Simpling Solusyon

Anono imong bubuaten kung madora imong cell phone? Saken, imong bubuaten, tawagan imong sadiling number ig basipang ibalik da kanimo kung sino man ang akapotay di ba? Pasamoro kung nadukot imong cell?

Mga tangay, bago pa matabo kanindo dia, i key in indo ang characters nga dia sa indong cell: *#06#

That, will give you your phone’s unique serial number. Isulat indo sa papel ig tagon. Dan maman indong itataw sa indong phone provider para ma diactivate ang indong cell agod maging totally useless. Maimong indi ren kabalik imong cell kanimo, piro at least totally useless den, ig naisan mo ang takawan. Libri kaw sa posibling blackmail.

Ang problima lamang ay pasamoro mo kokontaken ang SMART asta GLOBE kung sa Pinas kaw tenged prepaid imong cell? pasamoro anda maba-validate ang caller? (YOU).

Sa Canada asta America, 100% working, ay ang cellphone digi ay monthly plan. Meaning, mi personal record ang subcriber.

Ano pa man, dia ay dorong ka simpling solusyon nga ara nanaelami ang kataman. Basipang katabang da kanindo.

Bago ako malisinsya, ang *#06# (asterisk, hash, zero, hash) ay 100% aga obra sa NOKIA. Indi ko lamang maelaman sa ibang cell. In that case, kaministiran indong elamen sa indong local provider.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.