Panungon-sungon

 • Elam ko nga indi kaw mabui kung ara ako sa imong kilid. – Cellphone
 • Paerep!  ayamo kada timprano ka lamang ing sasaboran’ kanaken? – Kapi
 • Adedemdeman mo ako lamang kung apanamken kaw. – Pumanggang ilaw
 • Porki mairintek kami lamang, ing tutubay indo kami? kwidaw kamo magbael kami lamang – Sinarapan
 • Matapos mo i belen akeng unod ing wawaslik mo ako lamang. – Alikuba’
 • Kung trip mo ako ayamo GG imong tawag kanaken? – Galunggong
 • Beken ako’ Kabayo – Plalantsa’n
 • Kung kami enged lamang ang abubui’ sa idalem, indi kamo enged agpangas ag panglason – Butiti’
 • Elam ko sawsawan ako lamang. – Langgaw
 • Matapos mo ako i kabayon ig sakayan ing bibinit mo ako lamang! – kudkodan
 • Ara kami ren’ keseg – Latong Lomo-lomo
 • Kada Agusto sikat kami. –  Anil
 • Ayaw indo kami ra i tubaya. – Puno
 • Kung beken’ kanaken, malua imong buro’, – Tawas
 • Sino ang plastik kanateng darwa? – Daod

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.