Ayos Kita Dadi, Mas Maambeng Kita Kanodaya

Adedemdeman indo ang The Real Freedom kasangdagon? Midio kano lamang ano? Ang dasig ingan ang timpo!

Adin pa kabay ang timpo’ nga saka tigapon kita sa karawatan. Ara kita i pipilayi. Ateng olas ataragaktak. Ang ateng ing inem ang tubig sa simban, piro ara kita ra i masakit. Ang Coke ara mi aga bawal, sigi lamang, ara kita ra i diabitis dadi!

Ateng karawat ang masarakit sa lawas. Ang mga lalaki mi akasadang nga Tilador sa andang degan, andang sinilas sa andang abaga.

Tenged ngani ara pa’ electronic gadgets ang timpong dato, ateng karawat ang pusil-pusil nga bitlag nga mi balang sirisas. Pitsaw, Tumbang Priso, Eleng, Tagsing, Mararo. Uropotan. Sunod balabay.  Tiko’. Eyep ang Goma’. Pirirengan sa Gonzalo Dangan. Purusilan kada timprano sa skul, alima ang gamit. – Ang tanan nga dia ara’ mi asisilag maski mi pagkadilikado.

Ara’ ra mi napatay, ara ra’ mi naburay! dato lamang manda kaisan mi abubukolan. Katastasan imong mabebel nga comfort sa imong tangay, apuwapen na lamang imong likod ig magkon… “Masakit?” – piro kung mi asisilag kanimo… “Miris imong mababati.” hae hae hae!

Nanaulog kita sa agdan ateng kamalay, Sa puno ang Kamias, akakarabingaw, bari ang tulan piro ara ra dimandang akaratabo, ay tenged ngani kita aga iriminan.

Indi kita matoman’ ateng gurang-gurang kung adin kita ay ara i uso’ ang cellphone. Piro ok kita pag abot ang sirem. Dato lamang manda midio buringisen maite alin sa karawat ig mi kambal nga palo’.

Ara’ Friendster, ara Facebook piro mi mga tangay kita. Saka ugiaw ta lamang sa andang kudal dian sandang lagi. Ara talk n’ text piro elam ta kung sadin ateng tangay. Dorong kasimpling pangabui ig maagan.

Kung timpo Bayabas, maski mangod ing tutubay den. Porabil malusong sa puno, apagetek anay sa u’bong tapos mi akaputos pa sa lambong. Di ba?

Inem deman i coke piro ara kita ra ipanambek! Imoro, kita sa luang pirmi agakararawat. Kung mi balanaw, ing sisipa-sipa ta. Kung mi baras, ing akep-akep ta, maski maboring, sigi lamang. Pangugas lamang ang alima’ kung magkaen, ara kita ra i marasakit.

Sa skul kaisan mi rasyon pang begas nga mapula’ pang lugaw, ig libri ang bakona’ courtesy ni MACOY. Dadi na’ ang mal ingan ang begas. Kailo ra ang ateng ibang mga bogtitinai’. Pagkabetang sa kalibutan!

Balay-balay ang mga babai asta lalaki, nanay nanay – tatay tatay, ara ra mi agberedes.!? Ang ateng mga gurang gurang ara ra i bera’-bera’. Uhawen ngani, inem deman tubig kung sadin abuton, parasa-pasan ang saka baso, nga agata-gata, piro ara mi apatay sa hepatitis!?

Kung midio suwirtien nga masanag ang Bolan, sigi pa ra enged ara kapilayan. Bulyaw marigen. Doktor wakwak ig kung anong maisipan.

Ang tanan nga dia, mamaintindian mo lamang kung ing bata kaw datong 70’s pababa. Ig ang henerasyon nga dia ay aka palua i mga mi istado’ nga Engineers, Architects, Nurses, Teachers, Lawyers,  Directors, Computer Wiz, agod ma salbar ang mga matitinding problima.

Ang ag lebas nga 50 years ay puno’ mga ideas asta inventions. Mi real freedom kita, mi failure, mi success, piro elam ta kung pasamoro ang pasikot-sikot. Elam ta ang solusyon.

CONGRATULATIONS! – isara kaw sa akeng ing sambit. Saben aliag mo i share dia sa imong bata/liwat nga dorong ka suwirti nga ag bael bilang kabatan porabil kita pa agkatinir i maiget-iget nga BATAS agod mapaagan o mapatinglo ateng pangabui.

Indi ko ren i palabegen… baritan indo ren lamang sa indong mga bata/liwat, agod masapo anda kung moro iseg andang gurang-gurang ig moro bright!

Indi ako ren agpangati-kati’, bala kamo ren lamang ag patad! – Ayos kita dadi, piro sa akeng panid, mas maambeng kita kanodaya!

Moro sa imong panid?

7 thoughts on “Ayos Kita Dadi, Mas Maambeng Kita Kanodaya

 1. Lato

  Bans ang tinlo ingan imong ing sulat nga dia…

  dia baya pirmi ko ing splikar sa akeng darwa ka liwat tenged doro akeng naelaman pagi sa pnagabui nga dia.. aga talab sa akeng darwa ka liwat…

  alig ko lamang i dugang ang aga eseb tenged ang limpio ingan ang dagat labi pa ren dian kanoday sa tulay sa cabigsing.. pagkatapos pamara lamang ang short/brief ig pag oli labak deman tenegd ang ngitit ingan mi asin pa tapos mi ag baeg pa….piro ara aga surukutan…basta sige lamang ang kalipay…

  dadi mabael manda ateng ing kikita pero ara kita kalipayan tenged aliag kita ang latest gadget…mabael nga balay…kotse nga matinlo…ang mga bata kompleto sa latest electronic games ig iba pa nga short term lamang anang taw nga kalipayan paraindi ma out of place…ang kabailo sigeng bakodkod…tapos ing didimat ka pa ang tao ay makon dorong utang…pagkabetang…

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Lato – ang una ang limpio ingan ang tulay sa Cabigsing ig ang dalem ang dagat. asinggat-singgat lamang, ang tama ingan ang isda. Dadi imorat, maski PALE ara’. hae hae hae!

  Like

  Reply
 3. Lato

  Penet-ang mga banbanen g lagted den sa Puerto. Abagat ko si Greg ang 2007 ig tana aga pang kontrata y pagka mason..anang tatay kanodaya maman ang manig sangget si Tay Tomay(+)…ara ren y nasala nga banbanen doto…sanda maman den ang ag “takal”..

  Like

  Reply
 4. Lato

  Bans-een manda medyo botig..alos dyan kami ag bael ig isara ako doto sa aga pamara akeng short tenged indi mo matalikodan ang dagat tenged sa dorong ka limpyo…maski dorong tagimtim bala ren kung maigadan basta ka pa bugsok lamang…tapos mi mga manig bangus pa kung malelemes ka ren dyan sanda nga maga salbar…

  Like

  Reply
 5. bagasay

  matinglo siguro dia i buateng documentary….labi pa ang pagkadora ang mga isda sa cuyo. amos matawag kita i manig buat – calling tayangaw!

  Like

  Reply
 6. Lato

  bagasay matinlo manda i buateng documentary dia…anang title siguro “adin den ang malimpyong dagat ig ang mga isda sa cuyo???? ako kabay maga pamara oman akeng shorts???? pagkabetang!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.