Funda

Tulad da sa Caburian, Balading, Caponayan, Pawa, Maringian, Manamoc, ang Funda, mi anang inalinan da.

Dato lamang midio indi ako kaparaet! Sigon sa mga malam ang Funda kono ay agalin sa Bisarang Fundador.

Beken lamang i’ masanag kung dia ay alin sa irinemen, o mi bisarang Fundador sa Katsila nga mi ibang maliag i kon.

Anono indong makokon?

Reference: Reference: Cuyono Legends: Some Values and Beliefs, by: Donabella Guardiano October 1996

2 thoughts on “Funda

 1. palaminko

  Ang bisarang Fundador manda ay bisarang Katsila nga ang maliag-ikon sa Ingles ay Founder. Ang pakiman ayamo ing pataged anda pa? Siguro ing tamadan ang agsulat animan ing pataged na. hae hae hae

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Pals mi anteng da manda imong ena-ena. Moro dia kono ang una’ ara pa’ Sitio Caburian asta’ Sito Balading.

  FUNDA pa lamang (founder), ang bilog nga Isla ay sakep i’ ang Funda.

  Datong magtama ang tao’ ig agka problima sanda, ing terenga anda sa ta’lo ang lugar nga dia ig maman ang Caburian, Balading ig Funda.

  Ang pakiman lamang… adin ag alin ang Bisucay kabay? – Aka pananem den kabay i Buri ang mga taga Caburian ang timpong dato? Kalilito ano? Sa Balading kabay mi FUNDADOR da?

  Joke lamang! Hay santisima! Pals you deserve one tagay!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.