Friendship SMS

Mayad nga timprano kanateng tanan, alin sa Toronto. Okupado pa si Banbanen animan salan ta kamo anay isarang matinlong sarabien atetenged sa pagtarangayen maintras aga isip ako pa ang madarasong paskin digi sa CP.

A true friend is like blood. It sustains life yet it is not always visible. But it comes out everytime you are wounded!

Dato lamang ang maulog ako sa agdanan ara’ Dugo, laeb lamang, dato kabay anang maliag i kon ako ara’ tangay?

hae hae hae ๐Ÿ™‚

[banbaben]

10 thoughts on “Friendship SMS

 1. kutapdi

  nabs mi mga tangay ka ra… dato lamang imbis nga maging concern sa imong pag kurantol, ag pikada pa karadlaw! mayad ngani ara ko nakita imong pag lagpak moro saben pati ako aka intra ra haehaehae. damparang ๐Ÿ™‚
  ta’ baneg pa ra enged imong wets?

  Like

  Reply
 2. tangay

  mayad ngani nabz matuod kang cuyunon kung beken si kutapz ang matitigbak sa homeowner’s insurance claim. ang mga puti digi puira sa mayad pag nadihado sa imong solar maski madanleg lamang sa icy driveway todas den ang tagbalay labi pa kung mag pa ER pa. beken pa ori para mag bisita kaw imong atty. di ba penet? haehaehae ๐Ÿ™‚

  Like

  Reply
 3. banbanen

  Tangay sa matod lamang ara kapaiwan. Tay kami agapakadlaw lamang. hae hae hae!

  Dan kung si Bulalo ang naulog, sigurits malespad!

  ta masala kamo anay

  Like

  Reply
 4. Penet

  Banbanen, ang mga kundang atatabo dara lamang ang kabataan. Sigi pag pagpakalipay kamo. Indi ren ag balik ang mga tiyempong dan. Naulog ka lamang, ara ka ra napuruan. Siguro kung naulog kaw ig napuruan kaw, dan imong mga tangay madamay kanimo.

  Tangay, ara kanaten dan. Beken ateng kultura ang magkaso atetenged sa atatabong kundan. Pero digi sa Amerika mi mga taong aga padanleg i enged sa Walmart para magkaso.

  Like

  Reply
 5. kutapdi

  tama si penet, marakeng kaso digi nga pariho anang nasambit.

  tangay pag sari kua, pag ing kasoan ako y nabs damay kaw… tenged mapakitaw ako kanimo akeng ibabayad kanana ๐Ÿ™‚

  si bulals ‘na puidi ra ikasoan tenged imbis nga bawien na ang pobreng nabs, ag talikod don lamang ang konwari ara’ nabating ag korantol piro siging kedeg-kedeg anang abaga ๐Ÿ™‚ haehaehae.

  Like

  Reply
 6. palaminko

  Pasambag anay kalit. Dan maman ang tatawag kung sa tagalog pa, “kaibigang putik,” hae hae hae. Aber lagtedan indo anay ngani sa Cuyonon ang “kaibigang putik”? Midio ang kaibara’y pamatian ang “tangay nga langnang”, hae hae hae.

  Like

  Reply
 7. bulalo

  abaw dan kung mga agdanan ang arampangan dan si banbanen durong ka eksperto masking magpadalusdus pa dan y pabaliskad ing titiolan na lamang

  Like

  Reply
 8. palaminko

  Pero akeng bati ang una kuno sa Cuyo si banbanen ara pag-agi sa agdanan. Pirmi tana kunong lu’bo agalin sa bintana ay ing rurutos i garab, hae hae hae. Dato kabay, matud?

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.