San Carlos

Ang anang unang aran kono ang lugar nga dia ay BEDARAN. Ta’ idatong magkatinir sanda ren’ patron nga anang aran si San Carlos, sa kaliagan ang mga tao, ing bailoan anda ang Bedaran i’ San Carlos bilang maman ang aran ang lugar nga dia asta dadi.

Basaen indo ra ang: Caburian, Balading, Caponayan, Pawa, Maringian, Manamoc, asta Funda, Lubid.

Reference: Reference: Cuyono Legends: Some Values and Beliefs, by: Donabella Guardiano October 1996

2 thoughts on “San Carlos

  1. tutuliao

    kabay matood? dia moro ang bedaran isara manda sa mga sitio ang san carlos dadi.dia agampir doto marapit sa linderoan y ang san carlos pati ang balaguen.pero mi iba pa rang sitio ang san carlos pareho ang ing tatawag nga linog,basakar, tandol ig iba pa.Puwede ta rang konon nga ang tawag sa san carlos dati tandol da.maoro sa indong enaena?

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.