang. aber pamatian ta indong kakokon, labi pa ren da enged ang doto mismo sa paramanoan – sa cuyo. siguro ababasa indo ron da ang cuyopress dadi. pabatia indo kami ra indong mga toltolanen.

sa mga doto’na sa ibang banwa, anono kabay ateng kadadawat para makabalik ang cuyo dato anay? basipang beken da i paino-ino lamang….

medyo mabuay-buay kita ren moro na nga ara kakaarampang i ang mga agkakaratabo sa aten. impisan ta ngani oman….

[BAGASAY]

5 thoughts on “San Agustin deman

 1. banbanen

  Kasangdagon ang magtawag ako ki nanay pagkatapos and pista, mapongaw manda kono, ing pakimanan ko kung ayamo? Anang sabat, maite kono ang Tao’ ig korang kono sa ENERGY, midio beken’ ALIVE.

  Para kanaken ang aga paambeng ang pista ay ang ATI competition, tay dia kung pirming mi ISSUES lalasayan ag partisipar ang mga concerned. In that case, maaapiktoan ang KAMBENGAN ang pista.

  Ilam lamang ang KAMBINGAN! Sayod kamo kabay?

  Like

  Reply
 2. Lokus

  tama ka jan Banz, para ma ibalik ang maambeng na kapistan sa Cuyo, dapat ibalik da ang original nga pag selebrar ang kapistan ang Cuyo. May puringitan, may cultural shows, pwede ra iba ibang kontest na ang tema mga kanta, saut nga orignal na Cuyonon, na may partisipasyon ang mga baryo & barangays y ang Cuyo,

  Kung ara initiative ateng opisyales concerned tay talagang indi magiging maambeng ig mabalik ang “dating successful ateng kapistan. Siguro initiative lamang ang kailang” Pista ang Cuyo.

  Ang PURINGITAN ay kambengan lamang beken PIKONAN.

  Like

  Reply
 3. Lato

  ilog bans ig lokus: ang ka pongaw da ang barita nga dia???ayamo kabay???ako baya dor rong ka buay den nga timpo nga ara ka papasakep ang pista sa aten…17 years ako ren dige sa australia ig plus dyan ako pa sa pinas indi ren mabilang…akeng kaisip pareho pa ra ang dati???dia manda dapat tang arampangan y oman…tama anang suggestion y lokus nga ibalik ang mga shows-kumbaga warm up papakon sa kapistan…talagang adodora ren ang kultura ang cuyo..ilam dadi kung mi mga drama pa tapos pabayli sa bispiras ang mga pista sa baryo…
  sige elaten ta ang barita sa cuyo..interesado ako tenged isara sa mga adlaw nga dia maga uli ako ig maga pasakep ang pista…

  Like

  Reply
 4. tutuliao

  mapasampura ako anay akeng maragket. indi ta manda maitsa puera nga isara sa aga pambeng ang kapistan y san agustin sa cuyo kano daya ay ang pag abot y ang naval boat tengued dorong bisita anang adadara. beken lamang sakabilog nga naval boat kaysan darwa pa. mag impisa ang magkaisip ako dia maman den ang pirming ing elat elat ateng mga kasimanua.pero dia adora mag impisa ra ang pagkadora y gob badong.maliag y kon agkatinir kita tuladatong prebilihiyo tengued nga ang dumara y ateng banua ay atenanen. sa tulad sa dadi, ang dumara ateng banua ay taga coron, indi kita ren aglangkag nga kita iprioritize.sympre bago ang tanan doto anay sa anang lugar.
  ig isara pa, kanodaya mi dian pang agapamalay balay nga mga ati, sayaw ig comedia.ilam lamang kung mi dian para dadi mabuay ako ron dang ara ka pasakep y pista sa aten. pero dia pera lamang sa ateng mga kultura nga dapat indi madora kada pista.Ang mga pakarawat, cultural shows, given den dan. maski ading pista mi dian dan.
  dia ra lamang akeng madudugang, ingkakarat ako ron……
  maambeng nga kapistan sa tanan.VIVA SAN AGUSTIN!!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.